Eskwokri nan Taks/Avètisman pou Konsomatè

Gen plizyè milyon moun ki gentan pèdi plizyè milyon dola ansanm ak done pèsonèl yo akoz eskwokri ki gen rapò a taks. Eskamòtè sèvi ak lèt yo voye pa lapòs, telefòn, oubyen imèl pou pyeje moun, biznis, responsab peròl, ak pwofesyonèl taks yo.

IRS pa antre an kontak ak kontribyab pou mande yo bay done pèsonèl oubyen finansyè yo pa mwayen imèl, mesaj tèks ni rezo medya sosyal yo. Rekonèt siy ki revele yon eskwokri. Wè tou: Kòman ou ka konnen si se reyèlman IRS ki rele-w oubyen ki frape pòt ou (an anglè).

Eskwokri ki Sible Kontribyab yo

Pandan Mwa Sibèsekirite Nasyonal la, Sèvis Revni Entèn nan ap raple fanmi yo, adolesan yo ak pèsonaj yo jan li enpòtan pou yo kontinye pwoteje enfòmasyon pèsonèl ak finansyè yo sou entènèt la (an anglè). Paran yo, fanmi y oak lòt moun yo dwe veye pyèj yo ka rankontre nan pataje aparèy elektwonik yo nan kay la, fè acha anliy epi nan navige sou plizyè platfòm medya sosyal yo.

Sèvis Revni Entèn nan  te rejwenn òganizasyon entènasyonal yo ak lòt òganis regilatè yo pou mete aksan sou Semenn Sansibilizasyon sou Fwod nan Òganizasyon Charite yo (an anglè), an Oktòb 2021. Se yon patenarya ant òganizasyon charite, òganis regilatè, òganis pou aplikasyon lalwa, ak lòt pati benevòl patou nan mond lan k ap dirije kanpay la pou sansibilize sou fwod ak krim sou entènèt yo k ap afekte òganizasyon yo ak pou kreye yon espas ki sekirize pou òganizasyon charite yo ak sipòtè yo pou pale sou fwod epi pataje bon pratik yo.

IR-2021-247, IRS rejwenn gwop gwoup benevòl yo pou souliye avantaj fiskal espesyal pou òganizasyon charite yo ki disponib jiska 31 desanm nan (an anglè)

IRS la ap raple kontribyab yo pou yo pa fye pwomotè k ap di sèvis yo nesesè pou yon règleman avèk IRS, k ap di yo ka regle dèt yo pou “kèk santim sou dola” oswa gen yon tan limite pou regle dèt fiskal yo atravè pwogram Pwopozisyon Konpwomi an (Offer In Compromise). Souvan, yo rele pwomotè sa yo “OIC Mills”. Jwenn plis enfòmasyon sou Pwopozisyon Konpwomi Mills yo nan kominike laprès lis “Douzèn Delwayal” IRS la avèti moun yo pou yo veye anak fiskal yo ki enplike fo charite yo, preparatè zonbi yo ak lòt konplo (an anglè).

Sèvis Revni Entèn la te bay avètisman sou moun ki pran non IRS pou kontinye fè eskwokri, ki vize enstitisyon edikasyon yo an patikilye, ki gen ladan elèv yo ak anplwaye ki gen adrès imèl ".edu".

Nan dènye kout gidon nan eskwokri ki gn rapò ak nimewo Sekirite Sosyal, Eskanmòtè yo deklare yo ka sispann oubyen anile SSN viktim nan (an anglè). Se yon lòt tantativ eskamòtè yo itilize pou menase moun yon fason pou yo reponn apèl mesaj vokal yo kite sou telefòn yo.

Akòz pandemi a, plizyè milyon ameriken te pèdi travay yo nèt oswa pou yon ti tan nan lane 2020 epi te resevwa alokasyon chomaj nan men ajans leta yo. Sepandan, nan kèk ka, kriminèl yo t ap chache eksplwate sitiyasyon an, yo te ranpli fo fòm pou jwenn benefis chomaj yo lè yo itilize idantite yo vòlè.

Poutèt alokasyon chomaj yo se revni fiskal yo ye, eta yo pibliye Fòm 1099-G, kèk Peman Gouvènman, bay benefisyè yo epi bay IRS pou rapòte kantite lajan konpansasyon taks ou te resevwa ak nenpòt konpansasyon ki poko fèt. Kazye 1 sou fòm la montre "Konpansasyon Chomaj."

Kontribyab ki te resevwa yon Fòm 1099-G pou konpansasyon chomaj 2020 an yo pa t resevwa ta dwe swiv etap yo mansyone nan Vòl Idantite ak Alokasyon Chomaj yo.

IRS raple kontribyab yo ke kriminèl ak Eskamòtè ap eseye pwofite jenerozite Kontribyab ki ta vle ede moun ki viktim anba gwo dezas natirèl.

