Khi nào người đóng thuế nên nộp tờ khai thuế liên bang được điều chỉnh

Mẹo thuế IRS 2024-38, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Khi người đóng thuế nhận ra rằng tờ khai thuế liên bang của họ có lỗi toán, thiếu thu nhập hoặc sai sót khác, họ nên nộp tờ khai thuế được điều chỉnh.

Người đóng thuế phải nộp bản khai thuế được điều chỉnh nếu họ cần sửa:

  • Tư cách khai thuế.
  • Thu nhập.
  • Các khoản khấu trừ.
  • Các khoản tín thuế.
  • Nghĩa vụ thuế.

Lỗi toán và thiếu các bảng liệt kê

Người đóng thuế thường không cần phải nộp tờ khai thuế được điều chỉnh để sửa lỗi toán hoặc nếu họ quên đính kèm một mẫu hoặc bảng liệt kê. IRS sẽ sửa lỗi toán trong khi xử lý tờ khai thuế và thông báo cho người đóng thuế qua thư. Cơ quan sẽ gửi thư để yêu cầu bất kỳ mẫu hoặc bảng liệt kê nào còn thiếu.

Trợ lý Thuế tương tác của IRS có thể giúp người đóng thuế quyết định xem có cần phải nộp tờ khai được điều chỉnh hay không

Người đóng thuế có thể sử dụng công cụ Tôi có nên nộp tờ khai thuế được điều chỉnh không? (tiếng Anh) trong Trợ lý Thuế tương tác trên IRS.gov để giúp quyết định xem họ có nên nộp tờ khai thuế được điều chỉnh để sửa lỗi hay thực hiện các thay đổi khác nếu họ đã nộp hay không.

Cách nộp tờ khai thuế được điều chỉnh

Người đóng thuế nên sử dụng Mẫu 1040-X, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân được điều chỉnh, để sửa tờ khai thuộc loạt Mẫu 1040 đã nộp trước đó hoặc để thay đổi số tiền đã được IRS điều chỉnh trước đó. Người đóng thuế có thể nộp Mẫu 1040-X bằng điện tử cho các Mẫu 1040 hoặc 1040-SR năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Ngoài ra, họ có thể điều chỉnh bằng điện tử Mẫu 1040-NR và Mẫu 1040-SS/PR cho các năm thuế 2021, 2022 và 2023.

Kiểm tra tình trạng của tờ khai được điều chỉnh

Người đóng thuế có thể kiểm tra tình trạng của Mẫu 1040-X của họ bằng công cụ trực tuyến Tờ khai được điều chỉnh của tôi ở đâu? hoặc bằng cách gọi tới số 866-464-2050 ba tuần sau khi nộp tờ khai. Họ cũng có thể kiểm tra tình trạng hoàn thuế của mình bằng công cụ Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu?

Khi sử dụng một trong hai công cụ, người đóng thuế sẽ cần nhập số An sinh xã hội hoặc mã số thuế cùng với ngày sinh và ZIP Code (Mã) để chứng minh danh tính của họ. Sau khi được xác thực, họ có thể xem tình trạng tờ khai được điều chỉnh của mình qua ba giai đoạn xử lý: đã nhận, đã điều chỉnh và đã hoàn thành.

Một số tờ khai thuế có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý

IRS phát hành hầu hết các khoản hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày đối với những người đóng thuế đã nộp tờ khai bằng điện tử và chọn ký gửi trực tiếp. Một số tờ khai có lỗi hoặc cần xem xét thêm và có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý.

Thêm thông tin

Đăng ký Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)