Các khoản tín thuế của Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ dành cho các chủ lao động nhỏ để cho phép nhân viên nghỉ phép có lương để chủng ngừa vắc-xin COVID-19; tờ thông tin mới phác thảo thông tin chi tiết

IR-2021-90, Ngày 21/4/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ và Bộ Tài Chính hôm nay đã công bố thêm thông tin chi tiết về các khoản tín thuế có sẵn trong Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ để giúp các doanh nghiệp nhỏ, bao gồm cả việc cho phép nhân viên nghỉ phép có lương để đi chủng ngừa COVID-19.

Các thông tin chi tiết bổ sung, được cung cấp trong một tờ thông tin phát hành ngày hôm nay, trình bày một số thông tin cơ bản về những chủ lao động đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế. Nó cũng cung cấp thông tin về cách những chủ lao động này có thể yêu cầu tín thuế nghỉ phép có lương cho nhân viên liên quan đến chủng ngừa COVID-19

Những chủ lao động đủ điều kiện, chẳng hạn như các doanh nghiệp và tổ chức được miễn thuế có ít hơn 500 nhân viên và một số hãng sở thuộc chính phủ, có thể nhận được khoản tín thuế khi cho phép nhân viên nghỉ phép có lương để đi chủng ngừa vắc-xin và đối với bất kỳ khoảng thời gian nào cần thiết để phục hồi sau khi chủng ngừa vắc-xin. Ví dụ, nếu chủ lao động đủ điều kiện cung cấp cho nhân viên một ngày nghỉ có lương để đi chủng ngừa, thì chủ lao động có thể nhận được khoản tín thuế tương đương với tiền lương trả cho nhân viên cho ngày đó (lên đến một mức giới hạn nhất định).

Ủy Viên IRS, Chuck Rettig, cho biết: "Thông tin mới này là một liều thuốc bổ đối với những chủ lao động nhỏ đang gặp khó khăn, những người đang nỗ lực để duy trì hoạt động kinh doanh của họ đồng thời quan tâm đến sức khỏe của nhân viên". "Công việc của chúng tôi về vấn đề này là một phần trong nỗ lực lớn hơn của IRS nhằm hỗ trợ quốc gia phục hồi sau đại dịch".

Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ (The American Rescue Plan Act, ARP) năm 2021 cho phép chủ lao động vừa và nhỏ và một số chủ lao động thuộc chính phủ yêu cầu các khoản tín thuế bồi hoàn đối với chi phí cung cấp các khoản lương khi nghỉ ốm và nghỉ phép gia đình cho nhân viên do COVID-19, bao gồm cả nghỉ phép cho nhân viên để chủng ngừa hoặc phục hồi sau khi chủng ngừa COVID-19. Các cá nhân tự kinh doanh đủ điều kiện được các khoản tín thuế tương tự.

Các khoản tín thuế theo đạo luật ARP có sẵn cho những chủ lao động đủ điều kiện mà trả lương khi nghỉ ốm và nghỉ phép gia đình cho nhân viên từ ngày 4/1/2021 đến hết ngày 9/30/2021.

Các khoản tín thuế nghỉ phép được trả lương theo đạo luật ARP là các khoản tín thuế đối với phần thuế Medicare của chủ lao động. Các khoản tín thuế này là khoản bồi hoàn, có nghĩa là chủ lao động được chi trả toàn bộ số tiền của các khoản tín thuế nếu nó vượt quá phần thuế Medicare của chủ lao động.

Đễ liệu trước yêu cầu các khoản tín thuế trên Mẫu 941, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Quý Của Chủ Lao Động (tiếng Anh)PDF, chủ lao động đủ điều kiện có thể giữ thuế lao động liên bang mà bình thường họ sẽ ký gửi, bao gồm thuế thu nhập liên bang khấu trừ từ nhân viên, phần thuế an sinh xã hội và thuế Medicare do nhân viên chi trả và phần thuế an sinh xã hội và thuế Medicare chủ lao động đủ điều kiện chi trả đối với tất cả nhân viên cho đến giới hạn mức tín thuế mà họ đủ điều kiện. Nếu chủ lao động đủ điều kiện không có đủ thuế lao động liên bang đang được ký gửi để trang trải số tiền tín thuế dự kiến, chủ lao động đủ điều kiện có thể yêu cầu tạm ứng bằng cách nộp Mẫu 7200 Khoản Trả Trước Tín Thuế Chủ lao động Do COVID-19.

Các cá nhân tự kinh doanh có thể yêu cầu các khoản tín thuế tương đương trên Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ (tiếng Anh)PDF.

Thông tin chi tiết có sẵn trên tờ thông tin này.