Sở Thuế Vụ bắt đầu điều chỉnh các tờ khai thuế để loại trừ lợi tức trợ cấp thất nghiệp; chi trả định kỳ được thực hiện từ tháng 5 đến hết mùa hè

IR-2021-111, Ngày 14 Tháng Năm 2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ sẽ bắt đầu phát hành tiền hoàn thuế trong tuần này cho những người đóng thuế đủ điều kiện đã nộp thuế cho khoản trợ cấp thất nghiệp năm 2020 mà Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ ban hành gần đây sau đó đã loại trừ khoản này ra khỏi lợi tức chịu thuế.

Sở Thuế Vụ đã xác định được hơn 10 triệu người đóng thuế đã nộp tờ khai thuế trước khi Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021 trở thành luật vào tháng 3 và đang xem xét các tờ khai thuế đó để xác định số tiền thuế và tiền trợ cấp thất nghiệp phải chịu thuế chính xác. Điều này có thể dẫn đến việc phát hành tiền hoàn thuế, giảm số dư đến hạn hoặc không có thay đổi về thuế (không có khoản tiền hoàn thuế đến hạn cũng như số tiền còn nợ).

Những điều chỉnh này đang được thực hiện tự động theo cách tiếp cận theo từng giai đoạn, giúp giảm bớt gánh nặng cho người đóng thuế. Giai đoạn đầu tiên đang được tiến hành và bao gồm các tờ khai thuế đơn giản nhất. Giai đoạn tiếp theo sẽ bao gồm các tờ khai thuế phức tạp hơn mà Sở Thuế Vụ dự đoán sẽ mất đến cuối mùa hè để duyệt xét và sửa đổi.

Giai đoạn điều chỉnh đầu tiên đang được thực hiện cho những người đóng thuế đơn lẻ có tờ khai thuế đơn giản nhất, chẳng hạn như những người đóng thuế khai thuế không kê khai con hoặc bất kỳ khoản tín thuế khả bồi hoàn nào.

Sở Thuế Vụ sẽ phát hành khoản tiền hoàn thuế từ nỗ lực này bằng phương thức tiền gửi trực tiếp cho những người đóng thuế đã cung cấp thông tin trương mục ngân hàng trên tờ khai thuế năm 2020 của họ. Nếu không có thông tin trương mục ngân hàng hợp lệ, khoản tiền hoàn thuế sẽ được gửi qua đường bưu điện dưới dạng chi phiếu giấy đến địa chỉ lưu trên hồ sơ. Sở Thuế Vụ sẽ tiếp tục gửi tiền hoàn thuế cho đến khi tất cả các tờ khai thuế đã xác định đã được duyệt xét và điều chỉnh.

Các khoản tiền hoàn thuế này tuân theo các quy tắc bù đắp thông thường, chẳng hạn như thuế liên bang quá hạn, thuế lợi tức tiểu bang, các khoản nợ trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang, cấp dưỡng con cái, cấp dưỡng người phối ngẫu hoặc một số khoản nợ liên bang không phải là thuế (tức là các khoản vay sinh viên). Sở Thuế Vụ sẽ gửi một thông báo riêng cho người đóng thuế nếu số tiền hoàn thuế được sử dụng để trả các khoản nợ chưa chi trả.

Sở Thuế Vụ sẽ gửi cho người đóng thuế một thông báo giải thích các sửa đổi, mà họ sẽ nhận được trong vòng ba mươi ngày kể từ khi việc sửa đổi được thực hiện. Người đóng thuế nên lưu giữ bất kỳ thông báo nào mà họ nhận được để lưu hồ sơ. Người đóng thuế nên xem lại tờ khai thuế của mình sau khi nhận được các thông báo mà Sở Thuế Vụ gửi cho họ.

Việc sửa đổi bất kỳ khoản Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC) nào trong trường hợp không có con đủ điều kiện và khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi đang được thực hiện tự động như một phần của quy trình này. Tuy nhiên, một số người đóng thuế có thể đủ điều kiện nhận một số khoản tín thuế dựa trên lợi tức không được khai trên tờ khai ban đầu của họ, chẳng hạn như EITC cho những đứa con đủ điều kiện của họ. Nếu vậy, họ nên nộp tờ khai thuế sửa đổi nếu tổng lợi tức điều chỉnh đã sửa đổi khiến họ đủ điều kiện để nhận thêm các khoản trợ cấp.

Các chỉnh sửa phức tạp hơn sẽ bắt đầu sau khi hoàn thành giai đoạn đầu tiên và sẽ bao gồm các trường hợp là các cặp vợ chồng đã kết hôn, khai thuế chung.

Khoản trợ cấp thất nghiệp là lợi tức chịu thuế. Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ loại trừ $10,200 tiền trợ cấp thất nghiệp năm 2020 khỏi lợi tức được sử dụng để tính số tiền nợ thuế. Khoản loại trừ $10,200 cho mỗi người áp dụng cho những người đóng thuế độc thân hoặc đã kết hôn khai thuế chung, với tổng lợi tức điều chỉnh sửa đổi dưới $150,000. $10,200 là số tiền được trừ đi từ lợi tức, không phải số tiền hoàn thuế. Số tiền hoàn thuế sẽ khác nhau và không phải tất cả các điều chỉnh đều dẫn đến việc hoàn thuế.

Luật này cũng tạm ngưng yêu cầu hoàn trả các khoản trả trước bị trả thừa của khoản Tín Thuế Bảo Phí (APTC bị trả thừa) (tiếng Anh). Nếu người đóng thuế đã trả số tiền hoàn trả APTC bị trả thừa khi họ nộp tờ khai thuế năm 2020, Sở Thuế Vụ cũng sẽ tự động hoàn trả số tiền này. Nếu Sở Thuế Vụ sửa đổi trương mục của người đóng thuế để phản ánh khoản loại trừ lợi tức thất nghiệp, thì số tiền APTC bị trả thừa mà người đóng thuế đã trả lại sẽ được bao gồm trong điều chỉnh đó. Sở Thuế Vụ cũng đang điều chỉnh trương mục cho những người đã hoàn trả khoản APTC bị trả thừa nhưng không báo cáo khoản trợ cấp thất nghiệp trên tờ khai thuế năm 2020 của họ.

Người đóng thuế chưa nộp tờ khai thuế nên làm theo hướng dẫn cho Mẫu Đơn 1040 và 1040-SR (tiếng Anh), trong đó nêu chi tiết cách loại trừ khoản trợ cấp thất nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết