Enfòmasyon Siplemantè sou IRS Direct Pay (Peye IRS Dirèk Dirèk)

Kesyon moun poze souvan konsènan sèvis Direct Pay (Pèman Dirèk) IRS la:

 1. Sa k fè m pa ka seleksyone ane taks mwen an nan paj ki di verifye idantite a?
 2. M jwenn yon mesaj ki di Direct Pay pa ka verifye idantite m, ki sa pou m fè?
 3. Ak ki Enfòmasyon, mesaj, oubyen aranjman pèman m ka itilize Direct Pay?
 4. Èske m ka fè yon pèman biznis avèk Direct Pay?
 5. Èske m ka sèvi ak kat kredi oubyen kat debi avèk Direct Pay?
 6. Ki sa pou m fè si m resevwa yon imel nan men IRS konsènan yon tranzaksyon mwen pat fè vre?
 7. Kòman m ka fè konnen konbyen kòb mwen dwe?
 8. Ki mwayen IRS itilize pou l verifye idantite m?
 9. Mwen te verifye idantite m mwa pase a lò m te itilize IRS Direct Pay. Èske m bezwen verifye idantite m ankò nan mwa sa a?
 10. Èske IRS konsève enfòmasyon pèsonèl mwen?
 11. Mwen te resevwa yon nimewo konfimasyon dènye fwa m te peye a, men m pa wè kòb la soti nan kont bank mwen an. Èske lajan m voye a te rive jwenn yo vre?
 12. Èske gen yon limit nan kantite kòb pèman m ka fè avèk Direct Pay?
 13. Èske gen yon limit nan konbyen fwa m ka itilize Direct Pay pou fè pèman?
 14. Kijan m ka anile yon pèman m fè?
 15. Èske m ka pwograme yon pèman pou jou k ap vini?
 16. Èske m ka fè yon pèman jou pou jou?
 17. Èske m ka sèvi ak Direct Pay lè m pwograme pèman peryodik voye bay IRS?
 18. M pèdi nimewo konfimasyon Direct Pay mwen, Èske l posib pou m rekipere l?
 19. E si pa gen ase lajan nan kontanbank mwen?
 20. Èske m ka peye si m sèvi yon kontabank entènasyonal?
 21. Èske Direct Pay IRS la diferan ak EFTPS?
 22. Sou ki navigatè Direct Pay IRS la fonsyone pi byen?

Sa k fè m pa ka seleksyone ane taks mwen an nan paj ki di verifye idantite a?

Direct Pay sèlman ka verifye idantite w ak enfòmasyon li jwenn nan 6 dènye ane deklarasyon taks ou. Sa vle di si pèman w lan se pou ane w ap peye taks la (e.g, Pèman Pwojte nan 1040ES) oubyen pou yon deklarasyon taks ki gen 6 lane deja, w ap bezwen tcheke deklarasyon yon ane ki pi resan pou w verifye enfòmasyon w. IRS rekòmande pou w itilize deklarasyon ki pi resan an pou tout verifikasyon.

M jwenn yon mesaj ki di Direct Pay pa ka verifye idantite m, ki sa pou m fè?

Direct Pay pran enfòmasyon taks yon ane ki deja pase pou l verifye idantite w. Ane ki nan fòmilè ou itilize pou verifkasyon an pa oblije menm avèk ane fiskal w ap peye taks pou li a. Veye byen pou w antre non w ak adrès ou menm jan yo te ye nan deklarasyon taks ane w te chwazi pou verifikasyon an. L ap sèvi w anpil si w itilize dènye deklarasyon taks ou te fè a, sinon eseye itilize enfòmasyon ki te nan yon lòt ane.

Ak ki Enfòmasyon, mesaj, oubyen aranjman pèman m ka itilize Direct Pay Payment?

