Theo Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, chủ lao động được hưởng các khoản tín thuế khi cho nhân viên nghỉ phép có lương mà liên quan đến việc chủng ngừa COVID-19

Được cập nhật vào ngày 28/7/21

FS-2021-09, Tháng 4/2021

Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ (ARP) năm 2021 cho phép chủ lao động vừa và nhỏ, và một số chủ lao động thuộc chính phủ yêu cầu các khoản tín thuế bồi hoàn để trả lại chi phí cho việc nghỉ ốm và nghỉ phép gia đình có trả lương cho nhân viên của họ do COVID-19, bao gồm cả nghỉ phép cho nhân viên để đi chủng ngừa hoặc phục hồi sau khi chủng ngừa COVID-19. Các khoản tín thuế của ARP được cung cấp cho những doanh nghiệp đủ điều kiện mà trả lương khi nghỉ ốm và nghỉ phép gia đình từ ngày 1/4/2021 đến hết ngày 30/9/2021.

Dưới đây là một số thông tin cơ bản cho chủ lao động đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế và cách những chủ lao động này có thể yêu cầu khoản tín thuế đối với việc nghỉ phép có lương của nhân viên để đi chủng ngừa hoặc phục hồi sau khi chủng ngừa COVID-19.

Chủ Lao Động Đủ Điều Kiện.

Chủ lao động đủ điều kiện là bất kỳ doanh nghiệp nào, bao gồm cả tổ chức được miễn thuế, với ít hơn 500 nhân viên. Chủ lao động đủ điều kiện cũng bao gồm doanh nghiệp chính phủ mà không phải là chính phủ liên bang và bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức nào của chính phủ liên bang mà không phải là tổ chức được mô tả trong mục 501(c)(1) của Bộ Luật Thuế Vụ. Các cá nhân tự kinh doanh đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế tương tự.

Các khoản tín thuế có thể được yêu cầu đối với nghỉ ốm và nghỉ phép gia đình được trả lương.

Chủ lao động đủ điều kiện được hưởng các khoản tín thuế đối với tiền lương được trả cho những nhân viên không thể làm việc hoặc làm việc từ xa do các lý do liên quan đến COVID-19, bao gồm cả việc nghỉ phép để chủng ngừa COVID-19 hoặc để phục hồi sau bất kỳ thương tật, khuyết tật, bệnh tật hoặc tình trạng liên quan đến chủng ngừa nào. Các khoản tín thuế này được áp dụng cho tiền lương được trả khi nghỉ việc từ ngày 1/4/2021 đến hết ngày 30/9/2021.

Số tiền và cách tính toán các khoản tín thuế.

Các khoản tín thuế nghỉ phép được trả lương theo đạo luật ARP là các khoản tín thuế đối với phần thuế Medicare của chủ lao động. Các khoản tín thuế này là khả bồi hoàn, có nghĩa là chủ lao độngđược chi trả toàn bộ số tiền của các khoản tín thuế nếu nó vượt quá phần thuế Medicare của chủ lao động.

Khoản tín thuế đối với khoản tiền lương khi nghỉ bệnh đã chi trả sẽ bằng với tiền lương khi nghỉ bệnh được trả cho các lý do liên quan đến COVID-19 trong tối đa hai tuần (80 giờ), giới hạn ở mức $511 mỗi ngày và tổng cộng là $5.110, bằng 100 phần trăm mức lương thông thường của nhân viên. Khoản tín thuế đối với khoản tiền lương khi nghỉ phép gia đình bằng với tiền lương khi nghỉ phép gia đình đã trả trong tối đa 12 tuần, giới hạn ở mức $200 mỗi ngày và tổng cộng là $12.000, bằng 2/3 mức lương thông thường của nhân viên. Số tiền của các khoản tín thuế này được tăng lên theo các chi phí gói bảo hiểm y tế có thể phân bổ và các khoản đóng góp cho một số lợi ích được thỏa thuận chung, cũng như phần thuế an sinh xã hội và thuế Medicare của chủ lao động được trả trên tiền lương (lên đến mức giới hạn hàng ngày và tổng mức tương ứng).

Yêu cầu khoản tín thuế.

Chủ lao động đủ điều kiện có thể yêu cầu các khoản tín thuế đối với việc nghỉ ốm và nghỉ phép gia đình có lương của nhân viên, bao gồm cả thời gian nghỉ phép để đi chủng ngừa hoặc phục hồi sau chủng ngừa COVID-19, đối với ngày nghỉ phép từ ngày 1/4/2021 đến hết ngày 30/9/2021.

Các chủ lao động đủ điều kiện báo cáo tổng số tiền lương khi nghỉ ốm và nghỉ phép gia đình đã trả của họ (cộng với chi phí gói bảo hiểm y tế đủ điều kiện và các khoản đóng góp được thỏa thuận chung và phần an sinh xã hội và thuế Medicare của chủ lao động đủ điều kiện trên tiền lương khi nghỉ phép đã trả) cho mỗi quý trên tờ khai thuế việc làm liên bang của họ, thường là Mẫu 941, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Quý Của Chủ Lao Động (tiếng Anh)PDF. Mẫu 941 được hầu hết các chủ lao động sử dụng để báo cáo thuế lợi tức và thuế an sinh xã hội và thuế Medicare bị khấu trừ từ tiền lương của nhân viên, cũng như phần thuế an sinh xã hội và thuế Medicare.

Trước khi yêu cầu các khoản tín thuế trên Mẫu 941 (tiếng Anh)PDF, chủ lao động đủ điều kiện có thể giữ thuế lao động liên bang mà bình thường họ sẽ ký gửi, bao gồm thuế lợi tức liên bang khấu trừ từ nhân viên, phần thuế an sinh xã hội và thuế Medicare do nhân viên chi trả và phần thuế an sinh xã hội và thuế Medicare chủ lao động đủ điều kiện chi trả đối với tất cả nhân viên, cho đến giới hạn mức tín thuế mà họ đủ điều kiện. Hướng Dẫn Mẫu 941 (tiếng Anh)PDF giải thích phương thức thể hiện các khoản nợ đã được giảm trong quý liên quan đến tiến độ ký gửi.

Nếu chủ lao động đủ điều kiện không có đủ thuế việc làm liên bang đã được ký gửi nhằm trang trải các khoản được cung cấp như tiền lương khi nghỉ ốm và nghỉ phép gia đình đã trả (cộng với chi phí gói bảo hiểm y tế đủ điều kiện và các khoản đóng góp được thỏa thuận chung và phần thuế an sinh xã hội và thuế Medicare của chủ lao động đủ điều kiện trên tiền lương nghỉ phép), chủ lao động đủ điều kiện có thể yêu cầu tạm ứng các khoản tín thuế bằng cách nộp Mẫu 7200, Khoản Trả Trước Tín Thuế Của Chủ Lao Động Do COVID-19 (tiếng Anh). Chủ lao động đủ điều kiện sẽ tính số tiền nhận được như một khoản trả trước khi họ nộp Mẫu 941 Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Quý Của Chủ Lao Động, cho quý có liên quan.

Các cá nhân tự kinh doanh có thể yêu cầu các khoản tín thuế tương đương trên Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ (tiếng Anh)PDF cá nhân của họ.

Thông Tin Bổ Sung