Người đóng thuế có thể bắt đầu niên thuế mới bằng cách kiểm tra khoản khấu lưu của họ

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2021-04, Ngày 1/20/2021

Một năm mới có nghĩa là một khởi đầu mới. Một cách để mọi người có thể bắt đầu niên thuế mới một cách thuận lợi là kiểm tra khoản khấu lưu thuế lợi tức liên bang của họ. Họ có thể làm điều này bằng cách sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế trên IRS.gov.

Công cụ trực tuyến này giúp nhân viên hãng sở tránh bị khấu lưu quá nhiều hoặc quá ít thuế từ tiền lương của họ. Nó cũng giúp những người tự kinh doanh thực hiện các khoản nộp thuế ước tính chính xác. Khoản khấu lưu quá ít có thể dẫn đến một hóa đơn thuế bất ngờ hoặc thậm chí bị phạt vào thời điểm tính thuế. Khoản khấu lưu quá nhiều dẫn đến việc họ có ít tiền hơn.

Tất cả những người đóng thuế có thể sử dụng kết quả từ Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế để xác định xem họ có nên:

Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế yêu cầu người đóng thuế ước tính:

  • Lợi tức năm 2021 của họ.
  • Số trẻ em được khai để yêu cầu tín thuế trẻ em và tín thuế lợi tức do lao động.
  • Các mục khác sẽ ảnh hưởng đến thuế năm 2021 của họ.

Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế không yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như tên, số An Sinh Xã Hội, địa chỉ và số trương mục ngân hàng. Sở Thuế Vụ không lưu hoặc ghi lại thông tin đã nhập trong Công Cụ Ước Tính.

Trước khi sử dụng Công Cụ Ước Tính, người đóng thuế nên thu thập tờ khai thuế năm 2019, phiếu lương gần đây nhất và tài liệu lợi tức bao gồm:

Hầu hết các khoản lợi tức đều phải chịu thuế, bao gồm trợ cấp thất nghiệp, tiền lãi từ tiền hoàn thuế và lợi tức từ nền kinh tế chia sẻtiền ảo (tiếng Anh). Do đó, người đóng thuế cũng cần thu thập bất kỳ tài liệu nào từ các loại lợi tức này. Các tài liệu này sẽ giúp người đóng thuế ước tính lợi tức năm 2021 và trả lời các câu hỏi khác được hỏi trong tiến trình này.

Kết quả từ Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế sẽ chỉ chính xác theo mức độ thông tin mà người đóng thuế đã nhập. Những người có tình huống thuế phức tạp hơn nên sử dụng các hướng dẫn trong Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh). Bao gồm những người đóng thuế mà nợ khoản thuế tối thiểu thay thế hoặc một số loại thuế khác, và những người có tiền lời khi bán tài sản dài hạn hoặc cổ tức đủ tiêu chuẩn.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)