Các lợi ích về thuế được mở rộng để hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp đóng góp từ thiện năm 2021; mức khấu trừ lên đến $600 có thể áp dụng cho khoản đóng góp bằng tiền mặt của người không khấu trừ từng khoản

IR-2021-190, Ngày 17 Tháng Chín, 2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay giải thích về cách trợ cấp thuế mở rộng có thể hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp trong hoạt động đóng góp từ thiện trước khi kết thúc năm nay.

Đạo Luật Cứu Trợ Thuế do Thiên Tai năm 2020 được ban hành vào tháng Mười Hai năm ngoái, cung cấp một số điều khoản hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp trong hoạt động đóng góp từ thiện. Nhìn chung, bộ luật mới này sẽ kéo dài thời hạn áp dụng bốn thay đổi tạm thời về thuế ban đầu được ban hành theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) đến cuối năm 2021. Dưới đây là thông tin tóm tắt về các thay đổi này.

Khấu trừ cho cá nhân không khấu trừ từng khoản; khoản quyên góp tiền mặt lên đến $600 sẽ hội đủ điều kiện

Thông thường, những cá nhân chọn nhận tiền khấu trừ tiêu chuẩn sẽ không nhận được tiền khấu trừ cho các khoản đóng góp từ thiện. Bộ luật hiện cho phép những người này nhận tiền khấu trừ có giới hạn ghi trên tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2021 đối với khoản quyên góp tiền mặt cho một số tổ chức từ thiện đủ điều kiện. Cứ 10 người đóng thuế thì có gần chín người hiện đang nhận được tiền khấu trừ tiêu chuẩn và có thể đủ điều kiện nhận tiền khấu trừ có giới hạn đối với khoản đóng góp bằng tiền mặt.

Những cá nhân này bao gồm cả cá nhân đã kết hôn và khai thuế riêng, có thể nhận tiền khấu trừ lên tới $300 đối với khoản đóng góp bằng tiền mặt cho các tổ chức từ thiện đủ điều kiện trong năm 2021. Tiền khấu trừ tối đa sẽ tăng lên $600 đối với những cá nhân đã kết hôn và khai thuế chung.

Khoản đóng góp bằng tiền mặt cho hầu hết các tổ chức từ thiện đều hội đủ điều kiện. Tuy nhiên, khoản đóng góp bằng tiền mặt cho các tổ chức hỗ trợ hoặc để thành lập hay duy trì quỹ do nhà tài trợ tư vấn sẽ không hội đủ điều kiện. Khoản đóng góp bằng tiền mặt của các năm trước chuyển sang, khoản đóng góp bằng tiền mặt cho hầu hết các quỹ tư nhân và hầu hết các khoản đóng góp bằng tiền mặt cho các quỹ từ thiện đều không hội đủ điều kiện. Nhìn chung, quỹ do nhà tài trợ tư vấn là quỹ hoặc tài khoản được duy trì bởi một tổ chức từ thiện, trong đó nhà tài trợ có thể tư vấn cho quỹ cách phân phối hoặc đầu tư số tiền do nhà tài trợ đóng góp và giữ trong quỹ. Tổ chức hỗ trợ là tổ chức từ thiện thực hiện các mục tiêu được miễn trừ thuế bằng cách hỗ trợ tổ chức được miễn trừ thuế khác, thường là tổ chức từ thiện công cộng khác. Xem Ấn Phẩm 526, Đóng Góp Từ Thiện (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin về các loại tổ chức hội đủ điều kiện.

Khoản đóng góp bằng tiền mặt bao gồm khoản đóng góp bằng chi phiếu, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, cũng như khoản tiền mà cá nhân trả đối với chi phí tự trả chưa được hoàn lại liên quan đến dịch vụ thiện nguyện của cá nhân cho một tổ chức từ thiện đủ điều kiện. Khoản đóng góp bằng tiền mặt không bao gồm giá trị của dịch vụ tình nguyện, chứng khoán, đồ gia dụng hoặc tài sản khác.

Giới hạn 100% đối với khoản đóng góp bằng tiền mặt đủ điều kiện của người khấu trừ từng khoản trong năm 2021

Theo một số giới hạn nhất định, những cá nhân khấu trừ từng khoản thường nhận được tiền khấu trừ đối với khoản đóng góp từ thiện cho các tổ chức từ thiện hội đủ điều kiện. Các giới hạn này thường dao động trong khoảng 20% đến 60% tổng thu nhập đã điều chỉnh (adjusted gross income, AGI) và khác nhau tùy thuộc vào loại hình đóng góp và tổ chức từ thiện. Ví dụ: một cá nhân đóng góp tiền mặt cho một tổ chức từ thiện công cộng đủ điều kiện thường được giới hạn ở 60% AGI của cá nhân đó. Khoản đóng góp vượt mức có thể được chuyển qua tối đa 5 năm thuế sau.

