Mười điều người đóng thuế cần cân nhắc khi chọn chuyên viên khai thuế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế Của IRS 2019-06, ngày 7 tháng 2 năm 2019

Đây là thời điểm trong năm khi nhiều người đóng thuế chọn một chuyên viên khai thuế để giúp nộp hồ sơ khai thuế. Những người đóng thuế này nên chọn chuyên viên khai thuế một cách khôn ngoan.  Đó là bởi vì người đóng thuế phải chịu trách nhiệm cho tất cả thông tin trên hồ sơ khai thuế thu nhập của họ. Điều này là chính xác bất kể ai là người chuẩn bị hồ sơ khai thuế.

Dưới đây là mười lời khuyên người đóng thuế cần nhớ khi chọn người khai thuế:

  • Kiểm tra Trình Độ Chuyên Môn của Người Khai Thuế. Mọi người có thể dùng Danh mục Chuyên viên Khai thuế Liên bang của IRS có Bằng cấp và Trình độ Chọn lọc (tiếng Anh). Công cụ này giúp người nộp thuế tìm một người khai thuế với trình độ chuyên môn cụ thể. Danh mục này là một danh sách tìm kiếm và phân loại các chuyên viên khai thuế.
  • Kiểm tra Tiểu Sử của Người Khai Thuế. Người nộp thuế có thể hỏi Tổ Chức Kinh Doanh Đáng Tin Cậy (Better Business Bureau) về chuyên viên khai thuế. Kiểm tra các hoạt động theo luật định và tình trạng giấy phép của người khai thuế có chứng chỉ. Đối với các kế toán viên công được cấp phép (CPA), mọi người có thể kiểm tra với Hội Đồng Kế Toán Tiểu Bang (State Board of Accountancy). Đối với luật sư, họ có thể kiểm tra với Luật Sư Đoàn Tiểu Bang (State Bar Association). Đối với đại diện được công nhận (enrolled agent), người đóng thuế có thể vào trang xác minh tình trạng của đại diện được công nhận (tiếng Anh) trên IRS.gov hay kiểm tra danh mục
  • Hỏi về Phí Dịch Vụ. Mọi người nên tránh những người khai thuế mà tính phí dựa trên tỷ lệ phần trăm tiền hoàn thuế hoặc người khoe khoang rằng sẽ mang lại khoản hoàn thuế lớn hơn so với đối thủ của họ. Khi hỏi về dịch vụ và lệ phí của người khai thuế, đừng cung cấp cho họ các tài liệu về thuế, số An Sinh Xã Hội hoặc thông tin khác.
  • Yêu cầu được khai thuế điện tử. Người đóng thuế nên đảm bảo rằng người khai thuế của họ cung cấp dịch vụ khai thuế điện tử của IRS. Cách nhanh nhất để người đóng thuế nhận được tiền hoàn thuế là khai thuế điện tử hồ sơ khai thuế liên bang của họ và dùng chuyển khoản trực tiếp.
  • Đảm Bảo là Người Khai Thuế Có Thời Gian Phục Vụ Quý Vị. Người đóng thuế có thể cần liên lạc với người khai thuế của họ ngay sau ngày đến hạn là ngày 15 Tháng Tư năm nay. Mọi người nên tránh những người khai thuế không đáng tin cậy.
  • Cung cấp Hồ Sơ và Giấy Biên Nhận. Những người khai thuế chuẩn sẽ yêu cầu được xem hồ sơ và giấy biên nhận của người đóng thuế. Họ sẽ đặt câu hỏi để biết thông tin như tổng thu nhập, khấu trừ thuế và tín thuế.
  • Không Bao Giờ Ký một Hồ Sơ Khai Thuế Chưa Điền. Người đóng thuế không nên dùng một chuyên viên khai thuế mà yêu cầu họ ký vào một mẫu đơn khai thuế để trống.
  • Xem Lại Trước Khi Ký. Trước khi ký một hồ sơ khai thuế, người đóng thuế nên xem lại tài liệu này. Họ nên hỏi nếu có điều gì còn chưa rõ ràng. Người đóng thuế nên cảm thấy an tâm với sự chính xác của hồ sơ khai thuế trước khi họ ký. Họ cũng nên đảm bảo rằng tiền hoàn thuế của họ được chuyển trực tiếp đến họ – chứ không phải vào tài khoản ngân hàng của người khai thuế. Người nộp thuế nên xem lại số định tuyến và số tài khoản ngân hàng trên hồ sơ khai thuế đã hoàn thành. Người khai thuế cần đưa cho quý vị một bản sao của hồ sơ khai thuế đã hoàn thành.
  • Đảm bảo là Người Khai Thuế Ký và Điền Số PTIN Của Họ. Tất cả chuyên viên khai thuế được trả tiền đều phải có mã số thuế của người giúp khai thuế (Preparer Tax Identification Number, hay PTIN). Theo luật, người khai thuế được trả tiền phải ký vào tờ khai và cho biết PTIN của họ.
  • Báo Cáo Thông Tin về Người Khai Thuế Lừa Dối cho IRS. Hầu hết những người chuẩn bị hồ sơ khai thuế đều trung thực và cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho khách hàng của họ. Tuy nhiên, một số người khai thuế là thiếu trung thực. Mọi người có thể báo cáo về những người khai thuế lừa dối và nghi ngờ về gian lận thuế cho IRS. Xin dùng Mẫu đơn 14157, Complaint: Tax Return Preparer (tiếng Anh) PDF (Khiếu nại: Người chuẩn bị tờ khai thuế). Nếu người đóng thuế nghi ngờ người khai thuế đã nộp hoặc thay đổi tờ khai thuế của họ mà không được sự đồng ý của người đóng thuế thì nên nộp Mẫu đơn 14157-A, Tax Return Preparer Fraud or Misconduct Affidavit (tiếng Anh) PDF (Bản khai hữu thệ về gian lận hay sai phạm của người chuẩn bị tờ khai thuế).

Subscribe to IRS Tax Tips (tiếng Anh)