Kisa yon Kredi Fiskal ye?

Soustrè kredi fiskal yo de montan taks ou dwe. Gen de sòt de kredi fiskal:

  • Yon kredi fiskal ki pa ranbousab vle di ou resevwa yon ranbousman sèlman jiska montan ou dwe a.
  • Yon kredi fiskal ki ranbousab vle di ou resevwa yon ranbousman, menm si li pi plis ke sa ou dwe a.

Kisa yon Dediksyon Taks ye?

Soustrè dediksyon taks de revni w avan ou kalkile montan taks ou dwe a.

Kontribyab ki se Biznis

Chèche kredi ak dediksyon pou biznis