Nhắc nhở: Các nhà cung cấp dịch vụ, những người khác có thể nhận được 1099-K cho các giao dịch bán trị giá hơn $600 vào đầu năm 2023

IR-2022-189, ngày 24 tháng 10 năm 2022

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế kiếm được thu nhập từ việc bán hàng hóa và/hoặc cung cấp dịch vụ rằng họ có thể nhận được Mẫu 1099-K, Giao Dịch Qua Thẻ Thanh Toán Và Mạng Lưới Bên Thứ Ba, đối với các giao dịch qua thẻ thanh toán và giao dịch qua mạng lưới thanh toán bên thứ ba nhiều hơn $600 cho năm đó.

Không có thay đổi đối với khả năng chịu thuế của thu nhập; thay đổi duy nhất là đối với các quy tắc khai báo cho Mẫu 1099-K. Như trước đây, thu nhập, kể cả từ công việc bán thời gian, công việc phụ hoặc bán hàng hóa, vẫn phải chịu thuế. Người đóng thuế phải khai báo tất cả thu nhập trên tờ khai thuế của họ trừ khi được loại trừ theo pháp luật, nếu họ nhận được Mẫu 1099-NEC, Tiền Thù Lao Cho Người Không Phải Nhân Viên; Mẫu 1099-K; hoặc bất kỳ bản kê khai dữ kiện để khai thuế nào khác.

IRS nhấn mạnh rằng số tiền nhận được thông qua các ứng dụng thanh toán bên thứ ba từ bạn bè và người thân dưới dạng quà tặng cá nhân hoặc khoản hoàn trả cho các chi phí cá nhân không phải chịu thuế.

Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021 (ARPA) đã hạ thấp ngưỡng khai báo đối với các mạng lưới bên thứ ba xử lý các khoản thanh toán cho những người đang kinh doanh. Trước năm 2022, Mẫu 1099-K chỉ được cấp cho các giao dịch qua mạng lưới thanh toán bên thứ ba nếu tổng số giao dịch vượt quá 200 trong năm và tổng số tiền của các giao dịch này vượt quá $20.000. Giờ đây, một giao dịch đơn lẻ vượt quá $600 đô la có thể được cấp 1099-K.

Ngưỡng khai báo thông tin thấp hơn và bản tóm tắt thu nhập trên Mẫu 1099-K cho phép người đóng thuế dễ dàng theo dõi số tiền nhận được hơn.

Nói chung, người đóng thuế khai báo thu nhập chính xác hơn cũng làm giảm nhu cầu và khả năng kiểm tra sau này.

Cân nhắc thực hiện thanh toán các khoản tiền thuế ước tính

Thuế thu nhập thường phải được trả khi người đóng thuế kiếm được hoặc nhận được thu nhập trong suốt cả năm, thông qua các khoản thanh toán thuế khấu lưu hoặc thuế ước tính.

Nếu số tiền khấu lưu thuế thu nhập từ tiền lương hoặc lương hưu của một người không đủ, hoặc nếu họ nhận được các loại thu nhập khác, chẳng hạn như tiền lãi, cổ tức, trợ cấp ly hôn, thu nhập tự doanh, lãi vốn, giải thưởng và phần thưởng, thì họ có thể phải thanh toán các khoản tiền thuế ước tính.

Nếu họ tự kinh doanh, thì các cá nhân thường cần thanh toán các khoản tiền thuế ước tính. Các khoản thanh toán tiền thuế ước tính không chỉ được sử dụng để trả thuế thu nhập, mà cả các loại thuế khác, chẳng hạn như thuế tự doanh và thuế tối thiểu thay thế.

Ấn Phẩm 17, Thuế Thu Nhập Liên Bang Của Quý Vị (Dành Cho Cá Nhân), cung cấp các quy tắc chung để giúp người đóng thuế trả các khoản thuế thu nhập mà họ nợ.

Thông tin hữu ích khác có sẵn trong Chương 5, Thu Nhập Doanh Nghiệp, của Ấn Phẩm 334, Hướng Dẫn Về Thuế Dành Cho Doanh Nghiệp Nhỏ; Ấn Phẩm 525, Thu Nhập Chịu Thuế Và Không Chịu Thuế (tiếng Anh) và trên IRS.gov tại Hiểu Mẫu 1099-K Gửi Cho Quý Vị .

Mẫu 1099-K, các hướng dẫn và một bộ câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp  hiện có trên IRS.gov.