E-File bằng Nhu Liệu Khai Thuế Thương Mại

 English

Quý vị có thể sử dụng nhu liệu khai thuế thương mại để khai thuế theo cách điện tử. Quý vị  cũng có thể trả thuế theo cách điện tử.

Chiết Tính Thuế (Doing Your Taxes)

Thâu thập các thông tin về thuế của quý vị và dùng nhu liệu khai thuế thương mại. Nhu liệu dùng các câu hỏi và câu trả lời để chiết tính thuế của quý vị dễ dàng hơn. Qúy vị phải ký tên điện tử vào tờ khai nộp qua e-file. Quý vị có thể ký tên bằng PIN Tự Chọn hoặc bằng Tổng Lợi Tức Đã Điều Chỉnh của năm trước.     

Khai Thuế (Filing Your Taxes)

Khi quý vị nộp tờ khai thuế thì tờ khai sẽ được gửi một cách an toàn qua kênh điện tử đã được phê chuẩn của IRS. Tờ khai không được gửi qua điện thư vì điện thư không an toàn bằng kênh an ninh của chúng tôi. 

Trong tiến trình gửi, máy điện toán của IRS tự động kiểm tra tờ khai của quý vị để tìm lỗi. Nếu chúng tôi tìm ra lỗi dễ sửa như lỗi về tính toán hoặc số An Sinh Xã Hội chưa đúng thì chúng tôi sẽ gửi trả ngay tờ khai đó cho quý vị. Quý vị có thể sửa lỗi và gửi lại ngay cho chúng tôi. Việc này giúp đỡ mất thời gian và không để những lỗi đơn giản làm trì hoãn tiền hoàn thuế của quý vị.

Trả Tiền Thuế (Paying Your Taxes)

Qua cách e-file, quý vị có thể khai thuế ngay khi sẵn sàng nhưng có thể hoạch định trả tiền thuế vào bất cứ ngày nào cho đến ngày hết hạn. Các Mẫu Đơn thuộc loạt 1040 hết hạn vào tháng Tư cho hầu hết những người khai thuế, nhưng các mẫu đơn khác thì có ngày hết hạn khác. Không thể đặt lịch trả tiền vào ngày sau khi mẫu đơn đã hết hạn. Vào mục Trả Tiền (Payments) để biết thêm thông tin. Chúng tôi có một số cách thuận tiện, an toàn và an ninh để trả tiền thuế theo đường điện tử, bao gồm

  • e-file và trả tiền bằng cách cho phép trích ngân điện tử và được thông báo ngay sau khi chúng tôi nhận tiền trả
  • trả tiền trực tuyến hoặc qua thiết bị di động của quý vị bằng Direct Pay miễn phí và được xác nhận ngay đã trả tiền
  • trả tiền trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thiết bị di động của quý vị bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, trả phí cho người điều hành thẻ
  • gửi ngân phiếu hoặc lệnh phiếu (đến Ngân Khố Hoa Kỳ (United States Treasury)) sử dụng Mẫu Đơn 1040-V, Phiếu Trả Tiền.

Lấy Tiền Hoàn Thuế (Getting Your Refund)

Đến mục Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? ở bên phải của trang nhà IRS.gov để tìm tiền hoàn thuế của quý vị trong danh sách các tờ khai thuế đang được chúng tôi cứu xét. Quý vị cần cho biết số An Sinh Xã Hội (SSN) hoặc Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (Taxpayer Identification Number), tình trạng đệ nộp và số tiền hoàn thuế chính xác của quý vị.

Nếu quý vị không chắc mình muốn tự khai thuế?  Đến E-File chọn cho