Bước đầu tiên của việc khai thuế là thu thập hồ sơ

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-16, ngày 2/9/2021

Khi người đóng thuế chuẩn bị sẵn sàng nộp tờ khai thuế năm 2020, họ nên bắt đầu bằng cách thu thập hồ sơ của mình. Người đóng thuế nên thu thập tất cả các tài liệu lợi tức cuối năm để giúp bảo đảm nộp tờ khai thuế năm 2020 đầy đủ và chính xác và tránh chậm trễ hoàn thuế.

Người đóng thuế nên có sẵn tất cả các hồ sơ cần thiết, chẳng hạn như Mẫu Đơn W-2, 1099, biên lai, chi phiếu đã hủy bỏ và các tài liệu khác hỗ trợ bất kỳ khoản lợi tức, khoản khấu trừ hoặc tín thuế nào trên tờ khai thuế của họ.

Hầu hết người đóng thuế nên có sẵn các tài liệu lợi tức bao gồm:

  • Mẫu Đơn W-2: Bản Khai Thuế Và Tiền Lương
  • Mẫu Đơn 1099-MISC: Lợi Tức Khác
  • Mẫu Đơn 1099-INT: Lợi Tức Từ Lãi Suất
  • Mẫu Đơn 1099-NEC: Tiền Thù Lao Cho Người Không Phải Nhân Viên (tiếng Anh).
  • Mẫu Đơn 1099-G: Các Khoản Chi Trả Nhất Định Của Chính Phủ; như trợ cấp thất nghiệp hoặc hoàn thuế nhà nước
  • Mẫu Đơn 1095-A: Tuyên Bố Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe

Dưới đây là một số bước khác mà người đóng thuế có thể thực hiện để chuẩn bị khai thuế.

Xem trương mục IRS trực tuyến

Người đóng thuế có thể xem trương mục trực tuyến của họ. Điều này cho phép họ xem thông tin mới nhất về trương mục thuế liên bang của họ và tờ khai thuế đã nộp gần đây nhất thông qua một công cụ an toàn và tiện lợi trên IRS.gov. Nếu họ cần thông tin từ bản khai thuế năm ngoái, họ cũng có thể tìm thấy trên đây.

Những người có trương mục trên IRS.gov cũng có thể thấy số tiền của khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của họ. Điều này sẽ hữu ích cho những cá nhân đủ điều kiện, những người không nhận được bất kỳ khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế nào hoặc nhận được ít hơn các khoản chi trả đầy đủ. Họ có thể yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi trên tờ khai thuế liên bang năm 2020 của họ.

Mọi người nên vào Truy Cập An Toàn: Cách Đăng Ký Một Số Công Cụ Tự Trợ Giúp Trực Tuyến để biết thêm thông tin về cách tạo trương mục hoặc cách đặt lại tên người dùng hoặc mật khẩu.

Duyệt xét trợ cấp thất nghiệp

Khoản trợ cấp thất nghiệp này phải chịu thuế và phải được tính vào tổng lợi tức trên tờ khai thuế của người đóng thuế.

Người đóng thuế sẽ nhận được Mẫu Đơn 1099-G (tiếng Anh) cho biết lợi tức thất nghiệp (tiếng Anh) của họ. Họ có thể được khấu trừ thuế liên bang từ trợ cấp thất nghiệp hoặc trả khoản thuế ước tính, nhưng nhiều người không làm như vậy. Trong trường hợp đó, thuế đối với những lợi ích đó cần được nộp khi họ khai thuế năm 2020. Do đó, những người đóng thuế không bị khấu trừ thuế từ các khoản chi trả cho họ có thể thấy khoản tiền hoàn lại ít hơn dự kiến hoặc có thể có hóa đơn thuế.

Những cá nhân nhận được Mẫu Đơn 1099-G cho khoản tiền trợ cấp thất nghiệp mà họ không nhận được phải liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang của họ và yêu cầu Mẫu Đơn 1099-G đã được điều chỉnh. Các tiểu bang không nên cấp Mẫu Đơn 1099-G cho những người đóng thuế mà họ biết mình là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến trợ cấp thất nghiệp. Người đóng thuế nên khai báo chính xác bao gồm cả lợi tức mà họ thực sự nhận được.

Những người đóng thuế là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến trợ cấp thất nghiệp không nên nộp bản khai về việc bị mạo danh cho Sở Thuế Vụ.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)