Chủ đề số 503, Các loại thuế được khấu trừ

Nói chung, bạn có thể dùng khấu trừ từng khoản, tùy theo các giới hạn, đối với một số loại thuế tiểu bang, địa phương và nước ngoài mà bạn đã trả ngay cả khi bạn không trả thuế khi đang kinh doanh hoặc buôn bán hoặc khi thực hiện hoạt động vì lợi nhuận. Bạn khấu trừ thuế vào năm thuế mà bạn trả cho họ.

Các loại thuế được khấu trừ là:

 • Thuế thu nhập của tiểu bang, địa phương và nước ngoài hoặc thuế tiêu thụ tổng quát của tiểu bang và địa phương thay cho thuế thu nhập của tiểu bang và địa phương
 • Thuế tiêu thụ tiểu bang và địa phương
 • Thuế bất động sản tiểu bang và địa phương, và
 • Thuế tài sản cá nhân tiểu bang và địa phương

Thuế thu nhập tiểu bang, địa phương và nước ngoài hoặc thuế tiêu thụ tiểu bang và địa phương

Bạn có thể khấu trừ dưới dạng khấu trừ theo từng khoản, thuế thu nhập tiểu bang và địa phương được khấu lưu từ lương của bạn trong năm (như đã khai báo trong Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và Thuế (tiếng Anh)) và ước tính của thuế thu nhập của tiểu bang và địa phương cũng như thuế thu nhập tiểu bang và địa phương của những năm trước đã trả trong năm. Ngoài ra, bạn có thể chọn khấu trừ thuế tiêu thụ tổng quát của tiểu bang và địa phương. Thuế tiêu thụ tổng quát là thuế được áp dụng theo một tỷ lệ đối với doanh số bán lẻ của nhiều loại mặt hàng. Người đóng thuế thực hiện lựa chọn bằng cách chọn ô 5a trên Bảng A của Mẫu 1040. Nếu bạn chọn khấu trừ thuế tiêu thụ tổng quát của tiểu bang và địa phương, bạn có thể sử dụng chi phí thực sự của mình hoặc bảng thuế tiêu thụ tùy chọn. Tham khảo Hướng dẫn cho Bảng A (Mẫu 1040) (tiếng Anh)PDF để biết thêm thông tin và để biết các bản thuế tiêu thụ tùy chọn. Bạn cũng có thể sử dụng Máy tính khấu trừ Thuế tiêu thụ.

Thông thường, bạn có thể khấu trừ hoặc khai tín thuế đối với thuế thu nhập nước ngoài mà bạn phải trả cho nước ngoài hoặc một lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin liên quan đến tín thuế nước ngoài, xin xem Chủ đề số 856 và công cụ trực tuyên Tôi có đủ điều kiện yêu cầu tín thuế nước ngoài không? (tiếng Anh).

Là nhân viên, bạn có thể khấu trừ các khoản đóng góp bắt buộc vào quỹ phúc lợi tiểu bang giúp bảo vệ khỏi mất tiền lương như những đóng góp bắt buộc vào quỹ của tiểu bang để cung cấp bảo hiểm tàn tật hoặc quyền lợi thất nghiệp. Xin tham khảo Ấn phẩm 17, Thuế thu nhập Liên bang của Quý vị dành cho Cá nhân để biết các tiểu bang có quỹ đó.

Thuế tài sản tiểu bang và địa phương

Thuế tài sản khấu trừ được thông thường là bất kỳ thuế bất động sản nào của tiểu bang hoặc địa phương thu cho an sinh công cộng. Tiền thu phải được tính một cách thống nhất với thuế suất tương tự cho tất cả các bất động sản trong phạm vi pháp quyền.

Có nhiều tiểu bang và quận cũng đánh thuế lợi ích địa phương cho việc cải tiến tài sản, chẳng hạn như giám định đường phố, vỉa hè và các đường thoát nước. Thông thường, thuế cho lợi ích của địa phương được khấu trừ chỉ khi đó là thuế cho chi phí bảo trì hoặc sửa chữa, hoặc tiền lãi liên quan đến các lợi ích này. Xem Thuế cho lợi ích địa phương trong Chương 11 của Ấn phẩm 17.

Thuế tài sản cá nhân tiểu bang và địa phương

Thuế tài sản cá nhân khấu trừ được là thuế chỉ dựa trên giá trị của tài sản cá nhân, chẳng hạn như tàu thuyền hoặc xe hơi. Thuế phải được tính cho bạn hàng năm, cho dù thuế được thu nhiều lần trong một năm hay ít hơn một lần một năm.

Giới hạn tổng thể

Với tư cách là một cá nhân, khấu trừ thuế thu nhập tiểu bang và địa phương, thuế tiêu thụ tổng quát, và thuế tài sản của bạn được giới hạn ở tổng mức khấu trừ kết hợp là $10,000 ($5,000 nếu vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế). Bạn có thể phải chịu hạn mức trên một số khoản tiền khấu trừ từng khoản khác. Xin tham khảo Hướng dẫn cho Bảng A (Mẫu 1040) và Chủ đề số 501 để biết các hạn mức.

Thuế không thể khấu trừ

Bạn không được khấu trừ một số loại thuế và phí nhất định trong Bảng A, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Thuế thu nhập liên bang.
 • Thuế an sinh xã hội.
 • Thuế chuyển nhượng (chẳng hạn như thuế đánh vào việc bán tài sản).
 • Thuế tem.
 • Phí hiệp hội chủ nhà.
 • Thuế di sản và thừa kế.
 • Phí dịch vụ nước, cống rãnh hoặc rác thải.

Tham khảo Hướng dẫn cho Bảng A (Mẫu 1040)Ấn phẩm 17 để biết thêm về thuế bạn không thể khấu trừ.

Thông tin bổ sung

Tôi có thể khấu trừ thuế cá nhân mà tôi trả như khấu trừ từng khoản trên Bảng A không? (tiếng Anh).