Phải Mất Bao Lâu Mới Được số EIN?

Quý vị nên nộp đơn xin số EIN sớm để có được số này khi cần nộp bản khai thuế hay ký gửi. Quý vị có thể xin số EIN ngay bằng cách nộp đơn trực tuyến (applying online), Người quốc tế nộp đơn phải gọi số (267) 941-1099 (không phải số miễn phí). Nếu muốn, quý vị có thể gởi qua điện sao Mẫu SS-4 đã điền đầy đủ cho trung tâm dịch vụ (service center) ở tiểu bang của quý vị, họ sẽ trả lời bằng điện sao trong khoảng một tuần. Nếu quý vị không ghi số điện sao gởi trả lại thì sẽ mất khoảng hai tuần. Nếu nộp đơn qua bưu điện, gởi Mẫu SS-4PDF đã điền đầy đủ ít nhất bốn đến năm tuần trước khi quý vị cần có EIN để nộp đơn khai thuế hay ký gửi.

Nếu quý vị không nhận được số EIN trước lúc đến hạn nộp bản khai thuế thì ghi "Applied for" (Đã Nộp Đơn Xin) và ngày tháng nộp đơn vào khoảng trống thể hiện con số. Đừng dùng số an sinh xã hội.

Nếu quý vị không nhận được số EIN trước lúc đến hạn ký gửi thì gởi tiền trả đến địa chỉ trung tâm dịch vụ (service center address) ở tiểu bang của quý vị. Ghi chi phiếu hay lệnh chuyển tiền trả cho Sở Thuế Vụ và ghi tên của mình (như trên SS-4), địa chỉ, loại thuế, thời gian, và ngày tháng nộp đơn xin số EIN.

Cần thêm thông tin? (Need more information)

Xem Ấn Phẩm 1635, Hiểu Rõ EIN (Understanding Your EINPDF).