Làm cách nào để bạn báo cáo hoạt động gian lận thuế đáng ngờ?

Bạn có thể báo cáo một cá nhân hoặc một doanh nghiệp mà bạn nghi ngờ gian lận thuế trực tuyến.

Báo cáo nghi ngờ vi phạm luật thuế

Hãy dùng Mẫu 3949-A, Báo cáo thông tin (tiếng Anh) nếu bạn nghi ngờ một cá nhân hoặc doanh nghiệp không tuân thủ luật thuế. Bạn có thể nộp Mẫu 3949-A trực tuyến hoặc qua đường bưu điện. Chúng tôi không nhận báo cáo vi phạm luật thuế qua điện thoại. Chúng tôi sẽ giữ bí mật danh tính của bạn khi bạn nộp báo cáo gian lận thuế. Bạn sẽ không nhận được cập nhật tình trạng hoặc tiến độ do tính bảo mật của tờ khai thuế theo IRC 6103.

Gian lận thuế bao gồm:

  • Miễn trừ hoặc khấu trừ sai
  • Tiền hối lộ
  • Tài liệu sai hoặc bị thay đổi
  • Không trả tiền thuế
  • Thu nhập không khai báo
  • Tội phạm có tổ chức
  • Không khấu lưu thuế
  • Không tuân theo luật thuế

Phần thưởng cho thông tin gốc

Để yêu cầu phần thưởng cho thông tin cung cấp về gian lận thuế, hãy sử dụng Mẫu 211, Đơn xin Phần thưởng do việc cung cấp thông tin gốc (tiếng Anh)PDF.

Báo cáo trộm cắp danh tính

Truy cập Trung tâm thông tin về trộm cắp Danh tính nếu bạn cho rằng ai đó đã đánh cắp danh tính của bạn và sử dụng số An sinh Xã hội của bạn để tìm việc làm hoặc có thể sử dụng số đó để khai thuế. Bạn cũng có thể truy cập Hướng dẫn Người đóng thuế về Trộm cắp Danh tính.

Báo cáo các loại gian lận thuế khác

Báo cáo nghi ngờ thúc đẩy hoặc Người khai thuế lạm dụng thuế – Mẫu 14242 (tiếng Anh)PDF

Âm mưu thúc đẩy lạm dụng hoặc trốn thuế.

Khiếu nại Người khai thuế - Mẫu 14157 (tiếng Anh)PDF

Hoạt động gian lận hoặc âm mưu lạm dụng thuế bởi người khai thuế hoặc công ty khai thuế.

Bản tuyên thệ Gian lận hoặc Hành vi sai trái của Người chuẩn bị tờ khai thuế – Mẫu 14157-A (tiếng Anh)PDF

Người khai thuế đã nộp tờ khai hoặc thay đổi tờ khai của bạn mà không có sự đồng ý của bạn và bạn đang tìm cách thay đổi tài khoản của mình. Hãy gửi Mẫu này ngoài Mẫu 14157.

Khiếu nại Tổ chức được miễn thuế (Báo cáo) – Mẫu 13909 (tiếng Anh)PDF

Hành vi sai trái hoặc tội lỗi của một tổ chức hoặc chương trình dành cho nhân viên được miễn thuế.

Báo cáo về email và trang web lừa đảo là IRS

Hãy xem trang Báo cáo Mồi chài và Lừa đảo trực tuyến để báo cáo về các email hoặc trang web lừa đảo là IRS.