Kiểm tra ngay khoản khấu lưu thuế để tránh phải trả các khoản tiền ước tính hàng quý trong tương lai

IR-2023-10, ngày 19 tháng 1 năm 2023

WASHINGTON – Sở Thuế vụ nhắc những người đóng thuế có lương sử dụng ngay Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế (tiếng Anh) để điều chỉnh khoản khấu lưu năm 2023. Tình trạng thuế của mọi người đôi khi thay đổi thông qua kết hôn hoặc ly hôn, thêm một đứa con hoặc một đứa trẻ dọn ra ở riêng. Kiểm tra ngay và thực hiện các điều chỉnh cần thiết vào đầu năm có thể giúp họ tránh phải nộp các khoản tiền thuế ước tính hàng quý.

Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế trực tuyến giúp người đóng thuế xem liệu họ có thể được hoàn thuế hay cần thanh toán trực tiếp cho IRS không để tránh hóa đơn tính thuế và tiền phạt vào năm tới.

Thuế thu nhập là có tới đâu trả tới đó (tiếng Anh) và thường được trả trong năm khi thu nhập được nhận thông qua việc khấu lưu từ tiền lương, thanh toán lương hưu, quyền lợi An sinh Xã hội hoặc một số khoản chi trả nhất định của chính phủ.

Có công việc thứ hai hoặc thu nhập ngoài lương từ thất nghiệp, tự kinh doanh, thu nhập niên kim, nền kinh tế gig hoặc tài sản điện tử có thể khiến người đóng thuế phải thực hiện các khoản thanh toán tiền thuế ước tính hàng quý để tránh số dư đến hạn khi họ khai thuế.

Ngoài ra, các giao dịch tài chánh khác nhau, đặc biệt là vào cuối năm, có thể có tác động bất ngờ về thuế. Ví dụ bao gồm tiền thưởng cuối năm và ngày lễ, cổ tức, các khoản phân phối lãi vốn từ quỹ tương hỗ và cổ phiếu, trái phiếu, tiền ảo, bất động sản hoặc tài sản khác được bán có lãi.

Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế

Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế , cũng có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, có thể giúp những người làm công ăn lương xác định xem họ có khấu lưu thuế quá nhiều hay quá ít không. Người đóng thuế có thể sử dụng ước tính để thay đổi khoản khấu lưu và nộp Mẫu W-4, Chứng nhận Khấu lưu thuế của Nhân viên mới cho chủ lao động. Công cụ này cung cấp trợ giúp từng bước cho những người kiếm được tiền lương để điều chỉnh số tiền thuế thu nhập mà lẽ ra họ phải khấu lưu từ phiếu lương của mình.

Thực hiện thanh toán thuế

Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để thực hiện thanh toán tiền thuế ước tính là thực hiện bằng phương thức điện tử bằng cách sử dụng Direct Pay của IRS hoặc Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử (EFTPS) của Bộ Tài chính. Để biết thông tin về các tùy chọn thanh toán khác, hãy truy cập Trả trực tuyến. Nếu thanh toán bằng séc, hãy nhớ trả chi phiếu cho "United States Treasury" ("Bộ Tài chính Hoa Kỳ").

Các hạng mục khác có thể ảnh hưởng đến thuế năm 2023

Một số sự kiện trong đời không lường trước được có thể là nguyên nhân phải điều chỉnh khoản khấu lưu. Dưới đây là một số công cụ giúp người đóng thuế biết cách điều chỉnh do các tình huống khác nhau:

Thêm thông tin: 

Tờ Thông tin 2023-01, Làm thế nào để có được quyền khấu lưu thuế (tiếng Anh)