Thông Tin và Trách Nhiệm về Thuế cho Người Nhập Cư Mới đến Hoa Kỳ

Trang này cung cấp bản tóm tắt chung về các trách nhiệm, quy trình và quyền về thuế thu nhập liên bang liên quan đến thường trú nhân của Hoa Kỳ và đường dẫn tương ứng tới các thông tin chi tiết hơn.

Cư Trú Theo Luật Thuế Hoa Kỳ

Việc đánh thuế đối với một cá nhân không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc có quốc tịch Hoa Kỳ phụ thuộc vào tình trạng cư trú (tiếng Anh) của cá nhân đó.

Nói chung, nguyên tắc điều chỉnh là thường trú nhân về thuế của Hoa Kỳ bị đánh thuế như công dân Hoa Kỳ đối với thu nhập từ những nơi khác trên toàn cầu, còn người tạm trú bị đánh thuế theo các quy tắc đặc biệt có trong một số phần nhất định của Bộ Luật Thuế Vụ (sau đây gọi là IRC hoặc Bộ Luật).

Một cá nhân có thẻ xanh (tiếng Anh) được đối xử như một thường trú nhân hợp pháp và được coi là một thường trú nhân về thuế của Hoa Kỳ cho các mục đích thuế thu nhập của Hoa Kỳ. Để được hỗ trợ trong việc xác định xem quý vị là thường trú nhân hay tạm trú về thuế của Hoa Kỳ, vui lòng tham khảo Xác Định Tình Trạng Thuế của Người Nước Ngoài.

Thông thường, ban đầu khi quý vị có được thẻ xanh, ngày bắt đầu cư trú của quý vị là ngày đầu tiên trong niên lịch mà quý vị có mặt tại Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân hợp pháp (ngày mà Sở Di Trú Và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã chính thức chấp thuận đơn xin trở thành người nhập cư của quý vị).

Nếu quý vị nhận được thẻ xanh ở nước ngoài, thì ngày bắt đầu cư trú là ngày đầu tiên hiện diện thực tế tại Hoa Kỳ sau khi quý vị nhận được thẻ xanh. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Ngày Bắt Đầu và Kết Thúc Cư Trú (tiếng Anh).

Đối với những niên thuế mà quý vị vừa là thường trú nhân vừa là tạm trú về thuế của Hoa Kỳ, vui lòng tham khảo Thuế cho Người Nước Ngoài có Tình Trạng Kép.

Thuế cho Thường Trú Nhân Hoa Kỳ

Nếu quý vị là thường trú nhân về thuế của Hoa Kỳ hoặc công dân Hoa Kỳ, thì các quy tắc về nộp tờ khai thuế thu nhập, di sản, quà tặng và trả thuế ước tính thường giống nhau cho dù quý vị ở Hoa Kỳ hay ở nước ngoài. Thu nhập từ những nơi khác trên toàn cầu của quý vị phải chịu thuế thu nhập Hoa Kỳ, bất kể quý vị cư trú ở đâu.

Để biết chi tiết về trách nhiệm thuế đối với thường trú nhân về thuế của Hoa Kỳ, vui lòng tham khảo Thuế cho Thường Trú Nhân Hoa Kỳ Người Nước Ngoài và Ấn Phẩm 519 Hướng Dẫn Thuế Hoa Kỳ cho Người Nước Ngoài.

Để biết chi tiết về trách nhiệm thuế đối với thường trú nhân về thuế của Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ làm việc hoặc sinh sống ở nước ngoài hoặc có thu nhập kiếm được ở nước ngoài, vui lòng tham khảo Người Đóng Thuế Sống Ở Nước Ngoài Ấn Phẩm 54, Hướng Dẫn về Thuế cho Công Dân Hoa Kỳ và Người Nước Ngoài Thường Trú Sống Ở Nước Ngoài (tiếng Anh) .

Một cá nhân có thu nhập từ Guam, Khối Thịnh Vượng Chung Của Quần Đảo Bắc Mariana (CNMI), Đảo Samoa của Mỹ, Quần đảo Virgin của Hoa Kỳ hoặc Puerto Rico có thể sẽ phải khai thuế với cục thuế của một trong những vùng lãnh thổ này. Cá nhân có thể phải nộp hai tờ khai thuế hàng năm: một tờ khai với cục thuế của lãnh thổ đó và một tờ khai với Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Cá Nhân Sống Hoặc Làm Việc Tại Lãnh Thổ/Các Khu Vực Thuộc Sở Hữu của Hoa Kỳ (tiếng Anh).

