Người đóng thuế tương tác với IRS nên biết về các quyền của họ

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế Của IRS 2019-32, ngày 28 tháng 3 năm 2019

Đây là lời khuyên cuối cùng trong bản tóm tắt hai phần về các quyền dành cho tất cả những người đóng thuế.

Mọi người đóng thuế đều có quyền khi giao dịch với IRS. Taxpayer Bill of Rights (Dự luật về quyền của người đóng thuế) lấy các quyền này từ bộ luật thuế và nhóm chúng thành 10 loại. Để giúp người đóng thuế tương tác với IRS hiểu về các quyền của họ, cơ quan này nêu sơ lược về các quyền trong Ấn phẩm 1, Your Rights as a Taxpayer (Quyền của quý vị với tư cách người đóng thuế).

Dưới đây là năm quyền đầu tiên cùng với thông tin thêm về mỗi quyền:

Quyền Biết Thời Điểm Chung Cuộc. Người đóng thuế có quyền biết lượng thời gian tối đa được phép để phản đối một tình trạng của IRS. Họ cũng có quyền biết lượng thời gian tối đa mà IRS có để kiểm toán một năm thuế cụ thể hoặc truy thu nợ thuế. Người đóng thuế có quyền biết khi nào IRS kết thúc việc kiểm toán.

Quyền Riêng Tư. Người đóng thuế có quyền hy vọng rằng mọi hành động điều tra, kiểm tra hoặc thực thi của IRS sẽ tuân thủ luật pháp và không xâm phạm nhiều hơn mức cần thiết. Trong quá trình thực hiện những việc này, IRS sẽ tôn trọng tất cả các quyền theo thủ tục, bao gồm cả các biện pháp bảo vệ trong việc tìm kiếm và tịch thu. IRS sẽ cung cấp một buổi điều trần bắt buộc về việc truy thu, nếu phù hợp.

Quyền Bảo Mật. Người đóng thuế có quyền hy vọng rằng thông tin thuế của họ sẽ được giữ bí mật. IRS sẽ không tiết lộ thông tin trừ khi được người đóng thuế ủy quyền hoặc theo quy định của luật. Người đóng thuế nên biết rằng IRS sẽ có hành động trừng phạt thích hợp đối với nhân viên của IRS, người chuẩn bị tờ khai thuế và những người khác mà tiết lộ thông tin hồ sơ khai thuế một cách sai trái.

Quyền Có Đại Diện. Người đóng thuế có quyền có một đại diện được ủy quyền theo lựa chọn của họ để đại diện trong các giao dịch với IRS. Khi người đóng thuế không đủ khả năng thuê đại diện, họ có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ chương trình Low Income Taxpayer ClinicPDF(Cơ sở hỗ trợ người đóng thuế thu nhập thấp).

Quyền Có một Hệ Thống Thuế Công Bằng và Chính Đáng. Người đóng thuế có quyền mong đợi sự công bằng từ hệ thống thuế. IRS phải xem xét tất cả các sự kiện và hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến bất kỳ trách nhiệm pháp lý, khả năng trả nợ hoặc khả năng cung cấp thông tin kịp thời. Người đóng thuế có quyền nhận hỗ trợ từ Taxpayer Advocate Service (Dịch vụ biện hộ người đóng thuế hay TAS). TAS có thể giúp những người đóng thuế đang gặp khó khăn về tài chính. Họ cũng có thể giúp đỡ khi IRS chưa giải quyết các vấn đề về thuế đúng cách và kịp thời thông qua các kênh thông thường.

IRS sẽ gửi kèm Ấn phẩm 1 khi gửi thông báo cho người đóng thuế về nhiều vấn đề khác nhau, chẳng hạn như vấn đề kiểm toán hoặc truy thu nợ. Ấn phẩm 1 có bằng Tiếng Anh Tiếng Tây Ban Nha. Tất cả các cơ sở của IRS hiển thị công khai các quyền cho người đóng thuế.

Thông tin bổ sung (tiếng Anh):