Chuẩn bị sẵn sàng để khai thuế: Đây là những điểm mới và những điều cần cân nhắc khi khai thuế vào năm 2022

Mẹo Thuế mùa COVID 2021-187, ngày 16 tháng 12, 2021

IRS khuyến khích người đóng thuế nắm bắt thông tin về các chủ đề liên quan đến việc nộp tờ khai thuế liên bang của mình vào năm 2022. Những chủ đề này bao gồm các bước đặc biệt liên quan đến đóng góp thiện nguyện, khoản thanh toán tác động kinh tế và khoản ứng trước tín thuế trẻ em. Người đóng thuế có thể truy cập IRS.gov/getready để biết thêm về các công cụ trực tuyến, ấn phẩm và nguồn trợ giúp hữu ích khác cho mùa khai thuế.

Dưới đây là một số mục chính mà người đóng thuế cần biết trước khi khai thuế vào năm tới.

Những thay đổi đối với khoản khấu trừ đóng góp thiện nguyện

Những người đóng thuế không liệt kê các khoản khấu trừ có thể đủ điều kiện nhận một khoản khấu trừ (tiếng Anh) lên đến $600 nếu đã kết hôn, khai thuế chung, và $300 cho tất cả những người đóng thuế khác đối với những khoản đóng góp bằng tiền mặt được thực hiện vào năm 2021 cho các tổ chức đủ điều kiện (tiếng Anh).

Kiểm tra khoản ứng trước của tín thuế trẻ em

Các gia đình đã nhận khoản ứng trước sẽ cần phải so sánh khoản ứng trước của tín thuế trẻ em mà họ nhận được vào năm 2021 với khoản tín thuế trẻ em mà họ có thể yêu cầu một cách hợp lý trên tờ khai thuế năm 2021.

  • Những người đóng thuế nhận được ít hơn số tiền mà họ đủ điều kiện nhận sẽ yêu cầu một khoản tín thuế cho số tiền còn lại của khoản tín thuế trẻ em trên tờ khai thuế năm 2021 của mình.
  • Những gia đình đủ điều kiện nhưng không nhận được các khoản ứng trước hàng tháng trong năm 2021 vẫn có thể nhận được khoản chi trả một lần bằng cách yêu cầu tín thuế trẻ em khi họ nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021 vào năm tới. Điều này bao gồm những gia đình mà thường không cần khai thuế.

Vào tháng 1, 2022, IRS sẽ gửi Thư 6419 về tổng số tiền của khoản ứng trước tín thuế trẻ em mà người đóng thuế đã nhận được trong năm 2021. Mọi người nên giữ thư này và bất kỳ thư của IRS nào khác về khoản ứng trước tín thuế trẻ em cùng với hồ sơ thuế của mình. Các cá nhân cũng có thể tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản trực tuyến IRS.gov để truy cập vào những khoản chi trả tín thuế trẻ em của họ một cách an toàn.

Khoản thanh toán tác động kinh tế và yêu cầu tín thuế trợ cấp phục hồi

Những cá nhân không đủ điều kiện nhận khoản thanh toán tác động kinh tế (tiếng Anh) thứ ba hoặc không nhận được đầy đủ khoản tiền có thể đủ điều kiện nhận tín thuế trợ cấp phục hồi dựa trên thông tin thuế năm 2021 của họ. Họ sẽ cần phải nộp tờ khai thuế năm 2021 để yêu cầu khoản tín thuế ngay cả khi họ không thường xuyên khai thuế.

Cá nhân đóng thuế sẽ cần giữ lại thông tin về khoản thanh toán tác động kinh tế thứ ba và bất kỳ khoản chi trả cộng thêm nào để tính đúng số tiền tín thuế trợ cấp phục hồi năm 2021 của mình khi nộp tờ khai thuế.

Vào đầu năm 2022, IRS sẽ gửi Thư 6475 ghi lại tổng số tiền của khoản thanh toán tác động kinh tế thứ ba cũng như mọi khoản chi trả cộng thêm đã nhận được. Mọi người nên giữ thư này hay bất kỳ thư của IRS nào khác về những khoản chi trả kích thích kinh tế cùng với hồ sơ thuế của mình. Các cá nhân cũng có thể tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản trực tuyến trên IRS.gov để truy cập vào khoản thanh toán tác động kinh tế của họ một cách an toàn.

Tham khảo thêm:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)