Enfòmasyon Siplemantè sou IRS Direct Pay (Peye IRS Dirèk Dirèk)

Èske Peman Dirèk Ap Bon pou Mwen?

Peman Dirèk la se yon sèvis gratis IRS ki kite ou fè peman taks ou anliy apati kont labank ou dirèk bay IRS la.

Peman Dirèk la pèmèt ou peye IRS la dirèkteman. Se pa yon fason pou jwenn yon depo dirèk ranbousman enpo w la sou kont labank ou.

Kontribyab yo kapab itilize Peman Dirèk la pou peman yo nan deklarasyon annapre yo:

 • Fòmilè Enpo sou Revni 1040
 • Peman Swen Lasante 1040 (yo te rele lontan peman "responsabilite pataje")
 • 1040ES (Enpo Estime)
 • 1040X (Deklarasyon Amande) 
 • Plan Vèsman
 • 4868 (Pwolongasyon pou deklare)
 • 5329 (Enpo siplemantè sou plan kalifye yo)

Ale nan fich kopnsèy nou an pou ou konnen ki opsyon pou w seleksyone nan Peman Dirèk la pou plizyè kalite peman yo (an anglè) ak limit sou peryòd tan ki genyen pou chak.

Si ou depoze yon deklarasyon enpo pou biznis apa ak deklarasyon endividyèl ou, ou pa kapab itilize Peman Dirèk pou peman biznis yo. Ou kapab enskri avèk Sistèm Peman Enpo Federal Elektwonik la® (EFTPS) pou ou fè peman anliy gratis apati yon kont labank pou biznis ou an.

Wi, pou chak peman ou fè w ap resevwa yon nimewo konfimasyon. Ou genyen tou yon opsyon pou fè voye konfimasyon an ba ou pa imèl. Ou ta dwe kenbe yon kopi chak nimewo konfimasyon pou si ou bezwen chanje oswa anile peman w lan.

Peman Dirèk ba ou konfimasyon soumisyon peman w lan sèlman. Pou ou sèten si peman an te soti avèk siksè sou kont labank ou, verifye relve bank ou, oswa gade kont IRS ou omwen 48 è apre demann peman an.

Peman Dirèk IRS la fonksyone byen avèk:

 • Entènèt Explorer 11 (oswa pi wo) ak pi wo apati Windows 10
 • Firefox 80 (oswa pi wo), oswa Safari 12, 13 and 14, sou iOS
 • Chrome 85 (oswa pi wo) sou Android 8, 9, ak 10

Ou ka rankontre difikilte lè w ap itilize Peman Dirèk sou lòt navigatè wèb yo, (pa egzanp, IE 11 sou Windows 7). Si ou gen pwoblèm sa, gen lòt opsyon peman disponib.

EFTPS sèvi pou majorite peman biznis yo. EFTPS ka pèmèt ou ekonomize tan si w ap fè peman enpo estime chak trimès oswa si w ap fè peman souvan. Peman Dirèk ka pi rapid si ou genyen yon delè peman ki imedya epi ou pa t janm itilize EFTPS.

Diferans Ant Peman Dirèk ak EFTPS

Fonksyonalite Peman Dirèk EFTPS
Enskripsyon nesesè Non Wi; nouvo itilizatè yo dwe resevwa yon PIN pa lapòs amerikèn
Limit sou peman miltip yo Jiska 2 peman aktyèl oswa peman alavni pa jou (24 è); si ou soti sou aplikasyon an, ou dwe verifye idantite ou ankò lè ou retounen Jiska 4 peman aktyèl oswa peman alavni (egzanp, enpo estime) ki ka fèt pa sesyon epi jiska 5 pa jou (24 è); pou peman vèsman mansyèl yo sou yon plan peman pou montan yo ted we yo, ou dwe konekte pou chak peman 
Gade peman pase ak peman an kou (ki pa lwen fèt epi alavni) Si ou anrejistre nimewo konfimasyon w lan, ou ka chèche yon peman Peman Dirèk nan yon lè. (Pou istorik peman konplè 24 mwa pase, enskri epi konekte sou Kont ou.) Gade tout peman an kou yo plis jiska peman 16 mwa pase ki te fèt atravè EFTPS sèlman. (Pou istorik peman konplè 24 mwa pase, enskri epi konekte sou Kont ou.)
Peman pa telefòn gratis Non; peye pa telefòn avèk yon kat kredi oswa kat debi pou yon frè atravè yon konpayi patnè Wi; peman pa telefòn otomatik gratis toujou disponib (24/7 menm nan peryòd antretyen sit wèb yo)
Sèvis kliyantèl telefonik an dirèk Limite; rele nimewo EFTPS pou ede localize yon peman ki pèdi oswa verifye idantite ou Wi; operate an dirèk toujou disponib pou ede ak peman yo (24/7)
Limit sou montan peman Dwe mwens pase $10 milyon pou chak peman Dwe mwens pase $50 milyon pou chak peman

