Thông tin và trách nhiệm về thuế cho Người nhập cư mới đến Hoa Kỳ

Trang này cung cấp bản tóm tắt chung về các trách nhiệm, quy trình và quyền về thuế thu nhập liên bang liên quan đến thường trú nhân của Hoa Kỳ và đường dẫn tương ứng tới các thông tin chi tiết hơn.

Cư trú theo luật thuế Hoa Kỳ

Việc đánh thuế đối với một cá nhân không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc có quốc tịch Hoa Kỳ phụ thuộc vào tình trạng cư trú (tiếng Anh) của cá nhân đó.

Nói chung, thường trú nhân về thuế của Hoa Kỳ bị đánh thuế như công dân Hoa Kỳ đối với thu nhập từ những nơi khác trên toàn cầu, còn người tạm trú bị thông thường bị đánh thuế trên thu nhập có nguồn gốc từ Hoa Kỳ và thu nhập có mối liên hệ hiệu quả với hoạt động thương mại hoặc kinh doanh ở Hoa Kỳ.

Một người nhập cư có thẻ xanh (tiếng Anh) được đối xử như một thường trú nhân hợp pháp và được coi là một thường trú nhân về thuế của Hoa Kỳ cho các mục đích thuế thu nhập của Hoa Kỳ. Để được hỗ trợ trong việc xác định xem bạn là thường trú nhân hay tạm trú về thuế của Hoa Kỳ, vui lòng tham khảo Xác định tình trạng thuế của Người nước ngoài.

Thông thường, ban đầu khi bạn có được thẻ xanh, ngày bắt đầu cư trú của bạn là ngày đầu tiên trong niên lịch mà bạn có mặt tại Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân hợp pháp (ngày mà Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã chính thức chấp thuận đơn xin trở thành người nhập cư của bạn).

Nếu bạn nhận được thẻ xanh ở nước ngoài, thì ngày bắt đầu cư trú là ngày đầu tiên hiện diện thực tế tại Hoa Kỳ sau khi bạn nhận được thẻ xanh. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Ngày bắt đầu và kết thúc cư trú (tiếng Anh).

Đối với những niên thuế mà bạn vừa là thường trú nhân vừa là tạm trú về thuế của Hoa Kỳ, vui lòng tham khảo Thuế cho Người nước ngoài có tình trạng kép.

Thuế cho Thường trú nhân Hoa Kỳ

Nếu bạn là thường trú nhân về thuế của Hoa Kỳ hoặc công dân Hoa Kỳ, thì các quy tắc về nộp tờ khai thuế thu nhập, di sản, quà tặng và trả thuế ước tính thường giống nhau cho dù bạn ở Hoa Kỳ hay ở nước ngoài. Thu nhập từ những nơi khác trên toàn cầu của bạn phải chịu thuế thu nhập Hoa Kỳ, bất kể bạn cư trú ở đâu.

Để biết chi tiết về trách nhiệm thuế đối với thường trú nhân về thuế của Hoa Kỳ, vui lòng tham khảo Thuế cho Người nước ngoài thường trú của Hoa Kỳ (tiếng Anh)Ấn phẩm 519, Hướng dẫn thuế  Hoa Kỳ cho Người nước ngoài.

Để biết chi tiết về trách nhiệm thuế đối với thường trú nhân về thuế của Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ làm việc hoặc sinh sống ở nước ngoài hoặc có thu nhập kiếm được ở nước ngoài, vui lòng tham khảo Người đóng thuế sống ở nước ngoài và Ấn phẩm 54, Hướng dẫn thuế cho Công dân Hoa Kỳ và Người nước ngoài thường trú sống ở nước ngoài (tiếng Anh) .

Một cá nhân có thu nhập từ Guam, Khối Thịnh vượng chung của Quần đảo Bắc Mariana (CNMI), Đảo Samoa của Mỹ, Quần đảo Virgin của Hoa Kỳ hoặc Puerto Rico có thể sẽ phải khai thuế với cục thuế của một trong những vùng lãnh thổ này. Cá nhân có thể phải nộp hai tờ khai thuế hàng năm: một tờ khai với cục thuế của lãnh thổ đó và một tờ khai với Sở Thuế vụ Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Cá nhân sống hoặc làm việc tại lãnh thổ/các khu vực thuộc sở hữu của Hoa Kỳ (tiếng Anh).

Yêu cầu khai bổ sung, bao gồm cả khai báo tài sản ngoại quốc

Luật liên bang yêu cầu thường trú nhân về thuế của Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ phải khai báo thu nhập từ những nơi khác trên toàn cầu, bao gồm thu nhập từ quỹ ủy thác nước ngoài, ngân hàng nước ngoài và các tài khoản chứng khoán khác. Trong hầu hết các trường hợp, người đóng thuế bị ảnh hưởng cần phải hoàn thành và đính kèm Bảng B vào tờ khai thuế của họ. Phần III của Bảng B hỏi về sự tồn tại của các tài khoản mở ở nước ngoài, chẳng hạn như tài khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán, và thường yêu cầu cá nhân khai báo quốc gia nơi đặt từng tài khoản.

Một Pháp nhân Hoa Kỳ, bao gồm công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân về thuế của Hoa Kỳ, công ty trong nước, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, quỹ ủy thác và di sản, cũng phải khai báo một số tài khoản tài chánh nước ngoài, chẳng hạn như tài khoản ngân hàng, tài khoản môi giới và quỹ tương hỗ, cho Bộ Tài chính bằng cách nộp Khai báo về Ngân hàng và Tài khoản tài chính ngoại quốc (FBAR) trên Mẫu FinCEN 114. Để biết thêm thông tin về yêu cầu khai FBAR, tham khảo Khai báo về Ngân hàng và Tài khoản tài chính ngoại quốc (FBAR) (tiếng Anh).

Ngoài ra, một số người đóng thuế cũng có thể phải hoàn thành và đính kèm với tờ khai thuế Mẫu 8938, Khai báo Tài sản tài chính ngoại quốc cụ thể (tiếng Anh). Thông thường, thường trú nhân về thuế của Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ, một số người tạm trú phải khai báo tài sản tài chánh nước ngoài cụ thể trên mẫu này nếu tổng giá trị của những tài sản đó vượt quá một số ngưỡng nhất định. Vui lòng tham khảo hướng dẫn cho Mẫu 8938 để biết thêm chi tiết.

Các Pháp nhân Hoa Kỳ cũng có thể có các yêu cầu khai bổ sung sau:

Liên hệ

Vui lòng tham khảo Hãy để chúng tôi giúp bạn để biết các công cụ và nguồn trợ giúp trực tuyến phổ biến, cũng như số điện thoại của IRS cho mỗi loại hỗ trợ cần thiết.

Tham chiếu/Các chủ đề liên quan