Sử dụng Công cụ Ước tính Khấu lưu Thuế sẽ giúp người nộp thuế tránh được những bất ngờ trong năm tới

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời khuyên về thuế trong đại dịch COVID số 2020-101, ngày 12 tháng 8 năm 2020

Việc sử dụng Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế của IRS có thể giúp người đóng thuế khấu lưu đúng số tiền thuế và tránh bị bất ngờ khi khai thuế vào năm sau.

Thuế thu nhập được trả trên cơ sở vừa làm vừa trả (tiếng Anh). Theo luật, người đóng thuế được yêu cầu phải trả phần lớn tiền thuế khi nhận được thu nhập. Có hai cách để làm việc này:

  • Thông qua việc khấu lưu từ tiền lương, tiền lương hưu, trợ cấp An sinh Xã hội hoặc một số khoản thanh toán khác của chính phủ, bao gồm trợ cấp thất nghiệp.
  • Thanh toán các khoản thuế ước tính hàng quý cho thu nhập không phải chịu thuế tạm thu.

Việc khấu lưu thuế thu nhập thường dựa trên tình trạng khai thuế dự kiến và mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn của người nộp thuế. Việc điều chỉnh khoản khấu lưu trên tiền lương hoặc khoản thanh toán thuế ước tính của họ có thể giúp tránh bị phạt. Điều này là đặc biệt quan trọng đối với những người kinh doanh theo dạng chia sẻ kinh phí, những người có nhiều hơn một công việc và những người đã trải qua những thay đổi lớn trong cuộc sống trong năm qua.

IRS cũng nhắc nhở những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 xem xét tình trạng khấu lưu của họ, đặc biệt là những người đang nhận tiền thất nghiệp trong thời gian này.

Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế trên IRS.gov được thiết kế để giúp người đóng thuế xác định cách khấu lưu đúng số tiền thuế. Công cụ này cung cấp cho người lao động, người về hưu và các cá nhân tự làm chủ một phương pháp từng bước, thân thiện với người dùng để giúp xác định xem có cần điều chỉnh khoản khấu lưu của họ bằng cách gửi nộp Mẫu W-4 mới cho chủ thuê lao động hoặc thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính hay bổ sung hay không.

Thời điểm cần kiểm tra khoản khấu lưu

Người đóng thuế nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ hàng năm và khi có những sự kiện thay đổi cuộc đời, chẳng hạn như kết hôn, sinh con hay nhận con nuôi, hoặc có thay đổi trong công việc. Bất kỳ ai đã thay đổi khoản khấu lưu vào đầu năm nay, đã nhận được khoản tiền hoàn thuế hoặc hóa đơn thuế lớn sau khi nộp tờ khai năm 2019 thì cũng nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ.

Khoản thanh toán thuế ước tính hàng quý

Những người có một phần lớn tiền thu nhập không bị khấu lưu có thể cần phải nộp thuế ước tính hàng quý. Những người nộp thuế mà đã nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp vào bất kỳ thời điểm nào trong năm nay thì nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ bằng cách sử dụng Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế của IRS để tìm hiểu xem họ có nên khấu tlưu thuế hay cần thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính hay không.

Dựa trên kết quả của Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế, người nộp thuế có thể chọn khấu lưu thuế thu nhập liên bang từ chi phiếu trợ cấp thất nghiệp của họ hoặc thay đổi số tiền bị khấu lưu. Để khấu lưu thuế từ trợ cấp thất nghiệp, họ phải hoàn thành Mẫu W-4V, Yêu cầu Khấu lưu Tự nguyện (tiếng Anh).PDF

Một số giao dịch tài chính, đặc biệt là khi được thực hiện vào cuối năm, có thể gây ảnh hưởng không mong đợi đến thuế. Các giao dịch này bao gồm tiền thưởng cuối năm và ngày lễ, cổ tức, lợi nhuận đầu tư từ các quỹ góp vốn đầu tư và cổ phiếu, trái phiếu, tiền ảo, bất động sản hoặc tài sản khác được bán có lời.

Người nộp thuế có hai tùy chọn điện tử miễn phí để lên lịch thanh toán thuế liên bang ước tính của họ. Với dịch vụ Trả Trực Tiếp của IRS, mọi người có thể lên lịch thanh toán trước tối đa 30 ngày. Sử dụng Hệ Thống Trả Thuế Liên Bang Điện Tử, họ có thể lên lịch thanh toán trước tối đa 365 ngày.

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (tiếng Anh)