Ou kapab reklame kredi yo ak dediksyon yo lè ou fè deklarasyon taks ou a.

Kòman Kredi yo ak Dediksyon yo Fonksyone

Lè ou reklame kredi enpo federal ak dediksyon sou deklarasyon enpo ou, ou ka chanje montan enpo ou dwe a.

  • Dediksyon yo kapab redui montan revni ou anvan ou kalkile enpo ou dwe a.
  • Kredi yo kapab redui montan enpo ou dwe oswa ogmante ranbousman fiskal ou, epi gen kredi ki ka ba ou yon ranbousman menm si ou pa dwe okenn enpo.

Kredi ak Dediksyon pou Biznis

Jwenn kredi ak dediksyon pou antrepriz yo.