Bộ luật hiện cho phép những cá nhân lựa chọn áp dụng mức giới hạn tăng thêm ("Giới Hạn Cá Nhân Tăng Thêm"), lên đến 100% AGI của họ, đối với các khoản đóng góp đủ điều kiện trong năm 2021. Khoản đóng góp đủ điều kiện là khoản đóng góp bằng tiền mặt cho các tổ chức từ thiện đủ điều kiện.

Cũng giống như mức khấu trừ hữu hạn mới cho người không khấu trừ từng khoản, khoản đóng góp bằng tiền mặt cho hầu hết các tổ chức từ thiện sẽ hội đủ điều kiện, nhưng khoản đóng góp bằng tiền mặt cho các tổ chức hỗ trợ hoặc để thành lập hay duy trì quỹ do nhà tài trợ tư vấn thì không. Khoản đóng góp bằng tiền mặt cho các quỹ tư nhân và hầu hết các khoản đóng góp bằng tiền mặt cho các quỹ từ thiện đều không đủ điều kiện.

Trừ khi cá nhân đưa ra lựa chọn đối với bất kỳ khoản đóng góp bằng tiền mặt nào đủ điều kiện, giới hạn tỷ lệ thông thường sẽ được áp dụng. Hãy nhớ rằng mức khấu trừ cho phép khác đối với khoản đóng góp từ thiện của cá nhân sẽ làm giảm số tiền tối đa cho phép theo lựa chọn này. Những cá nhân đủ điều kiện phải đưa ra lựa chọn thông qua Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR năm 2021.

Giới hạn doanh nghiệp tăng lên 25% thu nhập chịu thuế

Luật hiện cho phép hãng loại C áp dụng giới hạn tăng lên (Giới Hạn Doanh Nghiệp Tăng Lên) là 25% thu nhập chịu thuế đối với khoản đóng góp từ thiện bằng tiền mặt của họ cho các tổ chức từ thiện đủ điều kiện trong năm 2021. Thông thường, mức khấu trừ tối đa cho phép được giới hạn ở 10% thu nhập chịu thuế của một công ty.

Hơn nữa, Giới Hạn Doanh Nghiệp Tăng Thêm sẽ không được áp dụng tự động. Hãng loại C phải chọn Giới Hạn Doanh Nghiệp Tăng Thêm tùy theo từng khoản đóng góp.

Giới hạn tăng thêm về mức khấu trừ của doanh nghiệp đối với một số thực phẩm tồn trữ

Doanh nghiệp quyên góp thực phẩm tồn trữ và đủ điều kiện nhận được mức khấu trừ tăng thêm hiện có (đối với khoản đóng góp cho hoạt động chăm sóc người bệnh, người nghèo và trẻ sơ sinh) có thể đủ điều kiện được tăng giới hạn khấu trừ. Đối với khoản đóng góp năm 2021, giới hạn cho các khoản khấu trừ đóng góp này sẽ tăng từ 15% lên 25%. Đối với hãng loại C, giới hạn 25% dựa trên thu nhập chịu thuế của họ. Đối với các doanh nghiệp khác bao gồm cả doanh nghiệp cá thể, công ty hợp danh và hãng loại S, giới hạn dựa trên tổng thu nhập ròng trong năm từ tất cả các hoạt động thương mại hoặc kinh doanh mà qua đó hoạt động đóng góp được thực hiện. Một phương pháp đặc biệt giúp tính mức khấu trừ tăng thêm tiếp tục được áp dụng, cũng như các tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm và quy định khác.

Lưu giữ hồ sơ

IRS nhắc nhở cá nhân và doanh nghiệp rằng quy tắc lưu giữ hồ sơ đặc biệt áp dụng cho bất kỳ người đóng thuế nào nhận tiền khấu trừ đóng góp từ thiện. Thông thường, việc này bao gồm cả nhận được thư xác nhận từ tổ chức từ thiện trước khi nộp tờ khai thuế và giữ lại chi phiếu bị hủy hoặc biên lai thanh toán bằng thẻ tín dụng đối với khoản đóng góp bằng tiền mặt. Đối với khoản quyên góp bằng tài sản, áp dụng quy tắc lưu giữ hồ sơ bổ sung và có thể bao gồm cả việc nộp Mẫu 8283 và nhận được thẩm định đủ điều kiện trong một số trường hợp.

Để biết chi tiết cách áp dụng giới hạn tỷ lệ và mô tả quy tắc lưu giữ hồ sơ chứng minh hoạt động trao quà từ thiện, hãy xem Ấn Phẩm 526 (Tiếng Anh) có trên IRS.gov.

IRS cũng khuyến khích chủ thuê lao động phổ biến về khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em do họ có thể tiếp xúc trực tiếp với nhiều nhân viên và cá nhân nhận loại tín thuế này.

Để biết thêm thông tin về khoản giảm thuế khác liên quan đến vi-rút corona, hãy truy cập IRS.gov/coronavirus (Tiếng Anh).