Việc Cần Làm Khi Ai Đó Khai Báo Người Phụ Thuộc Của Quý Vị Một Cách Gian Lận

Nếu quý vị khai thuế điện tử và nhận được một thông báo cho biết rằng người phụ thuộc trên tờ khai thuế của quý vị đã được yêu cầu trên tờ khai thuế khác hoặc tờ khai thuế của chính họ, hoặc nếu quý vị nhận được Thông Báo CP87A của IRS (tiếng Anh), quý vị sẽ cần xác minh rằng quý vị đã nhập thông tin chính xác cho (những) người phụ thuộc mà quý vị đã khai.

Quý vị có nhập vào chính xác thông tin của người phụ thuộc không

Nếu vậy, quý vị cần biết IRS không được phép nói cho quý vị biết ai đã khai nhận (những) người phụ thuộc của quý vị. Do luật về quyền riêng tư của liên bang, IRS chỉ có thể tiết lộ thông tin trên tờ khai nếu tên và SSN của nạn nhân được liệt kê là người đóng thuế chính hoặc phụ trên tờ khai gian lận. Vì lý do này, IRS không thể tiết lộ thông tin trên tờ khai cho bất kỳ người nào được liệt kê là người phụ thuộc.

Nếu quý vị không biết bất kỳ ai có thể khai người phụ thuộc, người phụ thuộc của quý vị có thể là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính. Xem Hướng Dẫn Người Đóng Thuế về Trộm Cắp Danh Tính để biết các bước quý vị có thể thực hiện nếu quý vị cảm thấy mình hoặc danh tính của người phụ thuộc của quý vị đã bị đánh cắp.

Sử dụng Trợ Lý Thuế Tương Tác (tiếng Anh) trên IRS.gov, xác minh rằng quý vị đáp ứng các yêu cầu để khai (các) người phụ thuộc. Sau khi quý vị xác minh rằng một người khác không đủ điều kiện để yêu cầu (những) người phụ thuộc của quý vị, quý vị sẽ cần thực hiện các bước để bảo vệ quyền yêu cầu (những) người phụ thuộc của mình và đảm bảo việc nộp đơn chính xác.

Ba bước chính để Yêu Cầu Người Phụ Thuộc của quý vị

 1. Nộp tờ khai thuế trên giấy
  • Chuẩn bị tờ khai thuế trên giấy.
  • Yêu cầu (những) người phụ thuộc của quý vị.
  • Gửi hồ sõ khai thuế hoàn chỉnh đã hoàn tất đến IRS (tiếng Anh).
  • Khoản hoàn thuế của quý vị sẽ bị chậm trể trong khi chúng tôi điều tra trường hợp của quý vị. Có thể mất sáu đến tám tuần để chúng tôi xử lý tờ khai thuế trên giấy.
    
 2. Quý vị cần chứng minh mình có quyền yêu cầu người phụ thuộc
  • (PDFMẫu 886-DEPPDF (tiếng Anh) này cung cấp danh sách đầy đủ các tài liệu hỗ trợ để trợ giúp giải quyết trường hợp của quý vị. Bảo mật bản sao giấy khai sinh, bằng chứng nhận dạng và các tài liệu cho thấy người phụ thuộc của quý vị đã sống cùng quý vị tại cùng một địa chỉ trong hơn nửa năm dương lịch.
  • Hồ sơ như trường học, y tế, nhà trẻ hoặc dịch vụ xã hội trên giấy tiêu đề chính thức từ trường học, nhà cung cấp dịch vụ y tế, cơ quan dịch vụ xã hội hoặc nơi đi lễ có ghi tên, địa chỉ thông thường và ngày tháng.
  • Nếu quý vị nhận được Thông Báo CP75A, điều đó có nghĩa là chúng tôi đang điều tra thông tin quý vị đã cung cấp và cần thêm tài liệu để xác minh (các) miễn trừ phụ thuộc và tình trạng nộp đơn mà quý vị đã khai trên tờ khai thuế của mình.
    
 3. Hãy trả lời khi IRS liên lạc với quý vị

Khoảng hai tháng sau khi quý vị nộp tờ khai trên giấy, chúng tôi sẽ bắt đầu xác định xem ai có quyền yêu cầu người phụ thuộc đó.

Quý vị có thể nhận được một lá thư (CP87A (tiếng Anh)) từ chúng tôi nói rằng con của quý vị đã được người khác yêu cầu trên tờ khai của họ. Thư này sẽ giải thích những gì cần làm, dù là nộp một tờ khai được điều chỉnh hoặc không làm gì cả.

Người mà yêu cầu người phụ thuộc đó cũng sẽ nhận được cùng một lá thư tương tự. Nếu quý vị hoặc người kia không nộp một tờ khai được điều chỉnh trong đó loại bỏ các quyền lợi liên quan đến đứa trẻ thì chúng tôi có thể thực hiện việc kiểm xét để xác định xem ai có thể yêu cầu người phụ thuộc đó.

Trong trường hợp đó, quý vị sẽ nhận được một lá thư trong một vài tháng để bắt đầu việc kiểm xét. Trong cuộc kiểm xét, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cung cấp bằng chứng rằng quý vị có quyền yêu cầu người phụ thuộc đó. Xin quý vị đảm bảo trả lời đầy đủ và đúng hạn. Sau khi chúng tôi quyết định vấn đề, chúng tôi sẽ thu thêm bất kỳ khoản thuế, tiền phạt và tiền lãi nào đối với người yêu cầu sai người phụ thuộc.

Quý vị nên thảo luận với các thành viên trong gia đình có liên quan, việc yêu cầu trẻ em trên tờ khai thuế trước khi một tình huống như thế này xảy ra.

Tìm hiểu thêm về người phụ thuộc và để biết các lựa chọn và quyền của quý vị trong Ấn Phẩm 501 (tiếng Anh).