Thu nhập tiền boa phải chịu thuế và phải được khai báo

FS-2022-37, Tháng 10 năm 2022

Những người làm việc trong nhà hàng, thẩm mỹ viện, khách sạn và các ngành tương tự thường nhận được tiền boa cho dịch vụ khách hàng mà họ cung cấp. Tiền boa có thể là thu nhập chịu thuế, nhưng điều quan trọng đối với những người làm việc trong các lĩnh vực này là phải hiểu các chi tiết quan trọng liên quan đến tiền boa.

Tiền boa là gì? 

Tiền boa là khoản thanh toán bằng tiền mặt hoặc phi tiền mặt không bắt buộc mà khách hàng trả cho nhân viên.

 • Tiền boa bằng tiền mặt bao gồm: tiền boa nhận trực tiếp từ khách hàng, tiền boa được trả bằng phương thức điện tử do chủ lao động phân phối cho nhân viên và tiền boa nhận được từ các nhân viên khác theo bất kỳ sắp xếp chia sẻ tiền boa nào. Tất cả tiền boa bằng tiền mặt phải được khai báo cho chủ lao động.
 • Tiền boa phi tiền mặt là những khoản có giá trị được nhận bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài tiền mặt, chẳng hạn như: vé, vé mời hoặc hàng hóa hoặc sản phẩm khác mà khách hàng đưa cho nhân viên. Tiền boa phi tiền mặt không được khai báo cho chủ lao động.

Bốn yếu tố xác định xem một khoản thanh toán có đủ điều kiện là tiền boa hay không. Thông thường, cả bốn yếu tố sau phải áp dụng:

 • Khách hàng tự nguyện chi trả;
 • Khách hàng phải có quyền không hạn chế để xác định số tiền;
 • Khoản chi trả không phải là chủ đề đàm phán hoặc áp đặt theo chính sách của chủ lao động; và
 • Thông thường, khách hàng có quyền quyết định ai sẽ nhận khoản chi trả.

Tiền boa trực tiếp và gián tiếp

Tiền boa trực tiếp xảy ra khi nhân viên nhận trực tiếp từ khách hàng, ngay cả khi đó là một phần của quỹ tiền boa. Ví dụ về những nhân viên được boa trực tiếp bao gồm nam/nữ bồi bàn, nhân viên pha chế và nhà tạo mẫu tóc.

Tiền boa gián tiếp xảy ra khi một nhân viên, người thường không nhận tiền boa trực tiếp từ khách hàng, lại nhận được tiền boa. Ví dụ về những nhân viên được boa gián tiếp bao gồm nhân viên dọn bàn, nhân viên pha chế dịch vụ, đầu bếp và thợ gội đầu ở tiệm.

Ghi lại tiền boa hàng ngày

Nhân viên phải ghi lại hàng ngày về số tiền boa bằng tiền mặt mà họ nhận được. Họ có thể sử dụng Mẫu 4070A, Bảng Ghi Tiền Boa Hàng Ngày Của Nhân Viên, được bao gồm trong Ấn Phẩm 1244, Bản Ghi Tiền Boa Hàng Ngày của Nhân Viên và Khai Báo cho Chủ Lao Động (tiếng Anh), để theo dõi hàng ngày số tiền boa bằng tiền mặt mà họ nhận được.

Họ cũng nên lưu giữ hồ sơ về ngày tháng và giá trị của bất kỳ khoản tiền boa phi tiền mặt nào, chẳng hạn như vé, vé mời hoặc các vật phẩm có giá trị khác. Mặc dù họ không khai báo tiền boa phi tiền mặt cho chủ lao động, nhưng họ phải khai báo trên tờ khai thuế của mình.

Khai báo tiền boa cho chủ lao động

Không có mẫu bắt buộc, nhưng bản kê khai phải bao gồm:

 • Chữ ký của nhân viên;
 • Tên, địa chỉ và số an sinh xã hội của nhân viên;
 • Tên và địa chỉ của chủ lao động (tên cơ sở nếu khác nhau);
 • Tháng hoặc khoảng thời gian bản báo cáo đề cập; và
 • Tổng số tiền boa nhận được trong tháng hoặc khoảng thời gian đó.

Nhân viên phải báo cáo tiền boa cho chủ lao động trước ngày 10 của tháng sau tháng nhận được tiền boa.

Nhân viên có thể sử dụng Mẫu 4070, Báo Cáo Tiền Boa Của Nhân Viên Gởi Cho Chủ Lao Động, có sẵn trong Ấn Phẩm 1244 (tiếng Anh), một mẫu do chủ lao động cung cấp hoặc hệ thống điện tử khác được chủ lao động của họ sử dụng miễn là nó bao gồm các yếu tố cần thiết để khai báo nêu trên.

Nhân viên không phải khai báo số tiền boa ít hơn $20 mỗi tháng với mỗi chủ lao động.

Khai báo tiền boa đối với tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Tiền boa do nhân viên khai báo cho chủ lao động được bao gồm trong Mẫu W-2, Báo Cáo Tiền Lương và Thuế (tiếng Anh) của nhân viên, để khai báo trên tờ khai thuế cá nhân.

Bất kỳ khoản tiền boa nào mà nhân viên không khai báo cho chủ lao động phải được khai báo riêng trên Mẫu 4137, Thuế An Sinh Xã Hội và Medicare trên Thu Nhập Tiền Boa Không Khai Báo (tiếng Anh), để bao gồm như tiền lương bổ sung cùng với tờ khai thuế của họ. Nhân viên cũng phải thanh toán phần thuế An Sinh Xã Hội và thuế Medicare của nhân viên phải trả đối với những khoản tiền boa đó.

Yêu cầu đối với chủ lao động

Chủ lao động có nhân viên được boa phải:

 • Giữ báo cáo tiền boa của nhân viên.
 • Khấu lưu thuế, bao gồm thuế thu nhập và phần thuế An Sinh Xã Hội và thuế Medicare của nhân viên, dựa trên tiền lương và thu nhập tiền boa của nhân viên.
 • Trả phần thuế An Sinh Xã Hội và Medicare của chủ lao động dựa trên tổng số tiền lương trả cho nhân viên được boa cũng như thu nhập tiền boa được khai báo.
 • Báo cáo thông tin này cho IRS trên Mẫu 941, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Quý của Chủ Lao Động (tiếng Anh)
 • Ký gửi các khoản thuế đã khấu lưu theo yêu cầu ký thác thuế liên bang.

Thêm thông tin: