Enfòmasyon Siplemantè sou Pèman Dirèk IRS

Èske Pèman Dirèk Ap Bon pou Mwen?

Pèman Dirèk la se yon sèvis gratis IRS ki kite ou fè Pèman taks ou anliy apati kont labank ou dirèk bay IRS la.

Pèman Dirèk la pèmèt ou peye IRS la dirèkteman. Se pa yon fason pou jwenn yon depo dirèk ranbousman enpo w la sou kont labank ou.

Kontribyab yo kapab itilize Pèman Dirèk la pou Pèman yo nan deklarasyon annapre yo:

 • Fòmilè Enpo sou Revni 1040
 • Pèman Swen Lasante 1040 (yo te rele lontan Pèman "responsabilite pataje")
 • 1040ES (Enpo Estime)
 • 1040X (Deklarasyon Amande) 
 • Plan Vèsman
 • 4868 (Pwolongasyon pou deklare)
 • 5329 (Enpo siplemantè sou plan kalifye yo)

Ale nan fich konsèy nou an pou ou konnen ki opsyon pou w seleksyone nan Pèman Dirèk la pou plizyè kalite Pèman yo (an anglè) ak limit sou peryòd tan ki genyen pou chak.
Si ou depoze yon deklarasyon enpo pou biznis apa ak deklarasyon endividyèl ou, ou pa kapab itilize Pèman Dirèk pou Pèman biznis yo. Ou kapab enskri avèk Sistèm Pèman Enpo Federal Elektwonik la® (EFTPS) pou ou fè Pèman anliy gratis apati yon kont labank pou biznis ou an.

Wi, pou chak Pèman ou fè w ap resevwa yon nimewo konfimasyon. Ou genyen tou yon opsyon pou fè voye konfimasyon an ba ou pa imèl. Ou ta dwe kenbe yon kopi chak nimewo konfimasyon pou si ou bezwen chanje oswa anile Pèman w lan.

Pèman Dirèk ba ou konfimasyon soumisyon Pèman w lan sèlman. Pou ou sèten si Pèman an te soti avèk siksè sou kont labank ou, verifye relve bank ou, oswa gade kont IRS ou omwen 48 è apre demann Pèman an.

Pèman Dirèk IRS la fonksyone byen avèk:

 • Entènèt Explorer 11 (oswa pi wo) ak pi wo apati Windows 10
 • Firefox 80 (oswa pi wo), oswa Safari 12, 13 and 14, sou iOS
 • Chrome 85 (oswa pi wo) sou Android 8, 9, ak 10

Ou ka rankontre difikilte lè w ap itilize Pèman Dirèk sou lòt navigatè wèb yo, (pa egzanp, IE 11 sou Windows 7). Si ou gen pwoblèm sa, gen lòt opsyon Pèman disponib.

EFTPS sèvi pou majorite peman biznis yo. EFTPS ka pèmèt ou ekonomize tan si w ap fè peman enpo estime chak trimès oswa si w ap fè peman souvan. Peman Dirèk ka pi rapid si ou genyen yon delè peman ki imedya epi ou pa t janm itilize EFTPS.

Diferans Ant Peman Dirèk ak EFTPS

Fonksyonalite Pèman Dirèk EFTPS
Enskripsyon nesesè Non Wi; nouvo itilizatè yo dwe resevwa yon PIN pa lapòs amerikèn
Limit sou Pèman miltip yo Jiska 2 Pèman aktyèl oswa Pèman alavni pa jou (24 è); si ou soti sou aplikasyon an, ou dwe verifye idantite ou ankò lè ou retounen Jiska 4 Pèman aktyèl oswa Pèman alavni (egzanp, enpo estime) ki ka fèt pa sesyon epi jiska 5 pa jou (24 è); pou Pèman vèsman mansyèl yo sou yon plan Pèman pou montan yo ted we yo, ou dwe konekte pou chak Pèman
Gade Pèman pase ak Pèman an kou (ki pa lwen fèt epi alavni) Si ou anrejistre nimewo konfimasyon w lan, ou ka chèche yon Pèman Pèman Dirèk alafwa. (Pou istorik Pèman konplè 24 mwa pase, enskri epi konekte sou Kont ou.) Gade tout Pèman an kou yo plis jiska Pèman 16 mwa pase ki te fèt atravè EFTPS sèlman. (Pou istorik Pèman konplè 24 mwa pase, enskri epi konekte sou Kont ou.)
Pèman pa telefòn gratis Non; peye pa telefòn avèk yon kat kredi oswa kat debi pou yon frè atravè yon konpayi asosye Wi; Pèman pa telefòn otomatik gratis toujou disponib (24/7 menm nan peryòd antretyen sit wèb yo)
Sèvis kliyantèl telefonik an dirèk Limite; rele nimewo EFTPS pou ede lokalize yon Pèman ki pèdi oswa verifye idantite ou Wi; operatè an dirèk toujou disponib pou ede ak Pèman yo (24/7)
Limit sou montan Pèman Dwe mwens pase $10 milyon pou chak Pèman Dwe mwens pase $50 milyon pou chak Pèman

