Người đóng thuế doanh nghiệp nên có cái nhìn khác về các khoản thanh toán thuế ước tính của họ

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Những Lời Khuyên về Thuế đối với Cải Cách Thuế của IRS 2019-23, ngày 13 tháng 3 năm 2019

Người đóng thuế trả các khoản thuế ước tính hàng quý có thể muốn xem xét lại số tiền họ phải trả. Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm đã thay đổi cách hầu hết người đóng thuế tính thuế của họ. Những người đóng thuế này bao gồm những người có thu nhập đáng kể không phải chịu thuế tạm thu, chẳng hạn như chủ doanh nghiệp nhỏ và cá nhân tự làm chủ. Những thay đổi trong cải cách thuế này bao gồm:

  • Sửa đổi thuế suất và nhóm thuế
  • Các khoản khấu trừ kinh doanh mới và sửa đổi
  • Hạn chế hoặc ngưng một số khoản khấu trừ
  • Tăng mức khấu trừ tiêu chuẩn
  • Ngưng các khoản miễn giảm cá nhân
  • Tăng tín thuế dành cho con nhỏ

Do những thay đổi này, nhiều người đóng thuế có thể cần tăng hoặc giảm số tiền thuế họ phải trả mỗi quý thông qua các khoản thuế ước tính.

Ngoài ra, nhiều người đóng thuế nhận được thu nhập không phải chịu thuế tạm thu, nhưng cũng nhận được thu nhập với tư cách là nhân viên, có thể tránh được yêu cầu thực hiện các khoản thuế ước tính bằng cách khấu trừ thêm từ tiền lương của họ. Những người đóng thuế này có thể dùng Công cụ Tính tiền Khấu lưu trên IRS.gov để thực hiện việc Kiểm tra Phiếu lương (tiếng Anh). Làm như vậy ngay bây giờ sẽ giúp họ tránh được một hóa đơn tính thuế bất ngờ cuối năm và có thể là một khoản tiền phạt trong tương lai.

Những người có tình trạng khai thuế phức tạp hơn có thể cần sử dụng Ấn phẩm 505(tiếng Anh), Khấu lưu Thuế và Thuế Ước tính, để thay thế.Điều này bao gồm những người nợ thuế tự kinh doanh, thuế tối thiểu thay thế, hoặc thuế thu nhập không do lao động từ người phụ thuộc, và những người có lợi nhuận đầu tư hoặc cổ tức.

Mẫu đơn 1040-ES có thể giúp người đóng thuế tính toán các khoản thuế này một cách chính xác và đơn giản. Một gói tài liệu thuế ước tính bao gồm một bản tóm tắt ngắn gọn về những thay đổi quan trọng về thuế, bảng thuế suất thu nhập cho năm 2019 và một bảng tính giúp tính toán đúng số thuế phải trả.

Giảm bớt tiền phạt thuế ước tính

IRS miễn tiền phạt thuế ước tính cho nhiều người đóng thuế mà có khoản khấu lưu thuế và thanh toán thuế ước tính cho thuế thu nhập liên bang năm 2018 thấp hơn so với tổng tiền thuế nợ cho năm này. Sự giảm nhẹ này được thiết kế để giúp người đóng thuế mà đã không thể điều chỉnh phù hợp khoản khấu lưu và các khoản thuế ước tính để phản ánh một loạt các thay đổi theo TCJA.

Nhìn chung, IRS sẽ miễn tiễn phạt cho bất kỳ người đóng thuế nào đã trả ít nhất 85% tổng số tiền thuế nợ của họ trong năm thông qua khấu lưu thuế thu nhập liên bang, các khoản thuế ước tính trả hàng quý hoặc kết hợp cả hai. Mức ngưỡng thông thường là 90 phần trăm để tránh tiền phạt. Để biết thêm thông tin về tiền phạt và yêu cầu được miễn, hãy xem Mẫu đơn 2210 (tiếng Anh) và các hướng dẫn.

Đối với riêng nông dân và ngư dân, họ đủ điều kiện được miễn phạt nếu họ nộp tờ khai thuế năm 2018 và trả tất cả các khoản thuế đến hạn muộn nhất là ngày 15 tháng 4 năm 2019; ngày 17 tháng 4 cho cư dân của Maine và Massachusetts. Thông thường, hạn chót là ngày 1 tháng 3 (tiếng Anh).

Thông tin bổ sung: