Thông tin bạn gửi phải chứa Submission ID (Mã đệ trình) và tất cả thông tin về việc từ chối.

Hướng dẫn

1. Sao chép và dán toàn bộ nội dung email từ chối của bạn vào hộp tìm kiếm.

2. Từ Email từ chối - Bắt đầu sao chép tại " Dear Free File Fillable Forms Taxpayer:" Kết thúc sao chép tại "This email was generated from an automatic system, which is not monitored for responses. "

3. Từ Bước 3 – Sao chép tất cả thông tin từ chối bên dưới văn bản được làm nổi bật, "For solutions, copy and paste all the rejection data into the IRS Error Search Tool."

Việc không tuân theo các hướng dẫn tìm kiếm này có thể dẫn đến kết quả tìm kiếm không chính xác.

Kết quả sẽ xuất hiện theo thứ tự đã nhập vào hộp tìm kiếm.