Gade:

IRS avèti kontribyab yo pou evite moun ki nan fo biznis preparasyon taks, sa a tout moun rele chalatan (an anglè). Yon chalatan (an anglè) se yon moun ki pa siyen deklarasyon taks li prepare a. Pa siyen yon deklarasyon se yon siy ki montre moun yo peye pou prepare taks la ap pwofite fè yon kòb rapid pandan l ap pwomèt yon gwo ranbousman oswa chaje frè ki baze sou gwosè ranbousman an.

Yon manèv eskwokri sofistike nan telefòn ki sible Kontribyab tankou Imigran ki pa nan peyi a lontan, ap gaye tou patou nan peyi a. Moun ki rele yo pran pòz se ajan IRS yo ye, yo itilize fo non ak fo nimero kat idenfikasyon. Souvan yo gen anpil enfòmasyon sou kontribyab yo sible yo, eskanmòtè yo òdinèman chanje nimero moun ki rele a pou bay enpresyon se kap rele.

Eskanmòtè di viktim yo ke yo dwe IRS lajan ke yo dwe peye rapidman atravè kat kado oubyen transfer lajan pa mwayen elektronik. . Viktim yo resevwa menas arestasyon, depòtatsyon, oubyen sispansion pèmi pou fè biznis oubyen pou kondwi machin. Nan anpil ka, Moun ki rele a vinn fache e ka menm tonbe ap joure. Yo ka menm di viktim yo gen yon ranbousman jis pouka eseye entrene viktim yo pataje enfòmasyon pèsonel. Si pèsonn pa reponn apèl, eskamòtè yo konn souvan kite mesaj pou retounen apèl an "ijans".

Kèk vòlè itilize Sèvis Relè videyo (VRS) pou eseye twonpe moun ki soud oubyen ki tande di. IRS ankouraje kontribyab yo pa fè konfians ak apèl jis paske yo fèt atravè VRS (sèvis relè sou video), paske intèprèt yo pa verifye validite apèl yo. Pou plis detay, gade video IRS: Fwod konsènan Taks atravè Video Relay Service (an anglè).

Souvan, Eskanmòtè yo apwoche viktim ki pa alèz nan Anglè nan lang manman yo, menase yo avèk depòtasyon, arestasyon Polis e revokasyon pèmi pou kondwi, pami lòt bagay. IRS enkouraje tout kontribyab pou pran prekosyon avan yo peye dèt taks ke yo resevwa sanzatann. Silvouplè gade: IRS anonse Kontribyab ki pa alèz nan Anglè de manèv eskwokri nan telefòn (an anglè). Note sa byen, IRS pa konn:

  • Egzije pou ou sèvi ak yon metòd pèman byen patikilye tankou kat debi peye davans (prepaid debit card), kat kado (gift card) oswa transfer telegrafik (wire transfer). Jeneralman, IRS ap voye yon lèt ki gen yon fakti ladan li si ou dwe lajan taks.
  • Ba ou presyon pou di ou yo ap voye lapolis oswa lòt otorite lalwa arete w si ou pa peye.
  • Egzije pou peye san yo pa ba ou yon chans pou entèwoje yo oswa konteste kantite lajan ou dwe a.
  • Mande pou nimero kat debi oubyen kat kredi nan telefòn.

Eskwokri ki Sible Pwofesyonèl Taks yo

Deplizanplis, Eskanmòtè kap vòlè idantite moun yo sible pwofesyonèl ki prepare Taks. Kriminèl sa yo- anpil nan yo souvan sofistike, byen òganize - ap double efò yo pou kolekte enfòmasyon pèsonel moun pou yo prepare fo taks nan nivo Federal ak eta yo. Patnè Somè yo gen yon kanpay sensibilzasyon ki sible pwofesyonèl ki prepare taks: Pwoteje klyan w; Pwoteje tèt ou.

IRS, ajans fiskal leta y oak endistri taks yo avèti pwofesyonèl taks yo sou yon nouvo imèl anak ki vle fè tèt li pase pou IRS epi ki ap eseye vòlè Nimewo Idantifikasyon Deklarasyon Elektwonik yo (EFIN yo) (an anglè). Vòlè sa yo eseye pran done kliyan an ak idantite pwofesyonèl yo ki pral pèmèt yo depoze fo deklarasyon taks pou ranbousman.

Pwofesyonèl taks yo dwe revize Piblikasyon 4557, ki sovgade done kontribyab taks yo, ki se yon Gid pou Biznis ou a (an anglè) PDF, epi ki bay yon lis ki ka ede sovgade enfòmasyon ak amelyore sekirite.

Gade tou: Enfòmasyon sou Vòl Idantite pou Pwofesyonèl Taks (an anglè).

Solisitasyon enfòmasyon sou fòmilè W-2 nan men responsab pewòl ak resous imèn

IRS etabli yon pwosesis k ap pèmèt antrepriz yo ak founisè sèvis pewòl yo pou yo rapòte byen vit nenpòt done ki pèdi epi ki lye ak eskwokri W-2 a k ap bay traka jounen jodi. Si IRS jwenn nòt la atan, Li ka pran mezi pou anpeche anplwaye yo pou yo pa viktim vòlè idantite sa yo k ap depoze deklarasyon fwod nan non yo. Gen enfòmasyon tou sou kòman ou ka sispann resevwa imèl eskwokri sa yo.

