Trả lại Khoản thanh toán Tác động Kinh tế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời khuyên về thuế trong đại dịch COVID số 2020-73, Ngày 18 tháng 6 năm 2020

Hàng triệu cá nhân đủ điều kiện đã nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (Tiếng Anh) (Economic Impact Payment hay EIP) của họ. Một số người, gồm cả những người đã nhận được khoản thanh toán cho một cá nhân đã qua đời, có thể không chắc chắn liệu họ có nên trả lại khoản thanh toán hay không.

Dưới đây là thông tin bổ sung về việc trả lại một Khoản thanh toán Tác động Kinh tế.

Làm cách nào để một cá nhân trả lại một Khoản thanh toán Tác động Kinh tế?

Gửi khoản thanh toán đến địa chỉ của IRS - căn cứ vào tiểu bang mà người đó sống - như được nêu trong Câu hỏi thường gặp (FAQ) về việc trả lại tiền (Tiếng Anh).

Khi trả lại chi phiếu trên giấy mà chưa được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc gửi vào tài khoản thì người đóng thuế nên:

  • Viết chữ Void (vô hiệu) trong phần chứng thực ở mặt sau của tờ chi phiếu.
  • Gửi qua bưu điện chi phiếu Bộ Ngân Khố bị hủy ngay lập tức đến địa điểm IRS (Tiếng Anh) phù hợp.
  • Không dập ghim, gập lại hoặc kẹp ghim giấy vào chi phiếu.
  • Có một bản giải thích ngắn gọn về lý do tại sao trả lại chi phiếu. 

Khi trả lại một khoản tiền được chuyển khoản trực tiếp hay một chi phiếu trên giấy mà đã được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc gửi vào tài khoản thì người đóng thuế nên:

  • Gửi qua bưu điện một chi phiếu cá nhân, lệnh gửi tiền, v.v. đến địa điểm IRS (Tiếng Anh) phù hợp.
  • Chi phiếu hoặc lệnh chuyển tiền phải được trả cho U.S. Treasury (Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ) và có viết chữ 2020 EIP cùng với số nhận dạng người đóng thuế, số An sinh Xã hội hoặc mã số cá nhân đóng thuế của người có tên trên chi phiếu.
  • Có một bản giải thích ngắn gọn về lý do tại sao trả lại Khoản thanh toán Tác động Kinh tế.

Người đóng thuế nên truy cập Trung tâm Thông tin Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (Tiếng Anh) trên IRS.gov để biết thông tin về cách trả lại hoặc yêu cầu thẻ ghi nợ EIP thay thế.

Khi trả lại một khoản thanh toán cho người đã chết:

Một khoản thanh toán được thực hiện cho người mà đã chết trước khi họ nhận được khoản thanh toán thì phải được trả lại cho IRS.Hãy trả lại toàn bộ khoản thanh toán trừ khi nó được thực hiện cho những người khai thuế chung và một người phối ngẫu vẫn còn sống. Trong trường hợp đó, hãy trả lại một nửa khoản thanh toán, nhưng không quá $1,200.

Nếu một người không thể gửi một chi phiếu vào tài khoản vì nó được phát hành cho cả hai vợ chồng và một người phối ngẫu đã chết thì người đó nên trả lại chi phiếu. Khi IRS nhận được và xử lý khoản thanh toán được trả lại, Khoản thanh toán Tác động Kinh tế sẽ được cấp lại cho người vợ/chồng còn lại.

IRS khuyến khích mọi người chia sẻ thông tin này với gia đình và bạn bè.

Thông tin them:

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (Tiếng Anh)