Mọi người nên khấu lưu thuế từ trợ cấp thất nghiệp ngay bây giờ để tránh bất ngờ khi khai thuế

Lời khuyên về thuế trong đại dịch COVID số 2020-117, ngày 10 tháng 9 năm 2020

Do đại dịch vi-rút corona, hàng triệu người Mỹ đã hoặc hiện đang nhận được trợ cấp thất nghiệp, và đây là lần đầu tiên nhận được khoản tiền này đối với nhiều người trong số họ. Điều quan trọng là những cá nhân này cần biết rằng khoản trợ cấp thất nghiệp phải chịu thuế.

Mọi người có thể khấu lưu thuế từ khoản trợ cấp này ngay bây giờ để giúp tránh nợ thuế đối với thu nhập này khi họ khai thuế thu nhập vào năm tới.

Theo luật, các quyền lợi này phải chịu thuế và phải được báo cáo trên tờ khai thuế thu nhập liên bang cho năm thuế mà nhận được quyền lợi. Trợ cấp chịu thuế bao gồm bất kỳ khoản trợ cấp thất nghiệp đặc biệt nào được cấp theo Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế do Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security).

Việc khấu lưu là tự nguyện

Luật liên bang cho phép người nhận được chọn khấu lưu mức cố định 10% từ các trợ cấp này để trang trải một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ thuế của họ. Để làm việc này, người nhận phải hoàn thành Mẫu W-4V, Yêu cầu Khấu lưu Tự nguyện (tiếng Anh) và đưa cho cơ quan chi trả trợ cấp. Xin đừng gửi mẫu đơn này cho IRS. Nếu cơ quan trả tiền có biểu mẫu yêu cầu khấu lưu riêng thì hãy sử dụng mẫu đó.

Nếu người nhận không chọn khấu lưu tự nguyện, hoặc nếu khấu lưu không đủ, thì họ có thể nộp các khoản thuế ước tính hàng quý. Khoản thanh toán cho hai quý đầu năm 2020 đến hạn vào ngày 15 tháng 7. Quý 3 đến hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 và quý 4 vào ngày 15 tháng 1 năm 2021. Người đóng thuế có thể vào trang IRS.gov để xem tất cả các lựa chọn thanh toán.

Dưới đây là các loại thanh toán khác mà người nộp thuế nên kiểm tra khoản khấu lưu

  • Trợ cấp do một tiểu bang hoặc Đặc khu Columbia chi trả từ Quỹ Ủy thác Thất nghiệp Liên bang
  • Trợ cấp thất nghiệp ngành đường sắt
  • Trợ cấp khuyết tật được trả thay thế cho trợ cấp thất nghiệp
  • Trợ cấp điều chỉnh thương mại theo Đạo luật Thương mại năm 1974
  • Hỗ trợ thất nghiệp theo Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Cứu trợ Thiên tai năm 1974
  • Hỗ trợ thất nghiệp theo Chương trình của Đạo luật Bãi bỏ Quy định Hàng không năm 1978

Những người nhận trợ cấp mà trở lại làm việc trước khi kết thúc năm có thể sử dụng Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế của IRS để đảm bảo rằng họ có đủ tiền thuế được khấu trừ từ lương của mình. Công cụ trực tuyến này chỉ có trên IRS.gov và có thể giúp bất kỳ người lao động hoặc người nhận lương hưu nào tránh được hoặc giảm bớt hóa đơn thuế cuối năm của họ hoặc ước tính khoản hoàn thuế.

Báo cáo trợ cấp thất nghiệp

Vào tháng 1 năm 2021, người nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ nhận được Mẫu 1099-G, Một số Khoản thanh toán Nhất định từ Chính Phủ (tiếng Anh) từ cơ quan chi trả trợ cấp. Biểu mẫu này sẽ hiển thị số tiền trợ cấp thất nghiệp nhận được trong năm 2020 và bất kỳ khoản thuế thu nhập liên bang nào đã khấu lưu. Người nộp thuế phải báo cáo thông tin này, cùng với các thu nhập khác, trên tờ khai thuế liên bang năm 2020 của họ.

Thông tin bổ sung:

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (tiếng Anh)