Peman Dirèk ansanm avèk EFTPS:

 • Otorize peman nan swa yon kont epay oswa yon kont chèk apati yon enstitisyon finansyè amerikèn
 • Trete peman ki dwe fèt nan dat peman an tankou li fèt atan, menm si retrè nan bank lan fèt annapre. (Peman ki depase $25,000 ak peman ki fèt nan wikenn yo, jou ferye pou bank yo, epi apre 1 è nan apremidi Lè Oryan nan yon jou travay ka retire nan jou travay annapre a.)
 • Bay prèv peman w lan atravè yon nimewo konfimasyon ak imèl ki fakiltatif
 • Pèmèt pwogramasyon peman jiska 365 jou davans
 • Pèmèt peman ki gen pou fèt anile jiska 2 jou anvan dat ki pwograme pou peman an

Okenn nan metòd peman yo pa otorize peman ki soti nan bank aletranje avèk okenn afilye Etazini. Okenn sistèm anliy pa disponib soti 11:45 nan aswè pou rive minwi Lè Oryan.

Ou kapab fè jiska de (2) peman Peman Dirèk nan peryòd 24 è. Pou ou fè yon twazyèm peman, eseye ankò 24 è apre de (2) premye peman yo.

Ou pa kapab fè peman ki depase $9,999,999.99 avèk Peman Dirèk. Ou kapab fè yo atravè EFTPS oswa viman menm jou (an anglè), oswa ou ka divize gwo penan an de (2) oswa an peman ki pi piti toujou sou Peman Dirèk.

Kòman Pou Mwen...

Chwazi opsyon "Fè yon Peman" sou paj prensipal Peman Dirèk la. Epi w ap bezwen seleksyone rezon pou peman w lan, kòman ou vle pou li aplike, ak ki ane fiskal ou vle li aplike. Si peman w lan se pa pou yon montan ou dwe sou deklarasyon enpo ou, ou ka vle revize gid nou an sou chwa rezon apwopriye pou peman an (an anglè).

Ou kapab pwograme yon peman jiska 365 jou alavans. Apre ou fin chwazi opsyon "Fè yon Peman", nan Etap 3 nan aplikasyon an, y ap mande ou pou w seleksyone yon dat peman.

Pliske ou te ekri nimewo konfimasyon w lan, oswa ou te mande pou voye li ba ou pa imèl, ou kapab itilize nimewo sa pou ou chèche, chanje oswa anile yon peman ki te pwograme anvan li fèt. Seleksyone opsyon "Chèche yon Peman" sou paj prensipal Peman Dirèk la pou ou antre nimewo konfimasyon w lan epi fè chanjman yo. Ou genyen jiska de (2) jou travay anvan dat peman an pou ou anile oswa fè yon chanjman.

Ou kapab sèlman fè oswa pwograme yon pemann alafwa avèk Peman Dirèk IRS la. Si ou fè demann imèl konfimasyon, w ap resevwa yon imèl rapèl 2 jou anvan dat peman ki pwograme a. Osinon, w ap bezwen siveye dat peman alavni ou yo poukont ou. Pou ou pwograme peman enpo estime ou yo pou yo rive pa entèval atravè ane a epi verifye estati yo, peye atravè EFTPS ka pi rapid epi pi fasil.

Si w ap fè peman vèsman mansyèl sou yon montan ou dwe depase, ou ka tabli peman repete avèk Aplikasyon Plan Peman Anliy. (Sonje ap genyen enterè ak penalite sou tout balans ki pa peye.)

