Hiểu về tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc

Mẹo Thuế của IRS 2022-33, ngày 02 tháng 3, 2022

Những người đóng thuế đang trả tiền cho ai đó để chăm sóc con cái của họ hoặc một thành viên khác trong gia đình khi họ đi làm, có thể đủ điều kiện nhận tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc bất kể thu nhập của họ.

Đối với năm thuế 2021, chi phí tối đa đủ điều kiện cho khoản tín thuế này là $8.000 cho một trẻ và $16.000 cho hai trẻ hoặc nhiều hơn. Tùy thuộc vào thu nhập, người đóng thuế có thể xóa tới 50% các chi phí này (tiếng Anh).

Vì mục đích của khoản tín thuế này, IRS định nghĩa một người đủ điều kiện là:

 • Người phụ thuộc của người đóng thuế dưới 13 tuổi khi được chăm sóc.
 • Vợ/chồng của người đóng thuế không có khả năng tự chăm sóc về thể chất hoặc tinh thần và đã sống với người đóng thuế trong hơn nửa năm.
 • Người nào đó không có khả năng tự chăm sóc về thể chất hoặc tinh thần và sống với người đóng thuế trong sáu tháng và:
  1. Người đủ điều kiện là người phụ thuộc của người đóng thuế hoặc
  2. Họ sẽ là người phụ thuộc của người đóng thuế ngoại trừ một trong những trường hợp sau:
   • Người đủ điều kiện nhận được tổng thu nhập từ $4.300 trở lên
   • Người đủ điều kiện đã khai thuế chung
   • Người đóng thuế hoặc vợ/chồng, nếu khai thuế chung, có thể được khai là người phụ thuộc trên tờ khai thuế của người khác.

Người đóng thuế có thể sử dụng Công Cụ Trợ Lý Thuế Tương Tác (tiếng Anh) trên IRS.gov để xác định xem họ có thể yêu cầu khoản tín thuế này hay không.

Thêm thông tin: