Những điều người đóng thuế cần biết để yêu cầu khoản tín thuế lợi tức do lao động

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2021-06, Ngày 1/25/2021

Khoản tín thuế lợi tức do lao động có thể mang lại cho những người lao động đủ tiêu chuẩn có lợi tức từ thấp đến trung bình một sự tăng cường tài chánh đáng kể. Vào năm 2019, số tiền trung bình của khoản tín thuế này là $2,476. Nó không chỉ làm giảm số tiền thuế mà một người phải trả mà có thể hoàn lại tiền cho họ ngay cả khi họ không nợ bất kỳ khoản thuế nào hoặc không bị yêu cầu khai thuế. Mọi người phải đáp ứng các yêu cầu nhất định và khai thuế liên bang để nhận được khoản tín thuế này.

Tính đủ điều kiện cho khoản Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động (EITC)

 • Tính đủ điều kiện của người đóng thuế đối với khoản tín thuế có thể thay đổi từ năm này sang năm khác, vì vậy mọi người nên sử dụng Trợ Tá EITC để tìm hiểu xem họ có đủ điều kiện hay không.
   
 • Tính đủ điều kiện có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi lớn trong cuộc sống như:
  • một công việc mới hoặc mất việc làm
  • trợ cấp thất nghiệp
  • sự thay đổi về lợi tức
  • thay đổi tình trạng hôn nhân
  • sự ra đời hoặc qua đời của một đứa trẻ
  • thay đổi tình hình việc làm của người phối ngẫu
    
 • Người đóng thuế hội đủ điều kiện dựa trên lợi tức của họ và tư cách khai thuế mà họ sử dụng trên tờ khai thuế. Khoản tín thuế có thể nhiều hơn nếu họ có một hoặc nhiều con sống với họ trong hơn nửa năm và đáp ứng các yêu cầu khác.

Mùa khai thuế mới này

Có một quy tắc mới có thể giúp những người bị ảnh hưởng bởi mất việc làm hoặc thay đổi lợi tức vào năm 2020. Người đóng thuế có thể sử dụng lợi tức do lao động năm 2019 để tính EITC của họ, nếu lợi tức do lao động năm 2019 của họ nhiều hơn lợi tức do lao động năm 2020 của họ. Điều này cũng đúng với khoản tín thuế trẻ em bổ sung. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn cho Mẫu Đơn 1040 (tiếng Anh)PDF.

Số tiền tín thuế tối đa được phép năm 2020

Số tiền tín thuế tối đa dựa trên việc người đóng thuế có thể kê khai trẻ cho khoản tín thuế hay không và số lượng trẻ được kê khai:

 • Không có trẻ nào: $538
 • Một trẻ: $3,584
 • Hai trẻ: $5,920
 • Ba trẻ trở lên: $6,660

Hạn mức lợi tức năm 2020

Những người đang làm việc và kiếm được ít hơn những số tiền này có thể đủ điều kiện cho EITC:

Đã kết hôn, khai thuế chung:

 • Không có trẻ nào: $21,710
 • Một trẻ: $47,646
 • Hai trẻ: $53,330
 • Ba trẻ trở lên: $56,844

Chủ hộ và độc thân:

 • Không có trẻ nào: $15,820
 • Một trẻ: $41,756
 • Hai trẻ: $47,440
 • Ba trẻ trở lên: $50,954

Người đóng thuế đã kết hôn, khai thuế riêng không thể yêu cầu EITC.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)