Làm cách nào để quý vị báo cáo hoạt động gian lận thuế đáng ngờ?

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Hãy vào Trung tâm Chống Mạo danh nếu quý vị nghĩ rằng có ai đó đã đánh cắp danh tính của quý vị và dùng số An sinh Xã hội của quý vị để làm việc hoặc đã có thể sử dụng số đó để nộp tờ khai thuế. Quý vị cũng có thể vào trang Hướng dẫn người đóng thuế về mạo danh.

Báo cáo gian lận thuế

Chúng tôi không nhận các báo cáo về vi phạm luật thuế qua điện thoại. Hãy dùng Mẫu đơn 3949-A, Báo cáo Thông tin (tiếng Anh)PDF nếu quý vị nghi ngờ một cá nhân hoặc doanh nghiệp không tuân thủ luật thuế. Đừng sử dụng mẫu đơn này nếu quý vị muốn báo cáo về một chuyên viên khai thuế hoặc âm mưu lừa đảo thuế.

Chúng tôi sẽ giữ bí mật danh tính của quý vị khi quý vị nộp báo cáo về gian lận thuế. Quý vị sẽ không nhận được thông tin cập nhật về tình trạng hoặc tiến độ của vụ việc vì lý do bảo mật hồ sơ khai thuế theo IRC 6103.

Gian lận thuế bao gồm:

 • Miễn trừ hoặc khấu trừ sai
 • Tiền hối lộ
 • Tài liệu sai hoặc bị thay đổi
 • Không nộp tiền thuế
 • Thu nhập không được báo cáo
 • Tội phạm có tổ chức
 • Không khấu lưu thuế
 • Không tuân theo luật thuế

Quý vị có thể gửi thư thay vì sử dụng Mẫu đơn 3949-A. Thư của quý vị nên có nhiều thông tin nhất có thể, bao gồm:

 • Tên và địa chỉ của người hoặc doanh nghiệp quý vị báo cáo
 • Số An sinh Xã hội của cá nhân hoặc Mã số Hãng sở của doanh nghiệp
 • Mô tả ngắn gọn về việc gian lận thuế mà quý vị báo cáo, bao gồm cả cách quý vị nhận biết hoặc thu được thông tin
 • Những năm bị nghi ngờ gian lận thuế
 • Số tiền ước tính của bất kỳ khoản thu nhập không báo cáo nào
 • Tên, địa chỉ và số điện thoại của quý vị. (Quý vị không bắt buộc phải cung cấp danh tính của mình, nhưng thông tin này sẽ hữu ích cho chúng tôi.)

Để yêu cầu phần thưởng cho thông tin cung cấp về gian lận thuế, hãy sử dụng Mẫu đơn 211, Đơn xin Phần thưởng do Cung cấp Thông tin Ban đầu (tiếng Anh)PDF.

Báo cáo các loại gian lận thuế khác

Báo cáo về Chi phí Khuyến mãi Miễn thuế hoặc Chuyên viên Khai thuế Nghi ngờ Lừa đảo - Mẫu đơn 14242 (tiếng Anh)PDF

chi phí khuyến mại miễn thuế không đúng hay âm mưu tránh thuế

Khiếu nại về Chuyên viên Khai thuế - Mẫu đơn 14157 (tiếng Anh)PDF

Hoạt động gian lận hoặc âm mưu lừa đảo thuế của chuyên viên khai thuế hoặc công ty khai thuế.

Bản khai tuyên thệ về Hành vi Gian lận hay Sai trái của Chuyên viên Khai thuế - Mẫu đơn 14157-A (tiếng Anh)PDF

Chuyên viên khai thuế đã nộp tờ khai hoặc thay đổi tờ khai của quý vị mà không có sự đồng ý của quý vị và quý vị đang tìm cách thay đổi tài khoản của mình. Hãy gửi mẫu đơn này ngoài Mẫu đơn 14157.

Khiếu nại Tổ chức được Miễn thuế (Báo cáo) - Mẫu đơn 13909 (tiếng Anh)PDF

Hành vi sai trái hoặc tội lỗi của một tổ chức hoặc chương trình dành cho nhân viên được miễn thuế.

Báo cáo về thư điện tử và trang web lừa đảo là IRS

Hãy xem trang Báo cáo lừa đảo qua thư điện tử và trên mạng để biết cách báo cáo về các thư điện tử hoặc trang web lừa đảo là IRS.