Xem xét tính đủ điều kiện cho các khoản tín thuế và khoản khấu trừ là một phần quan trọng của việc lập kế hoạch thuế quanh năm

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-90, ngày 6/23/2021

Người đóng thuế nên chuẩn bị kê khai các khoản tín thuế và khấu trừ thuế. Dưới đây là một số thông tin về các khoản tín thuế và khoản khấu trừ có thể giúp người đóng thuế lập kế hoạch thuế quanh năm:

  • Thu nhập chịu thuế là số tiền còn lại sau khi một người trừ đi bất kỳ khoản khấu trừ nào đủ điều kiện từ tổng lợi tức điều chỉnh của họ. Điều này bao gồm khoản khấu trừ tiêu chuẩn (tiếng Anh) . Trên thực tế, hầu hết những người đóng thuế cá nhân đều có khoản khấu trừ tiêu chuẩn. Mặt khác, một số người đóng thuế có thể chọn liệt kê các khoản khấu trừ của họ vì nó có thể làm giảm thu nhập chịu thuế của họ.
  • Theo quy tắc chung, nếu các khoản khấu trừ được liệt kê của người đóng thuế lớn hơn khoản khấu trừ tiêu chuẩn của họ, thì họ nên liệt kê các khoản ra. Ngoài ra, trong một số trường hợp, người đóng thuế thậm chí có thể được yêu cầu liệt kê các khoản.
  • Người đóng thuế có thể sử dụng Trợ Tá Thuế Tương Tác (tiếng Anh) để xem họ có thể liệt kê những khoản chi phí nào.
  • Người đóng thuế có thể trừ các khoản tín thuế từ tổng số thuế mà họ nợ. Để yêu cầu một khoản tín thuế, người đóng thuế nên lưu giữ hồ sơ cho thấy họ đủ điều kiện nhận khoản tín thuế đó.
  • Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ đã thực hiện các thay đổi đối với một số khoản tín thuế có giá trị bao gồm, tín thuế trẻ em và người phụ thuộc, tín thuế lợi tức do lao động đối với người không có contín thuế trẻ em. Điều quan trọng là người đóng thuế phải hiểu những thay đổi này có thể ảnh hưởng như thế nào đến tờ khai thuế năm 2021.
  • Việc kê khai các khoản tín thuế một cách thích hợp có thể làm giảm số thuế nợ và tăng tiền hoàn thuế. Người đóng thuế có thể kiểm tra ngay bây giờ để xem liệu họ có đủ điều kiện để yêu cầu khoản tín thuế vào năm tới trên tờ khai thuế của họ hay không. Một số khoản tín thuế, như EITC, thậm chí còn được hoàn lại, có nghĩa là người đóng thuế có thể được hoàn lại tiền cho họ ngay cả khi họ không nợ bất kỳ khoản thuế nào.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)