Anplwayè yo dwe chache mete pwotokòl anplas lè pou pataje enfòmasyon sansib sou anplwaye tankou Fòmilè W-2. Eskwokri W-2 a se sèlman youn nan plizyè varyasyon ki konsantre yo sou vòlò enfòmasyon fiskal ki sansib nan men konpayi preparatè taks, biznis ak pewòl yo.

Pwofesyonèl taks ki pran nan kou kote done yo pèdi dwe rapòte ensidan sa a byen vit bay IRS. Gade detay nan Enfòmasyon sou Vòl Idantite pou Pwofesyonèl Taks (an anglè).

Gade tou:

Gwo ogmantasyon nan imèl, pyèj elektwonik ak lojisyèl malfezans

Pyèj Elektwonik (an anglè) (tankou nan "fè lapèch dèyè enfòmasyon") se yon fòm eskwokri kote eskamòtè yo voye mesaj elektwonik pou woule viktim ki pa sispèk anyen pou yo ka revele kone pèsonèl ak finansye yo vòlò yo menm pral itilize pou vòlè idantite viktim sa yo.

IRS bay plizyè avèstisman konsènan itilize eskamòtè yo itilize ak fwod non ak logo IRS nan bat y ap bat pou yo mete lapat sou enfòmasyon finans yon konsomatè pou yo ka vòlè idantite yo ak byen yo.

Imel eskwokri monte yon fason pou jwe nan lespri kontribyab taks pou fè yo panse kominikasyon sa yo se kominikasyon ofisyèl ki soti nan IRS oubyen nan endistri taks, tankou konpayi lojisyèl taks yo. Malveyans elektwonik sa yo ka chache enfòmasyon ki lye ak ranbousman, estati fiskal, konfimasyon done pèsonèl, kòmand relve ak enfömasyon sou verifikasyon PIN.

Veye fo imel ki pi parèt kòm si se pwofesyonèl taks ou ki voye l, epi ki ap mande infòmasyon sou fòmilè IRS yo. IRS pa mande ni kontribyab taks ni pwofesyonèl fiskal pou yo bay Asirans Lavi oubyen dènyè enfòmasyon sou rant yo. Fè atansyon ak eskwokri (an anglè) sa a.

Ou ka wè varyasyon yo nan mesaj tèks. IRS konnen genyen eskwokri pa mwayen pyèj elektwonik ki enkli lyen ki pou voye w sou fo sitwèb ki parèt tankou se sitwèb IRS yo ye. Imel sa yo ka di w konsa "ou bezwen mete ajou e-file IRS ou imedyatman." Se pa IRS ki voye imel sa yo.

Sit so yo ka mande enfòmasyon sa yo pou fè fo deklarasyon pou taks oubyen yon ka genyen lojisyèl malveyan ki ka enfekte konpitè epi pèmèt kriminèl yo jwenn aksè ak dosye w oubyen swiv lè w ap tape pou yo ka jwenn enfòmasyon.

Pou plis detay, gade:

Imel endezirab ki pran pòz se se IRS ki voye yo, oubyen yo soti nan yon konpozant IRS tankou EFTPS, moun dwe rapòte yo bay IRS nan phishing@irs.gov.

Pou plis enfòmasyon, vizite Rapòte Pyèj ak Eskwokri (an anglè) nan sitwèb IRS la.

Eskanmotè Fè Tèt yo Pase pou Gwoup Defans Kontribyab Taks yo

Kèk kontribyab taks resevwa imel ki parèt kòm si se ranbousman taks Gwoup Defans Kontribyab Taks (TAP) voye pou yo. Imel sa yo se eskwokri pyèj yo ye; y ap pran lòlòj viktim yo pou fè yo bay done pèsonèl ak done finans. Pa reponn ni pa klike sou okenn lyen. Si w resevwa yon eskwokri konsa, fè l rive jwenn phishing@irs.gov epi ekri nòt pou di sanble se nan eskwokri y ap pyeje w pou yo pran enfòmansyon w.

TAP se yon planche volontè ki avize IRS sou pwoblèm sistemik ki afekte kontribyab taks. Li pa janm mande, ni li pa genyen aksè ak okenn done pèsonèl ak finans kontribyab yo.

Enfòmasyon ki gen rapò ak sa 

Pou w rapòte aktivite ilegal ki lye ak taks, ale nan chat (an anglè) nou ki eksplike tip aktivite ak fòm apwopriye oubyen lòt metòd pou w swiv. Ou dwe rapòte tou enstans tantativ pyèj elektwonik ak fwod ki lye ak IRS bay Enspektè Jeneral Ministè Finans pou Administrasyon Taks (an anglè) nan 800-366-4484.

Kontribyab Taks ki eksperimante vòl idantite ki lye ak taks ka ap poze tèt yo kesyon mande kilè pou yo depoze Fòmilè 14039, Afidavi Vòl Idantite a.