Người đóng thuế có thể nhận được tiền hoàn thuế cho các khoản thuế đã trả cho khoản trợ cấp thất nghiệp năm 2020

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-87, ngày 6/17/2021

Sở Thuế Vụ đang duyệt xét các tờ khai thuế được nộp trước khi Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021 trở thành luật vào tháng 3 để xác định số tiền thuế và khoản trợ cấp thất nghiệp chịu thuế chính xác. Đối với những người đóng thuế đủ điều kiện, điều này có thể dẫn đến hoàn thuế, số tiền nợ thuế đến hạn được giảm hoặc không có thay đổi về thuế.

Những nỗ lực của Sở Thuế Vụ trong việc điều chỉnh các khoản chi trả trợ cấp thất nghiệp vượt mức sẽ giúp hầu hết những người đóng thuế bị ảnh hưởng tránh phải nộp tờ khai thuế sửa đổi. Một số người đóng thuế sẽ nhận được khoản tiền hoàn thuế, mà sẽ được phát hành theo định kỳ, và một số khác sẽ bị áp dụng khoản trả thừa cho các khoản thuế đến hạn hoặc các khoản nợ khác. Đối với một số người khác, sẽ không có thay đổi gì.

Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021 đã loại trừ khoản trợ cấp thất nghiệp lên tới $10,200 cho mỗi người đóng thuế từ thu nhập chịu thuế đã trả vào năm 2020. Người đóng thuế lẽ ra không bị đánh thuế đối với khoản trợ cấp thất nghiệp lên đến $10,200. Đây không phải là số tiền hoàn thuế mà người đóng thuế sẽ nhận được.

Các điều chỉnh khác

Sở Thuế Vụ cũng đang thực hiện điều chỉnh đối với các khoản tín thuế lợi tức do lao động tín thuế bảo phí (tiếng Anh)tín thuế trợ cấp phục hồi bị ảnh hưởng của chính sách loại trừ này.

Sở Thuế Vụ có thể điều chỉnh các tờ khai thuế cho những người độc thân không có con cái và những người đủ điều kiện nhận khoản EITC. Sở Thuế Vụ cũng có thể điều chỉnh các tờ khai thuế trong đó yêu cầu khoản EITC và xác định những trẻ đủ điều kiện.

Những người đóng thuế có trẻ đủ điều kiện và những người đủ điều kiện nhận khoản EITC mới sau khi khoản loại trừ được tính toán có thể phải nộp tờ khai sửa đổi để yêu cầu bất kỳ khoản trợ cấp mới nào.

Nếu Sở Thuế Vụ điều chỉnh tờ khai thuế của ai đó, người đóng thuế sẽ nhận được thư trong vòng khoảng 30 ngày, giải thích loại điều chỉnh đã được thực hiện và số lượng điều chỉnh. Các mục điều chỉnh bao gồm tiền hoàn thuế, chi trả khoản nợ Sở Thuế Vụ hoặc khoản bù đắp chi trả cho các khoản nợ được cho phép khác. Khoản bù đắp bao gồm thuế liên bang quá hạn, thuế lợi tức tiểu bang, các khoản nợ trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang, trợ cấp con cái, trợ cấp người phối ngẫu hoặc một số khoản nợ liên bang không phải là thuế, chẳng hạn như các khoản tiền vay sinh viên.

Người đóng thuế nên lưu giữ bất kỳ thông báo IRS nào trong hồ sơ của họ và xem lại tờ khai thuế của họ sau khi nhận được bất kỳ thông báo IRS nào.

Thêm thông tin

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)