Ou ka sèvi ak Direct Pay pou fè pèman pou tip pèman sa yo (an Anglè) oubyen pou fòm sa yo:

 • 1040, 1040-A, 1040-EZ
 • 1040-ES (Estimasyon taks)
 • Antant Vèsman
 • 1040X (Deklarasyon modifye)
 • 4868 (Pwolongasyon pou Soumèt Rapò a)
 • 5329 (Taks adisyonèl daprè plan ki kalifye pou sa)
 • 1040 Pèman Pou Swen Sante (Sa te rele avan pèman "Shared responsibility")

Èske m ka fè yon pèman biznis avèk Direct Pay?

Direct Pay pa disponib pou pèman biznis. Ou ka enskri avèk Electronic Federal Tax Payment System® (EFTPS) poi w fè pèman sou entènèt san peye sèvis, si kòb la ap soti nan kontanbank yon biznis. Ale sou eftps.gov (an Anglè) pou plis enfòmasyon. (an Anglè)

Èske m ka sèvi ak kat kredi oubyen kat debi avèk Direct Pay?

Non, pou w fè Pèman Direct Pay, se yon debi ACH pou w sèvi e kòb la ap soti nan kontanbank ou an. Pou w peye ak yon kat kredi oubyen debi, ale sou IRS.gov/payments epi klike sou select Pay by Card. Remak: Antrepriz Otorize yo chaje yon frè pou sa.

Ki sa pou m fè si m resevwa yon imel nan men IRS konsènan yon tranzaksyon mwen pat fè vre?

Se pa abitid IRS pou l voye imel pou kontakte kontribyab yo. Antouka, si w resevwa yon imel ki di w IRS, se k ap paske w te mande konfimasyon pa imèl lè w te itilize Direct Pay pou w fè pèman w lan. Si w kwè ou resevwa yon imèl eskamotay yon moun voye kòm kwa se IRS, swiv konsèy nou bay nan rapòte mouvman koken yo tante sou ou.

Kòman m ka fè konnen konbyen kòb mwen dwe?

Si w jwenn yon avi oubyen yon lèt, Li gen ladann dat ou dwe peye a, kantite pou w peye a, epi enstriksyon ki sa w bezwen fè aprè. Si w se yon kontribyab ki te ranpli Fòm 1040, ou ka ale tou nan Resevwa Transkripsyon epi w ka swiv direksyon ki ladan l. Men, Konnen byen tout vèsyon ekri you kont ap pran 5 a 10 jou pou w jwenn ni nan imel.

Ki mwayen IRS itilize pou l verifye idantite m?

N ap pran enfòmasyon ki soti nan you nan ane anvan yo kote w te fè deklarasyon taks pou nou verifye idantite w. Nan etap de a, ou ka seleksyone nenpòt nan deklarasyon w te fè pandan sis dènye ane yo pou verifye idantite w. Li pa oblije menm ane ak ane w ap fè deklarasyon taks pou w ka peye l la.

Mwen te verifye idantite m mwa pase a lò m te itilize IRS Direct Pay. Èske m bezwen verifye idantite m ankò nan mwa sa a?

Wi, w ap bezwen verifye idantite w chak fwa w ap itilize IRS Direct Pay.

Èske IRS konsève enfòmasyon pèsonèl mwen?

Non, avèk Direct Pay IRS sèlmam itilize enfòmasyon pèsonèl ou pou l verifye idantite w epi li voye pèman an nan dosye taks ou.

Mwen te resevwa yon nimewo konfimasyon dènye fwa m te peye a, men m pa wè kòb la soti nan kont bank mwen an. Èske lajan m voye a te rive jwenn yo vre?

Pèman w lan ap pran menm de jou ouvrab pou l disponib, epi pèman ki fèt aprè 8 p.m. nan fizo orè Lès la ap bezwen tann pwochen jou ouvrab la pou l kòmanse pwosesis pou l ale. Kenbe nimewo konfimasyon w nan achiv ou.

Èske gen yon limit nan kantite kòb pèman m ka fè avèk Direct Pay?

Wi, pèman kote montan an depase $9,999,999.99 pa ka pase nan enstriman Direct pay sèvi a. Men yo ka fèt pa mwayen EFTPS ou byen pèman elektwonik jou pou jou (an Anglè).