Pèman Dirèk ansanm avèk EFTPS:

 • Otorize Pèman nan swa yon kont epay oswa yon kont chèk apati yon enstitisyon finansyè amerikèn
 • Trete Pèman ki dwe fèt nan dat Pèman an tankou li fèt atan, menm si retrè nan bank lan fèt annapre. (Pèman ki depase $25,000 ak Pèman ki fèt nan wikenn yo, jou ferye pou bank yo, epi apre 1 è nan apremidi Lè Oryan nan yon jou travay ka retire nan jou travay annapre a.)
 • Bay prèv Pèman w lan atravè yon nimewo konfimasyon ak imèl ki fakiltatif
 • Pèmèt pwogramasyon Pèman jiska 365 jou davans
 • Pèmèt Pèman ki gen pou fèt anile jiska 2 jou anvan dat ki pwograme pou Pèman an

Okenn nan metòd Pèman yo pa otorize Pèman ki soti nan bank aletranje avèk okenn afilye Etazini. Okenn sistèm anliy pa disponib soti 11:45 nan aswè pou rive minwi Lè Oryan.

Ou kapab fè jiska de (2) Pèman Pèman Dirèk nan peryòd 24 è. Pou ou fè yon twazyèm Pèman, eseye ankò 24 è apre de (2) premye Pèman yo.

Ou pa kapab fè Pèman ki depase $9,999,999.99 avèk Pèman Dirèk. Ou kapab fè yo atravè EFTPS oswa viman menm jou (an anglè), oswa ou ka divize gwo penan an de (2) oswa an Pèman ki pi piti toujou sou Pèman Dirèk.

Kòman Pou Mwen...

Chwazi opsyon "Fè yon Pèman" sou paj prensipal Pèman Dirèk la. Epi w ap bezwen seleksyone rezon pou Pèman w lan, kòman ou vle pou li aplike, ak ki ane fiskal ou vle li aplike. Si Pèman w lan se pa pou yon montan ou dwe sou deklarasyon enpo ou, ou ka vle revize gid nou an sou chwa rezon apwopriye pou Pèman an (an anglè).

Ou kapab pwograme yon Pèman jiska 365 jou alavans. Apre ou fin chwazi opsyon "Fè yon Pèman", nan Etap 3 nan aplikasyon an, y ap mande ou pou w seleksyone yon dat Pèman.

Pliske ou te ekri nimewo konfimasyon w lan, oswa ou te mande pou voye li ba ou pa imèl, ou kapab itilize nimewo sa pou ou chèche, chanje oswa anile yon Pèman ki te pwograme anvan li fèt. Seleksyone opsyon "Chèche yon Pèman" sou paj prensipal Pèman Dirèk la pou ou antre nimewo konfimasyon w lan epi fè chanjman yo. Ou genyen jiska de (2) jou travay anvan dat Pèman an pou ou anile oswa fè yon chanjman.

Ou kapab sèlman fè oswa pwograme yon Pèman alafwa avèk Pèman Dirèk IRS la. Si ou fè demann imèl konfimasyon, w ap resevwa yon imèl rapèl 2 jou anvan dat Pèman ki pwograme a. Osinon, w ap bezwen siveye dat Pèman alavni ou yo poukont ou. Pou ou pwograme Pèman enpo estime ou yo pou yo rive pa entèval atravè ane a epi verifye estati yo, peye atravè EFTPS ka pi rapid epi pi fasil.

Si w ap fè Pèman vèsman mansyèl sou yon montan ou dwe depase, ou ka tabli Pèman repete avèk Aplikasyon Plan Pèman Anliy. (Sonje ap genyen enterè ak penalite sou tout balans ki pa peye.)

