Li enpòtan pou ou chache konnen si ou kalifye pou benefisye dediksyon enpo ak kredi enpo anvan ou deklare.

  • Dediksyon yo kapab redui montan revni ou anvan ou kalkile enpo ou dwe a.
  • Kredi yo kapab redui montan enpo ou dwe oswa ogmante ranbousman fiskal ou.
  • Gen kredi ki ka ba ou yon ranbousman menm si ou pa dwe okenn enpo.

Kredi pou Patikilye yo

Kredi ak Dediksyon pou Biznis

Jwenn kredi ak dediksyon pou antrepriz yo.