Chak fwa ou retounen antre sou Peman Dirèk la apre ou fin fèmen li, Peman Dirèk verifye enfòmasyon pèsonèl ou apati yon deklarasyon enpo yon ane ane pase ou te chwazi. Enfòmasyon sa a pa bezwen pou menm ane fiskal w ap fè peman w lan sou li a. Li kapab 5 oswa 6 lane pase toudepann de moman an nan ane a.

Nimewo konfimasyon w lan konfime ou te dakò pou IRS la fè retrè bankè a. Si retrè a fèt avèk siksè, w ap jwenn kredi pou jou ou te seleksyone sou Peman Dirèk la, malgre li ka pran jiska 2 jou travay pou li trete. Peman yo soumèt apre 8 è nan aswè yo pou menm jou a ap parèt nòmalman tankou yo te fèt nan jou travay annapre a sou kont anliy ou an.

Pou w verifye si peman w lan te trete avèk siksè, verifye kont fiskal anliy ou 2 jou travay annapre dat ou te pwograme pou retrè peman an sou kont labank ou. Kont fiskal anliy ou an ap endike si esè peman an te rejte. Si peman an toujou "an kou," retounen verifye apre 3 jou travay ankò pou w wè si yo te retounen peman an oswa anile li. Si se sa, ou ka eseye soumèt li ankò pou evite enterè ak penalite.

Ou kapab verifye tou nan bank ou apre 2 jou travay pou ou rasire ou si peman an te fèt. Si bank ou an konfime w peman an te fèt, men li pa parèt sou Kont Anliy IRS ou, kontakte nou pa telefòn.

Ou ka fè yon peman pou yon lòt moun si nou deklare ansanm nan menm deklarasyon enpo a. Pou verifye idantite ou, antre non ou ak nimewo sekirite sosyal ou avèk adrès ki nan deklarasyon enpo a, menm si li pa adrès aktyèl ou.

Peman Dirèk IRS la egzije yon nimewo woutaj yon bank Ozetazini (ABA). Jeneralman, nimewo sis (6) chif sa a enprime sou chèk yo (an anglè) oswa disponib nan bank ou an. Si ou genyen yon kont nan yon bank entènasyonal ki gen yon afilye Etazini, bank lan ka anmezi pou li ba ou nimewo woutaj la. Peman Dirèk pa aksepte kòd SWIFT yo. Lòt opsyon peman yo disponib si ou bezwen peye apati yon bank aletranje san nimewo woutaj Etazini.

Si ou te resevwa yon avi oswa yon lèt pou peman ou dwe, w ap wè montan ou bezwen peye a dat pou w peye li a. Yo te ka voye avi a anvan resepsyon dènye peman w lan. Kontribyab yo kapab gade kont balans anliy yo pou dènye enfòmasyon.

Si ou pa konekte oswa bay enfòmasyon ki nesesè pou anrejistreman kont lan, ou kapab mande pou voye ba ou pa imèl yon kopi transkripsyon kont ou. Rasire w ou fè demann yon "transkripsyon kont fiskal" pou chak ane fiskal ou vle (jiska 10 lane pase), se pa yon "transkripsyon deklarasyon enpo," ki gen enfòmasyon yo nan deklarasyon ou te depoze a.

Ant 1ye janvye ak premye dat pou deklarasyon w lan (an anglè), vizite paj prensipal Peman Dirèk la epi seleksyone bouton "Fè yon Peman" an. Sou paj annapre a,

 • Seleksyone "Pwolongasyon" kòm "Rezon pou Peman." (Espas "Aplike Peman nan..." ap kòmanse avèk "4868," nimewo IRS la pou fòmilè demann pwolongasyon) 
 • Verifye idantite ou epi fè yon peman

Si ou konplete pwosesis la avèk siksè, peman w lan ap kredite anvè 2 ane fiskal w ap mande pwolongasyon pou deklarasyon pou yo, epi w ap resevwa pwolongasyon an otomatikman. Ou p ap bezwen depoze apa, yon Fòm 4868, Pwolongasyon Tan pou w Depoze Deklarasyon Enpo Ou a. Ou kapab verifye pwolongasyon w lan lè ou konekte sou kont ou.

