Enfòmasyon sou Enpo ak Responsabilite pou Nouvo Imigran Ozetazini yo

Paj sa bay yon rezime jeneral responsabilite enpo sou revni federal yo, pwosedi yo, epi dwa ki an rapò ak rezidan Ozetazini yo, ak lyen pou plis enfòmasyon an detay.

Rezidans Dapre Lwa Fiskal Ameriken

Responsabilite peye enpo pou yon moun ki pa yon sitwayen Ameriken oswa ki pa t fèt Ozetazini depann de estati rezidans moun sa a.

Jeneralman, rezidan fiskal ameriken yo peye enpo menm jan ak sitwayen ameriken yo sou revni yo jenere nan lemonnantye, tandiske sitwayen ki pa rezidan yo jeneralman peye enpo sou revni yo fè Ozetazini ak revni yon biznis fè ki gen rapò ak Etazini.

Yo trete yon imigran ki resevwa yon kat rezidans (an anglè) tankou yon rezidan pèmanan legal epi antanke yon rezidan fiskal Etazini pou kesyon peye enpo. Pou ede w detèmine si ou se yon rezidan fiskal ameriken oswa yon moun ki pa rezidan, tanpri, ale nan Detèmine Estati Etranje ou (an anglè).

An jeneral, le ou kòmanase pwosesis pou resevwa kat rezidans ou, dat kòmansman rezidans ou a se premye jou nan ane a kote ou te prezan fizikman ozetazini antanke yon rezidan pèmanan legal (dat kote Sèvis Imigrasyon ak Sitwayènte Ameriken yo (USCIS) te apwouve ofisyèlman demann ou pou w te vin yon imigran).

Si w te resevwa yon kat rezidans pandan w aletranje, kidonk dat kòmansman rezidans ou se premye jou kote ou te prezan fizikman Ozetazini aprè ou fin resevwa kat rezidans lan. Pou plis enfòmasyon, ale nan Dat Kòmansman ak Fen Rezidans (an anglè).

Pou ane fiskal kote ou se ni yon rezidan fiskal ameriken epi yon moun ki pa rezidan, tanpri ale nan Taks pou Etranje ki gen Doub Estati yo (an anglè).

Responsablite Peye Enpo Rezidan Fiskal Etazini yo

Si ou se yon rezidan fiskal Ozetazini oswa yon sitwayen ameriken, jeneralman règleman pou w fè deklarasyon revni, byen imobilye ak don deklarasyon enpo epi peye enpo estime yo pa chanje, kit w ap viv Ozetazini oswa ou aletranje. Revni ou jenere nan lemonnantye sijè ak enpo sou revni Ozetazini kèlkeswa kote w ap viv la.

Pou plis detay konsènan responsablite fiskal pou rezidan fiskal yo, tanpri ale nan Takse Etranje Rezidan Ozetazini ak Piblikasyon 519, Gid Fiskal Ameriken pou Etranje (an anglè).

Pou plis detay konsènan responsablite fiskal pou Rezidan fiskal ameriken ak sitwayen ameriken yo k ap travay oswa viv aletranje oswa ki gen revni ki jenere nan yon peyi etranje, tanpri, ale nan Kontribyab k ap viv Aletranje (an anglè) ak Piblikasyon 54, Gid Fiskal pou Sitwayen Ameriken ak Rezidan ki Aletranje (an anglè).

Yon sitwayen ki gen yon revni ki jenere nan Gwam, Commonwealth Zile Maryana Nò yo (CNMI), Samoa Ameriken oswa Etazini. Il vyèj oswa Pòtoriko, li posib pou ou ta fè yon deklarasyon taks ak depatman fiskal youn nan teritwa sa yo. Li posib pou sitwayen an ta gen obligasyon pou li fè de deklarasyons enpo chak ane: youn avèk depatman fiskal teritwa a epi lòt la ak Sèvis Revni Entèn Etazini. Pou plis enfòmasyon, gade Moun k ap viv oswa k ap travay sou Teritwa/Posesyon Etazini (an anglè).

Egzijans Deklarasyon Adisyonèl, ansanm ak Deklarasyon Byen Aletranje

Lalwa mande pou rezidan fiskal ak sitwayen ameriken yo pou you deklare nenpòt revni yo jenere nan lemonnantye, sa ki gen ladan revni ki soti nan fidisi ak bank etranje ak kont sekirite yo. Nan pifò ka, kontribyab yo ap gen pou yon ranpli epi atache Barèm B (an anglè)a nan deklarasyon enpo yo. Pati II Anèks B a mande pou si gen kont etranje, tankou kont bankè ak kont sekirite yo, epi jeneralman li mande pou sitwayen yo deklare nan ki peyi chak kont yo ye.

Yon Moun Etazini tankou, yon sitwayen ameriken, rezidan fiskal, kòporasyon domestik, patenarya, sosyete ki gen responsabilite limite, fidisi ak imobilye, sipoze deklare kèk kont finasye etranje tou, tankou kont bankè, kont koutaj yo ak fon mityèl yo, bay Depatman Trezò, lè yo fè Deklarasyon Bank Etranje ak Kont Finansye yo (FBAR) nan FinCEN Fòm 114 la. Pou plis enfòmasyon konsènan egzijans pou deklarasyon FBAR la gade Deklare Kont Bank ak Finans Aletranje (FBAR) (an anglè).

Anplis de sa, gen kèk kontribyab ki gendwa gen obligasyon pou yo atache nan deklarasyon yo Fòm 8938, Deklarasyon Aktif Finansye Aletranje yo (an anglè). Jeneralman, rezidan fiskal ameriken yo, sitwayen ameriken yo ak kèk sitwayen ki pa rezidan sipoze deklare Aktif Finansye Espesifik Aletranje nan fòm sa a si valè global Aktif sa yo depase yon sèten nivo de baz. Gade Enstriksyon pou Fòm 8938 an pou detay.

Etazini. Ameriken yo gendwa gen obligasyon pou yo fè deklarasyon adisyonèl sa yo:

Kontak

Tanpri,ale nan Kite Nou Ede ou pou zouti anliy ak resous yo, menm jan ak nimewo telefòn dapre asistans ou bezwen an.

Referans / Sijè ki an rapò