Việc cần làm khi ai ðó khai báo ngýời phụ thuộc của quý vị một cách sai trái

Nếu quý vị khai thuế ðiện tử và nhận ðýợc một thông báo cho biết rằng ngýời phụ thuộc trên tờ khai thuế của quý vị ðã ðýợc yêu cầu trên tờ khai thuế khác hoặc tờ khai thuế của chính họ, hoặc nếu quý vị nhận ðýợc Thông báo CP87A của IRS (tiếng Anh), thì quý vị sẽ cần tìm hiểu tại sao ai ðó ðã khai báo ngýời phụ thuộc của quý vị.

Quý vị có nhập vào chính xác thông tin của ngýời phụ thuộc không?

Nếu vậy, quý vị cần biết rằng IRS không ðýợc phép cho quý vị biết ai ðã yêu cầu ngýời phụ thuộc của quý vị. Có khả năng quý vị sẽ có thể xác ðịnh ðýợc ðó là ai. Nếu quý vị không nghi ngờ bất cứ ai mà có thể khai báo ngýời phụ thuộc ðó thì ngýời phụ thuộc của quý vị có thể là nạn nhân của hành vi mạo danh.

Do luật riêng tý liên bang, tên và SSN của nạn nhân phải ðýợc liệt kê là ngýời ðóng thuế chính hoặc phụ trên tờ khai gian lận; nếu không thì IRS không thể tiết lộ thông tin về tờ khai. Vì lý do này, IRS không thể tiết lộ thông tin tờ khai cho bất kỳ ngýời nào chỉ ðýợc liệt kê là ngýời phụ thuộc. Cách ðể yêu cầu một bản sao của tờ khai thuế gian lận (tiếng Anh).

Nếu quý vị xác ðịnh rằng ngýời khác không ðủ ðiều kiện ðể yêu cầu ngýời phụ thuộc của quý vị thì quý vị sẽ cần thực hiện các býớc ðể bảo vệ quyền yêu cầu ngýời phụ thuộc của mình và ðảm bảo việc khai thuế chính xác.

Ba býớc chính

Dùng Trợ lý Týõng tác (tiếng Anh) của IRS.gov, xác minh là quý vị ðáp ứng các ðiều kiện ðể yêu cầu ngýời phụ thuộc. Nếu quý vị có ðáp ứng, hãy thực hiện các býớc sau:

 1. Nộp tờ khai thuế trên giấy
  • Chuẩn bị tờ khai thuế trên giấy.
  • Yêu cầu (những) ngýời phụ thuộc của quý vị.
  • Gửi hồ sõ khai thuế hoàn chỉnh ðến IRS (tiếng Anh).
   Khoản hoàn thuế của quý vị sẽ bị hoãn lại trong khi chúng tôi ðiều tra trýờng hợp của quý vị. Có thể mất sáu ðến tám tuần ðể chúng tôi xử lý tờ khai thuế trên giấy.
    
 2. Quý vị cần chứng minh mình có quyền yêu cầu ngýời phụ thuộc
  • (Mẫu ðõn 886-H-DEP (tiếng Anh) PDF) này cung cấp một danh sách toàn diện các tài liệu hỗ trợ ðể hỗ trợ giải quyết trýờng hợp của quý vị. Hãy giữ bản sao giấy khai sinh, bằng chứng nhận dạng và tài liệu cho thấy ngýời phụ thuộc của quý vị ðã sống cùng quý vị tại cùng một ðịa chỉ trong hõn một nửa nãm lịch.
  • Việc lýu giữ hồ sõ nhý hồ sõ trýờng học, y tế, nhà trẻ hoặc dịch vụ xã hội trên giấy có tiêu ðề chính thức từ một trýờng học, nhà cung cấp dịch vụ y tế, cõ quan dịch vụ xã hội hoặc nõi thờ cúng mà có hiển thị tên, ðịa chỉ chung và ngày.
  • Nếu quý vị nhận ðýợc Thông báo CP75A thì ðiều ðó có nghĩa là chúng tôi ðang ðiều tra thông tin quý vị cung cấp và cần thêm tài liệu ðể xác minh (các) miễn trừ cho ngýời phụ thuộc và tình trạng khai thuế mà quý vị ðã yêu cầu trên tờ khai của mình.
    
 3. Hãy trả lời khi IRS liên lạc với quý vị

Khoảng hai tháng sau khi quý vị nộp tờ khai trên giấy, chúng tôi sẽ bắt ðầu xác ðịnh xem ai có quyền yêu cầu ngýời phụ thuộc ðó.

Quý vị có thể nhận ðýợc một lá thý (CP87A (tiếng Anh)) từ chúng tôi nói rằng con quý vị ðã ðýợc ngýời khác yêu cầu trên tờ khai của họ. Thý này sẽ giải thích những gì cần làm, dù là nộp một tờ khai sửa ðổi hoặc không làm gì cả.

Ngýời mà yêu cầu ngýời phụ thuộc ðó cũng sẽ nhận ðýợc cùng một lá thý. Nếu quý vị hoặc ngýời kia không nộp một tờ khai sửa ðổi trong ðó loại bỏ các quyền lợi liên quan ðến ðứa trẻ thì chúng tôi có thể thực hiện việc kiểm tra ðể xác ðịnh xem ai có thể yêu cầu ngýời phụ thuộc ðó.

Trong trýờng hợp đó, quý vị sẽ nhận ðýợc một lá thý trong một vài tháng ðể bắt ðầu việc kiểm tra. Trong cuộc kiểm tra, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cung cấp bằng chứng rằng quý vị có quyền yêu cầu ngýời phụ thuộc đó. Xin quý vị ðảm bảo trả lời ðầy ðủ và ðúng hạn. Sau khi chúng tôi quyết ðịnh vấn ðề, chúng tôi sẽ thu thêm bất kỳ khoản thuế, tiền phạt và tiền lãi nào ðối với ngýời yêu cầu sai ngýời phụ thuộc.

Quý vị nên thảo luận với các thành viên gia ðình có liên quan, việc yêu cầu con cái trên tờ khai thuế trýớc khi một tình huống nhý thế này xảy ra.

Tìm hiểu thêm về ngýời phụ thuộc và ðể biết các lựa chọn và quyền của quý vị trong Ấn phẩm 501 (tiếng Anh).