Kisa Yon Kredi Fiskal ye ?

Soustrè kredi fiskal yo nan montan taks ou dwe yo. Genyen de (2) kalite kredi fiskal:

  • Yon kredi fiskal ki pa ranbousab vle di ou gen yon ranbousman ki nan nivo montan ou dwe a sèlman
  • Yon kredi fiskal ranbousab vle di ou gen yon ranbousman, menmsi li plis pase sa ou dwe a.

Kisa Yon Dediksyon Fiskal ye ?

Soustrè dediksyon fiskal yo nan revniou anvan ou kalkile montan taks ou dwe a.

Antrepriz Kontribyab yo

Jwenn kredi ak dediksyon pou antrepriz yo