Lưu giữ thông báo về Khoản thanh toán Tác động Kinh tế cùng với các hồ sơ thuế khác

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời khuyên về thuế trong đại dịch COVID số 2020-74, ngày 23 tháng 6 năm 2020

Những người nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (Tiếng Anh) trong năm nay thì nên giữ Thông báo 1444, Khoản thanh toán Tác động Kinh tế của quý vị, cùng với các hồ sơ thuế khác. Thông báo này cung cấp thông tin về số tiền của khoản thanh toán, cách khoản thanh toán được thực hiện và cách báo cáo bất kỳ khoản thanh toán nào chưa nhận được.

Vì lý do bảo mật, IRS gửi thông báo này đến địa chỉ được biết gần nhất của mỗi người nhận trong vòng 15 ngày sau khi gửi khoản thanh toán đi. Nếu ai đó nghĩ rằng số tiền thanh toán của họ là sai thì điều đặc biệt quan trọng là họ phải giữ thông báo này. Khi khai thuế cho năm 2020, họ có thể tham khảo Thông báo 1444 và yêu cầu các khoản tín thuế bổ sung, nếu họ đủ điều kiện hưởng.

Người đóng thuế nên lưu giữ thông báo này cùng với tất cả các hồ sơ thuế quan trọng khác của họ. Những tài liệu này bao gồm mẫu W-2 từ chủ thuê lao động, các mẫu 1099 từ ngân hàng và các bên thanh toán khác, các tài liệu khác về thu nhập và hồ sơ giao dịch tiền ảo.

Tất cả những người đóng thuế nên giữ bản sao của các hồ sơ khai thuế trong quá khứ và tài liệu hỗ trợ trong thời gian ít nhất ba năm. Thông tin quan trọng từ tờ khai thuế năm trước của họ có thể được yêu cầu để khai thuế cho năm sau. Các thay đổi trong cuộc sống như việc làm hoặc tình trạng hôn nhân và các khoản lãi hay lỗ tài chính có thể ảnh hưởng đến tiền hoàn thuế hoặc số tiền thuế mà một người có thể nợ.

Thời hạn khai thuế (Tiếng Anh) đã được hoãn đến Thứ Tư, ngày 15 tháng 7 năm 2020. IRS đang xử lý tờ khai thuế, cấp tiền hoàn thuế và chấp nhận thanh toán. Người đóng thuế mà đã nộp tờ khai thuế qua đường bưu điện thì sẽ phải chờ đợi lâu hơn. Không cần phải gửi tờ khai thuế thứ hai hoặc gọi cho IRS.

Thông tin thêm

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (Tiếng Anh)