Chak fwa ou retounen antre sou Pèman Dirèk la apre ou fin fèmen li, Pèman Dirèk verifye enfòmasyon pèsonèl ou apati yon deklarasyon enpo yon ane pase ou te chwazi. Enfòmasyon sa a pa bezwen pou menm ane fiskal w ap fè Pèman w lan sou li a. Li kapab 5 oswa 6 lane pase toudepann de moman an nan ane a.

Nimewo konfimasyon w lan konfime ou te dakò pou IRS la fè retrè bankè a. Si retrè a fèt avèk siksè, w ap jwenn kredi pou jou ou te seleksyone sou Pèman Dirèk la, malgre li ka pran jiska 2 jou travay pou li trete. Pèman yo soumèt apre 8 è nan aswè yo pou menm jou a ap parèt nòmalman tankou yo te fèt nan jou travay annapre a sou kont anliy ou an.

Pou w verifye si Pèman w lan te trete avèk siksè, verifye kont fiskal anliy ou 2 jou travay annapre dat ou te pwograme pou retrè Pèman an sou kont labank ou. Kont fiskal anliy ou an ap endike si esè Pèman an te rejte. Si Pèman an toujou "an kou," retounen verifye apre 3 jou travay ankò pou w wè si yo te retounen Pèman an oswa anile li. Si se sa, ou ka eseye soumèt li ankò pou evite enterè ak penalite.

Ou kapab verifye nan bank ou tou apre 2 jou travay pou ou rasire ou si Pèman an te fèt. Si bank ou an konfime w Pèman an te fèt, men li pa parèt sou Kont Anliy IRS ou, kontakte nou pa telefòn.

Ou ka fè yon Pèman pou yon lòt moun si nou deklare ansanm nan menm deklarasyon enpo a. Nan etap 2, “Verifye Idantite,” chwazi “Marye – Te Fè Deklarasyon Konjwen” kòm kondisyon fiskal ou, epi mete rès enfòmasyon yo pou premye konjwen an (non ki sou deklarasyon enpo a anvan).

Pèman Dirèk IRS la egzije yon nimewo woutaj yon bank Ozetazini (ABA). Jeneralman, nimewo sis (6) chif sa a enprime sou chèk yo (an anglè) oswa disponib nan bank ou an. Si ou genyen yon kont nan yon bank entènasyonal ki gen yon afilye Etazini, bank lan ka anmezi pou li ba ou nimewo woutaj la. Pèman Dirèk pa aksepte kòd SWIFT yo. Lòt opsyon Pèman yo disponib si ou bezwen peye apati yon bank aletranje san nimewo woutaj Etazini.

Si ou te resevwa yon avi oswa yon lèt pou Pèman ou dwe, w ap wè montan ou bezwen peye a dat pou w peye li a. Yo te ka voye avi a anvan resepsyon dènye Pèman w lan. Kontribyab yo kapab gade kont balans anliy yo pou dènye enfòmasyon yo.

Si ou pa kapab konekte oswa bay enfòmasyon ki nesesè pou anrejistreman kont lan, ou kapab mande pou voye ba ou pa imèl yon kopi relve kont ou. Rasire w ou fè demann yon "transkripsyon kont fiskal" pou chak ane fiskal ou vle (jiska 10 lane pase), se pa yon "relve deklarasyon enpo," ki gen enfòmasyon yo nan deklarasyon ou te depoze a.

Ant 1ye janvye ak premye dat limit deklarasyon w lan (an anglè), vizite paj prensipal Pèman Dirèk la epi seleksyone bouton "Fè yon Pèman" an. Sou paj annapre a,

 • Seleksyone "Pwolongasyon" kòm "Rezon pou Pèman." (Espas "Aplike Pèman nan..." ap kòmanse avèk "4868," nimewo IRS la pou fòmilè demann pwolongasyon) 
 • Verifye idantite ou epi fè yon Pèman

Si ou konplete pwosesis la avèk siksè, Pèman w lan ap kredite anvè 2 ane fiskal w ap mande pwolongasyon pou deklarasyon pou yo, epi w ap resevwa pwolongasyon an otomatikman. Ou p ap bezwen depoze apa, yon Fòm 4868, Pwolongasyon Tan pou w Depoze Deklarasyon Enpo Ou a. Ou kapab verifye pwolongasyon w lan lè ou konekte sou kont ou.

