Cha mẹ: Kiểm tra tính đủ điều kiện nhận tín thuế cho những người phụ thuộc khác

Mẹo thuế IRS 2024-26, ngày 2 tháng 4 năm 2024

Khoản tín thuế dành cho những người phụ thuộc khác là khoản tín thuế không hoàn lại trị giá $500 dành cho người đóng thuế có người phụ thuộc không đủ điều kiện nhận tín thuế trẻ em. Người đóng thuế có thể yêu cầu khoản tín thuế này cùng với tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc và Tín thuế Thu nhập kiếm được.

Thông tin này có thể giúp người đóng thuế xác định khả năng đủ điều kiện để yêu cầu khoản tín thuế này trên tờ khai thuế năm 2023 của họ:

Khoản tín thuế này có thể được yêu cầu cho những người phụ thuộc:

  • Ở mọi lứa tuổi, kể cả những người từ 18 tuổi trở lên.
  • Có số An sinh xã hội hoặc Mã số thuế cá nhân.
  • Là cha mẹ hoặc người thân đủ điều kiện khác có được người đóng thuế hỗ trợ.
  • Sống với người đóng thuế nhưng không liên quan đến người đóng thuế.
  • Là công dân Hoa Kỳ, quốc dân hoặc thường trú nhân người nước ngoài.

Tín thuế bắt đầu giảm dần khi thu nhập của người đóng thuế trên $200.000. Giai đoạn giảm dần này bắt đầu ở mức $400.000 cho các cặp vợ chồng nộp hồ sơ khai thuế chung.

Người đóng thuế có thể yêu cầu khoản tín thuế này nếu:

  • Họ khai người đó là người phụ thuộc (tiếng Anh) trên tờ khai của người đóng thuế.
  • Họ không thể sử dụng người phụ thuộc để yêu cầu tín thuế trẻ em hoặc tín thuế bổ sung dành cho trẻ em.

Người đóng thuế có thể sử dụng câu hỏi Con tôi/người phụ thuộc của tôi có đủ điều kiện nhận tín thuế trẻ em hoặc tín thuế dành cho những người phụ thuộc khác không? (tiếng Anh) công cụ trên IRS.gov giúp xác định khả năng hội đủ điều kiện của họ.

Thêm thông tin

Đăng ký nhận mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)