Ou kapab peye sa ou panse ou dwe a oswa yon pati ladan. Sepandan, yon pwolongasyon pou deklarasyon pa pwolonje delè pou ou peye sa ou dwe. Li ba ou plis tan pou w depoze deklarasyon w lan sèlman. Si ou pa peye sa ou dwe anvan premye delè a, ou ka toujou dwe penalite ak enterè.

Pwolongasyon an se jiska mitan mwa oktòb nan menm ane a, menm nan ane kote dat pou premye deklarasyon an se te apre 15 avril. Ou pa gen pou ou chwazi dire yon pwolongasyon pou deklarasyon. Se menm nan pou majorite kontribyab yo, dabitid 6 mwa. Verifye paj nou an sou pwolongasyon tan pou deklare a oswa Fòm 4868 (an anglè) ane sa a pou ou rasire w ou pa rate delè pwolonje a.

Solisyon Pwoblèm yo

Nimewo konfimasyon Peman Dirèk ou a sèlman esè retrè peman an nan bank ou. Malerezman, pafwa lè yon peman p ap trete, pa egzanp si ou pa t genyen ase lajan sou kont labank ou. Si ou te verifye nan bank ou an epi ou gen prèv peman an te soti sou kont labank ou, men li pa sou Kont Anliy IRS ou a 2 jou travay apre dat peman an, kontakte nou pa telefòn.

Si nou pa anmezi pou trete peman w lan, w ap resevwa, pa imèl oswa lapòs amerikèn, yon avi sou yon peman yo retounen ba ou, k ap mande ou pou refè peman an. Si gen penalite ki aplike, w ap resevwa yon dezyèm avi pa lapòs avèk montan penalite a.

Si ou te verifye relve bank ou epi ou gen prèv peman an te soti sou kont bank ou, men ou resevwa yon avi ki di nou pa t resevwa li, kontakte nou sou nimewo telefòn ki nan avi w la. Peman an te kapab mal aplike, oswa avi a te soti anvan ou resepsyon peman an.

Peman Dirèk la kapab sèlman verifye idantite ou avèk enfòmasyon nan yonn nan deklarasyon enpo pase ou yo (retounen nan 5-6 lane toudepann de moman nan ane a). Sa vle di si peman w lan se pou ane fiskal aktyèl la (egzanp, Peman Estime 1040ES) oswa yon deklarasyon enpo plis pase 6 lane pase, w ap bezwen seleksyone deklarasyon yon lòt ane pou w verifye enfòmasyon w yo. Nou rekòmande w itilize dènye deklarasyon w lan pou verifikasyon an.

Pliske Peman Dirèk fonksyon san yon koneksyon, w ap bezwen verifye idantite ou chak fwa ou retounen vizite Peman Dirèk apre ou fèmen li. Rasire w ou rantre non ou ak adrès ou egzakteman jan yo parèt nan deklarasyon enpo w ap itilize pou verifikasyon an. Si non ou oswa adrès ou te chanje, eseye seleksyone yon ane anvan oswa apre pou verifikasyon epi antre enfòmasyon nan ane sa.

W ap bezwen antre non ou, adrès ou ak nimewo sekirite sosyal ou pou chak peman ou fè, menm si ou kite aplikasyon an ouvri ant peman yo. Si w ap fè peman souvan oswa plizyè peman, panse enskri ak EFTPS, ki pwoteje ak modpas.

Malerezman, Peman Dirèk pa kapab rekipere nimewo konfimasyon w lan depi ou fin kite aplikasyon an. Itilize opsyon imèl Peman Dirèk ka ede ou konsève nimewo konfimasyon w lan.

Nòmalman, IRS la pa kontakte kontribyab yo pa imèl. Men, si ou te resevwa imèl ki gen logo IRS la, se ka paske ou te mande konfimasyon pa imèl pou peman w yo lè ou t ap itilize Peman Dirèk la. Si ou panse ou te resevwa yon fo imèl nan men yon lòt moun ki di li soti nan IRS oswa li reprezante IRS, swiv konsèy nou yo sou siyale tantativ eskwokri yo.