Yêu Cầu Khai Bổ Sung, bao gồm cả Khai Báo Tài Sản Ngoại Quốc

Luật liên bang yêu cầu thường trú nhân về thuế của Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ phải khai báo thu nhập từ những nơi khác trên toàn cầu, bao gồm thu nhập từ quỹ ủy thác nước ngoài, ngân hàng nước ngoài và các tài khoản chứng khoán khác. Trong hầu hết các trường hợp, người đóng thuế bị ảnh hưởng cần phải hoàn thành và đính kèm Bảng B vào tờ khai thuế của họ. Phần III của Bảng B hỏi về sự tồn tại của các tài khoản mở ở nước ngoài, chẳng hạn như tài khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán, và thường yêu cầu cá nhân khai báo quốc gia nơi đặt từng tài khoản.

Một Pháp Nhân Hoa Kỳ, bao gồm công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân về thuế của Hoa Kỳ, công ty trong nước, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, quỹ ủy thác và di sản, cũng phải khai báo một số tài khoản tài chánh nước ngoài, chẳng hạn như tài khoản ngân hàng, tài khoản môi giới và quỹ tương hỗ, cho Bộ Tài Chính bằng cách nộp Khai Báo Tài Khoản Ngân Hàng và Tài Chính ở Nước Ngoài (FBAR) trên Mẫu FinCEN 114. Để biết thêm thông tin về yêu cầu khai FBAR, tham khảo Khai Báo Tài Khoản Ngân Hàng và Tài Chính ở Nước Ngoài (FBAR) (tiếng Anh).

Ngoài ra, một số người đóng thuế cũng có thể phải hoàn thành và đính kèm với tờ khai thuế Mẫu 8938, Báo Cáo Tài Sản Tài Chính Nước Ngoài (tiếng Anh). Thông thường, thường trú nhân về thuế của Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ, một số người tạm trú phải khai báo tài sản tài chánh nước ngoài cụ thể trên mẫu này nếu tổng giá trị của những tài sản đó vượt quá một số ngưỡng nhất định. Vui lòng tham khảo hướng dẫn cho Mẫu 8938 để biết thêm chi tiết.

Các Pháp Nhân Hoa Kỳ cũng có thể có các yêu cầu khai bổ sung sau:

Khai Báo cho Người Từ Bỏ Quốc Tịch

Người đóng thuế từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ hoặc không còn là thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ phải nộp tờ khai cho người nước ngoài có tình trạng kép, đính kèm Mẫu 8854, Tuyên Bố Từ Bỏ Quốc Tịch Ban Đầu Và Hàng Năm (tiếng Anh). Bản sao của Mẫu 8854 cũng phải được nộp cho Sở Thuế Vụ tại 3651 S IH 35, MS 4301 AUSC, Austin, TX 78741, trước ngày đến hạn của tờ khai thuế (bao gồm cả thời gian gia hạn). Tham khảo Thuế cho Người Từ Bỏ Quốc Tịch (tiếng Anh), các hướng dẫn của Mẫu 8854, và Thông Báo 2009-85, Hướng Dẫn cho Người Từ Bỏ Quốc Tịch Theo Đoạn 877A (tiếng Anh), để biết thêm chi tiết.

Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế

Mọi người đóng thuế đều có những quyền cơ bản mà họ cần biết khi giao dịch với Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ. Vui lòng tham khảo Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế để tìm hiểu các quyền của quý vị và nghĩa vụ của chúng tôi trong việc bảo vệ chúng.

Liên Hệ

IRS nhận số lượng cuộc gọi lớn và thời gian chờ dịch vụ điện thoại có thể trung bình từ 15 đến 30 phút hoặc lâu hơn. Vui lòng tham khảo Hãy Để Chúng Tôi Giúp Quý Vị để biết các công cụ và nguồn trợ giúp trực tuyến phổ biến, cũng như số điện thoại của IRS cho mỗi loại hỗ trợ cần thiết.

Nếu quý vị ở bên ngoài Hoa Kỳ có câu hỏi cụ thể về tài khoản thuế cá nhân hoặc doanh nghiệp, thì quý vị nên liên lạc với Trung Tâm Cuộc Gọi Về Dịch Vụ Người Đóng Thuế Quốc Tế qua điện thoại hoặc fax. Vui lòng tham khảo Liên Lạc Với Văn Phòng Địa Phương Của Tôi Ở Nước Ngoài.

Để yêu cầu hỗ trợ Biện Hộ Người Đóng Thuế, vui lòng tham khảo Liên Lạc Với Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế.

Tài Liệu Tham Khảo/Chủ Đề Liên Quan