Biết các loại ủy quyền khác nhau cho đại diện của bên thứ ba

Mẹo thuế của IRS 2023-111, ngày 18 tháng 9, 2023

Người đóng thuế có thể ủy quyền cho một đại diện của bên thứ ba (tiếng Anh) thay mặt họ làm việc với IRS. Đôi khi người này là một thành viên gia đình hoặc bạn bè không được trả tiền, và đôi khi đây là một chuyên gia thuế được người đóng thuế thuê. Các loại người đại diện khác nhau cần các ủy quyền khác nhau trước khi họ có thể đại diện cho người đóng thuế trước IRS.

Người đóng thuế muốn có bên thứ ba đại diện cho họ thì phải chính thức cấp quyền cho họ làm như vậy.

Dưới đây là các loại ủy quyền bên thứ ba:

  • Giấy Ủy quyền (tiếng Anh) – Cho phép ai đó đại diện cho người đóng thuế trong các vấn đề về thuế trước IRS. Với sự ủy quyền này, người đại diện phải là một cá nhân được phép hành nghề trước IRS.
  • Ủy quyền Thông tin thuế (tiếng Anh) – Chỉ định một người xem xét hoặc nhận thông tin thuế bảo mật của người đóng thuế đối với loại thuế đó trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Người được chỉ định Bên thứ ba (tiếng Anh) – Chỉ định một người trên mẫu đơn thuế của người đóng thuế để thảo luận về tờ khai thuế và niên thuế cụ thể đó với IRS.
  • Công bố bằng miệng (tiếng Anh) – Cho phép IRS tiết lộ thông tin thuế của người đóng thuế cho một người mà người đóng thuế đưa vào cuộc gọi hoặc buổi gặp mặt với IRS về một vấn đề cụ thể về thuế. 

Thu hồi ủy quyền của bên thứ ba

Người đóng thuế có thể chọn thu hồi bất kỳ ủy quyền nào vào bất cứ lúc nào.

Người được chỉ định Bên thứ ba và Công bố bằng miệng sẽ tự động hết hạn. Ủy quyền Công bố bằng miệng  có thể hết hiệu lực vào cuối cuộc trò chuyện nhưng cũng có thể lâu hơn nếu người đóng thuế muốn IRS tiếp tục trò chuyện với bên thứ ba được chỉ định cho đến khi vấn đề thuế được giải quyết. Ủy quyền Người được chỉ định Bên thứ ba kết thúc sau một năm kể từ ngày đến hạn của tờ khai thuế liên quan.

Giấy Ủy quyền và Ủy quyền Thông tin thuế vẫn có hiệu lực cho đến khi người đóng thuế thu hồi ủy quyền hoặc người đại diện rút lại ủy quyền. Có hai cách để người đóng thuế thu hồi một trong các ủy quyền này:

  1. Ủy quyền cho một đại diện mới. Nếu người đóng thuế ủy quyền cho người đại diện mới cho cùng một vấn đề và thời gian/năm thuế, ủy quyền mới sẽ tự động thu hồi ủy quyền trước trừ khi người đóng thuế chọn giữ lại người đại diện trước bằng cách đánh dấu vào ô giữ lại và đính kèm các bản sao trước đó của bất kỳ ủy quyền nào họ muốn duy trì hiệu lực.
  2. Gửi đơn thu hồi cho IRS. Người đóng thuế có thể làm theo hướng dẫn thu hồi trong Mẫu 2848, Giấy ủy quyền và tuyên bố của Người đại diện (tiếng Anh) cho Giấy Ủy Quyền. Đối với Ủy Quyền Thông Tin Thuế, họ nên làm theo hướng dẫn thu hồi cho Mẫu 8821, Ủy quyền Thông tin thuế (tiếng Anh).

Ngay cả khi có bên thứ ba được ủy quyền đại diện cho họ, thì người đóng thuế vẫn phải chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc đáp ứng các nghĩa vụ thuế của họ.

Đại diện cho người có thu nhập thấp

Trung tâm cho Người đóng thuế có thu nhập thấp (tiếng Anh) độc lập với Sở Thuế vụ và Dịch vụ Biện hộ Người đóng thuế. LITC đại diện cho những cá nhân có thu nhập dưới một mức nhất định mà cần giải quyết các vấn đề về thuế với IRS. Các chương trình nơi tiếp trợ này có thể đại diện cho người đóng thuế trong các cuộc kiểm toán, khiếu nại và tranh chấp về truy thâu thuế trước IRS và trước tòa. Ngoài ra, LITC có thể cung cấp thông tin về trách nhiệm và quyền hạn của người đóng thuế bằng các ngôn ngữ khác nhau. Dịch vụ miễn phí hoặc có thể tốn một khoản phí nhỏ.

Thêm thông tin:

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)