Èske gen yon limit nan konbyen fwa m ka itilize Direct Pay pou fè pèman?

Wi, Ou pa ka fè plls pase de pèman Direct Pay nan yon espas 24 èdtan Tanpri eseye ankò aprè peryòd la pase.

Kijan m ka anile yon pèman m fè?

Si w pwograme yon pèman IRS Direct Pay, ou ka sèvi ak nimewo konfimasyon pèman w lan pou w ka gen aksè ak yon antèt ki di Look Up a Payment. Yon pèman ki te pwograme, ou ka modifye l oubyen anile l menm de jou ouvrab anvan dat pèman an rive. Lèt imel ou jwenn lè w te pwograme pèman an ap gen nimewo konfimasyon an ladan.

Èske m ka pwograme yon pèman pou jou k ap vini?

Wi, ou ka Pwograme pèman ou jiska 365 jou alavans.

Èske m ka fè yon pèman jou pou jou?

Wi, Avèk IRS Direct Pay ou ka seleksyone dat jodia a epi jwenn kredi pou pèman an jodi a menm. Sepandan, kit ou gen aksè ak Direct Pay, pèman w lan ou dwe peye l; kidonk fè plan w byen davans pou w ka evite sanksyon ak enterè.

Èske m ka sèvi ak Direct Pay lè m pwograme pèman peryodik voye bay IRS?

Ou ka sèlman soumèt yon sèl pèman alafwa lè sèvi ak  IRS Direct Pay. Pa kont, si w ap fè yon pèman ki pa swiv plan pèman an, anvizaje pou w itilize aplilkasyon Antant Pèman nan Entènèt pou w ka pwograme pèman peryodik. Konnen byen ap gen sanksyon ak enterè w ap oblije peye pou tout rès kòb ki rete kòm  balans nan kont lan.

M pèdi nimewo konfimasyon Direct Pay mwen, Èske l posib pou m rekipere l?

Malerezman, Aplikasyon Direct Pay pa pèmèt rekipere nimewo konfimasyon depi aplikashon an gentan fèmen.

E si pa gen ase lajan nan kontanbank mwen?

Si pèman fè a retounen, w ap jwenn yon lèt pa lapòs ki endike w sa epi ki mande w pou w revoye pèman an. Y ap detèmine yon sanksyon pou sa, epi w ap jwenn yon lòt fakti ki ap endike w montan w ap gen pou w peye a.

Èske m ka peye si m sèvi yon kontabank entènasyonal?

IRS Direct Pay sèlman aksepte nimewo woutay bank ki Ozetazini (ABA). Nimewo sa a ki gen nèf chif ladann nan enprime jeneralman sou chèk yo (an Anglè) oubyen li disponib nan bank ou an. Si kont ou an se avèk yon bank entènasyonal ki afilye ak bank Ozetazini, li posib bank lan ka ba w nimiewo woutay la. Tanpri pran nòt paske IRS Direct Pay pa aksepte kòd SWIFT. (an Anglè)

Èske Direct Pay IRS la diferan ak EFTPS?

Wi. Malgre w ka itilize youn ou lòt nan aplikasyon yo pou fè pèman taks endividyèl sou entènèt, IRS Direct Pay pa egzije yon pwosesis enskripsyon pou sa.

Sou ki navigatè Direct Pay IRS la fonsyone pi byen?

IRS Direct Pay pwouve itilizasyon an wo nivo avèk navigatè sa yo epi konbinasyon sistèm operasyon sa yo: IE11 (ale pi wo) ak Windows 7, Firefox 38 (oubyen pi wo), Safari 8 ak 9 nan iOS, epi Chrome 42 (oubyen pi wo) nan Android 4 ak 5. si w sèvi kèk lòt konbinezon, li posib ou ka toujou itilize IRS Direct Pay, men si sa bay pwoblèm gen lòt opsyon pèman ki disponib.

Paj Akèy Direct Pay