Ou kapab peye sa ou panse ou dwe a oswa yon pati ladan. Sepandan, yon pwolongasyon pou deklarasyon pa pwolonje delè pou ou peye sa ou dwe. Li ba ou plis tan pou w depoze deklarasyon w lan sèlman. Si ou pa peye sa ou dwe anvan premye delè a, ou ka toujou dwe penalite ak enterè.

Pwolongasyon an se jiska mitan mwa oktòb nan menm ane a, menm nan ane kote dat pou premye deklarasyon an se te apre 15 avril. Ou pa gen pou ou chwazi dire yon pwolongasyon pou deklarasyon. Se menm nan pou majorite kontribyab yo, dabitid 6 mwa. Verifye paj nou an sou pwolongasyon tan pou deklare a oswa Fòm 4868 (an anglè) ane sa a pou ou rasire w ou pa rate delè pwolonje a.

Solisyon Pwoblèm yo

Nimewo konfimasyon Pèman Dirèk ou a konfime sèlman esè retrè Pèman an nan bank ou. Malerezman, pafwa lè yon Pèman p ap trete, pa egzanp si ou pa t genyen ase lajan sou kont labank ou. Si ou te verifye nan bank ou an epi ou gen prèv Pèman an te soti sou kont labank ou, men li pa sou Kont Anliy IRS ou a 2 jou travay apre dat Pèman an, kontakte nou pa telefòn.

Si nou pa anmezi pou trete Pèman w lan, w ap resevwa, pa imèl oswa lapòs amerikèn, yon avi retounen Pèman, k ap mande ou pou refè Pèman an. Si gen penalite ki aplike, w ap resevwa yon dezyèm avi pa lapòs avèk montan penalite a.

Si ou te verifye relve bank ou epi ou gen prèv Pèman an te soti sou kont bank ou, men ou resevwa yon avi ki di nou pa t resevwa li, kontakte nou sou nimewo telefòn ki nan avi w la. Pèman an te kapab mal aplike, oswa avi a te soti anvan resepsyon Pèman an.

Pèman Dirèk la kapab sèlman verifye idantite ou avèk enfòmasyon nan yonn nan deklarasyon enpo pase ou yo (retounen nan 5 a6 lane toudepann de ki peryòd nan ane a). Sa vle di si Pèman w lan se pou ane fiskal aktyèl la (egzanp, Pèman Estime 1040ES) oswa yon deklarasyon enpo plis pase 6 lane pase, w ap bezwen seleksyone deklarasyon yon lòt ane pou w verifye enfòmasyon w yo.

Nou rekòmande w itilize dènye deklarasyon w lan ki pi resan an pou verifikasyon an. Ou pa ka itilize Pèman Dirèk pou fè yon Pèman si:

 • Ou pat janm fè yon deklarasyon enpo federal
 • W ap fè yon Pèman sou premye deklarasyon enpo federal ou

Pliske Pèman Dirèk fonksyone san yon koneksyon, w ap bezwen verifye idantite ou chak fwa ou retounen vizite Pèman Dirèk apre ou fèmen li. Rasire w ou rantre non ou ak adrès ou egzakteman jan yo parèt nan deklarasyon enpo w ap itilize pou verifikasyon an. Si non ou oswa adrès ou te chanje, eseye seleksyone yon ane anvan oswa apre pou verifikasyon epi antre enfòmasyon nan ane sa.

W ap bezwen antre non ou, adrès ou ak nimewo sekirite sosyal ou pou chak Pèman ou fè, menm si ou kite aplikasyon an ouvri ant Pèman yo. Si w ap fè Pèman souvan oswa plizyè Pèman, panse enskri ak EFTPS, ki pwoteje ak modpas.

Malerezman, Pèman Dirèk pa kapab rekipere nimewo konfimasyon w lan depi ou fin kite aplikasyon an. Itilize opsyon imèl Pèman Dirèk ka ede ou konsève nimewo konfimasyon w lan.

Nòmalman, IRS la pa kontakte kontribyab yo pa imèl. Men, si ou te resevwa yon imèl ki gen logo IRS la, se ka paske ou te mande konfimasyon pa imèl pou Pèman w yo lè ou t ap itilize Pèman Dirèk la. Si ou panse ou te resevwa yon fo imèl nan men yon lòt moun ki di li soti nan IRS oswa li reprezante IRS, swiv konsèy nou yo sou siyale tantativ eskwokri yo.