Khai Thuế Miễn Phí Của IRS và các nguồn thông tin khác có sẵn cho đến ngày 17 tháng Mười cho tờ khai thuế năm 2021

Mẹo Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2022-86, ngày 6 tháng 6 năm 2022

IRS nhắc nhở những người đóng thuế chưa nộp tờ khai thuế năm 2021, họ nên nộp tờ khai thuế điện tử đầy đủ và chính xác khi họ đã sẵn sàng thay vì đợi đến thời hạn gia hạn ngày 17 tháng 10 năm 2022. 

Người đóng thuế đang nợ tiền thuế – bao gồm những người không yêu cầu gia hạn – và chưa nộp tờ khai thuế năm 2021 thường có thể tránh phát sinh thêm phí phạt và tiền lãi bằng cách nộp tờ khai thuế sớm nhất có thể và thanh toán bất kỳ số dư nào đến hạn. Ngay cả khi người đóng thuế không có khả năng nộp ngay tiền thuế còn nợ, họ vẫn nên nộp tờ khai thuế sớm nhất có thể để giảm bớt phí phạt có thể phát sinh. Việc gia hạn thời gian khai thuế không phải là gia hạn thời gian nộp thuế (tiếng Anh).

Nói chung, những người chọn không khai thuế vì họ không kiếm đủ tiền để được yêu cầu khai thuế sẽ không phải chịu tiền phạt nếu họ bị nợ tiền hoàn thuế. Nhưng họ có thể bỏ lỡ việc nhận được tiền hoàn thuế nếu họ không khai thuế. Người đóng thuế vẫn có thời gian để nhận được toàn bộ khoản tín thuế trẻ em hoặc yêu cầu một Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế còn thiếu. IRS khuyên những cá nhân vẫn cần nộp tờ khai thuế năm 2021 nên khai thuế điện tử và nếu được hưởng tiền hoàn thuế, hãy chọn hình thức ký thác trực tiếp.

Dưới đây là một số công cụ có sẵn trên IRS.gov có thể giúp mọi người về vấn đề thuế:

Một số người có thể có thời hạn nộp tờ khai thuế khác:

Thêm thông tin

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)