Làm Cách Nào để Trình Báo Nghi Ngờ về Hoạt Động Gian Lận Thuế?

 

Nếu quý vị … Thì Và

… vị nghi ngờ hay biết rõ người hoặc hãng nào đó không tuân hành luật thuế

 • Xin Miễn Trừ hoặc Khấu Trừ Sai Trái
 • Tiền thu nhập không khai báo kể cả từ nguồn bất chính.
 • Làm Giả/Thay Đổi Tài Liệu
 • Không Trả Tiền Thuế
 • Không Khai Lợi Tức
 • Tội Phạm có Tổ Chức
 • Không trả trưóc thuế lợi tức

sử dụng Mẫu Đơn 3949-A (Form 3949-A (PDF), Information Referral)

 

THẬN TRỌNG:KHÔNG sử dụng Mẫu Đơn 3949-A để báo cáo vấn đề dưới đây

in ra và gửi:

 • Internal Revenue Service
 • Fresno CA 93888

 

hoặc, yêu cầu gửi mẫu đơn qua thư (order the form by mail) hoặc gọi Đường Dây Gian Lận Thuế theo số 1-800-829-0433. Chú ý: chúng tôi không nhận báo cáo vi phạm luật thuế qua điện thoại.

 

Quý vị cũng có thể gửi thư đến địa chỉ trên thay vì sử dụng Mẫu Đơn 3949-A. Xin cho biết càng nhiều thông tin càng tốt vì đó là những điểm quan trọng:

 1. Họ tên và địa chỉ của người quý vị muốn tố giác
 2. Mã số người đóng thuế (số an sinh xã hội nếu là cá nhân, hoặc mã số hãng sở nếu là doanh thương)
 3. Mô tả ngắn gọn về điều vi phạm muốn tố cáo, đồng thời cũng cho biết quý vị đã làm cách nào để biết được hay lấy được thông tin đó
 4. (Những) năm liên can
 5. Số tiền ước lượng của phần lợi tức chưa khai trình
 6. Họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc ban ngày của quý vị

 

* Quý vị không bị bắt buộc phải cho biết danh tánh, nhưng nếu cho biết thì dễ liên lạc hơn. Danh tánh của quý vị sẽ được giữ kín.

 

Lưu ý: Những người nộp Mẫu Đơn 3949-A sẽ không được cập nhật tình trạng hoặc tiến trình về báo cáo này, vì tiến trình khai thuế được giữ bảo mật theo luật IRC 6103.

 

… nghi ngờ có người trộm danh tánh và sử dụng SSN của quý vị cho mục đích việc làm hoặc có thể sử dụng SSN của quý vị để khai thuế Sử dụng Mẫu Đơn 14039 (Form 14039) (PDF)*

Điền thông tin vào mẫu đơn trực tuyến, in ra và gửi thư hoặc gửi qua điện sao đến cơ quan phù hợp qua các lựa chọn ở trang 2 của mẫu đơn. Gửi kèm bản sao của ít nhất một tài liệu nêu trong mẫu đơn để xác nhận danh tánh của quý vị. Xem Hướng Dẫn cho Người Nộp Thuế về Trộm Mạo Danh để biết thêm thông tin

 

… nghi ngờ có hành động gian lận hoặc hành động gian lận của người khai thuế dùm hoặc hãng khai thuế

Sử dụng Mẫu Đơn 14157 (Form 14157) (PDF)**

**Cũng có thể đòi hỏi Mẫu Đơn 14157-A (xem bên dưới đây)

 

Quý vị có thể điền thông tin vào mẫu đơn trực tuyến, in ra và gửi thư đến địa chỉ của IRS có trên mẫu đơn.

… nghi ngờ người khai thuế dùm nộp tờ khai hoặc thay đổi tờ khai của quý vị mà không được quý vị đồng ý và quý vị muốn thay đổi trương mục của mình

 

 

 

Sử dụng Mẫu Đơn 14157 (Form 14157) (PDF)

Mẫu Đơn 14157-A (Form 14157-A) (PDF)

 

 

Gửi CẢ HAI mẫu đơn (Mẫu Đơn 14157 và Mẫu Đơn 14157-A) đến địa chỉ có trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 14157-A.

… nghi ngờ có khuyến khích lạm dụng thuế hoặc người khuyến khích lạm dụng thuế

 

Sử dụng Mẫu Đơn 14242 (Form 14242) (PDF)

Có thể gửi thư hoặc gửi điện sao mẫu đơn đến địa chỉ của IRS hoặc số điện sao có trên mẫu đơn.

… nghi ngờ sự sai trái của tổ chức được miễn thuế hoặc chương trình của nhân viên

 

Sử dụng Mẫu Đơn 13909 (Form 13909) (PDF)

Gửi thư đến địa chỉ có trên mẫu đơn.

… có thông tin và muốn xin tiền thưởng

 

Sử dụng Mẫu Đơn 211 (Form 211) (PDF)

Gửi thư đến địa chỉ có trong Hướng Dẫn cho mẫu đơn.

…quý vị nghi ngờ đã nhận thông tin giả mạo IRS

 

Xin cho chúng tôi biết! Xem mạng lưới Phishing của chúng tôi.