Mới có thêm các câu hỏi thường gặp để hỗ trợ các gia đình và tiểu thương nghiệp theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ

Thông tin về các khoản tín thuế chăm sóc con nhỏ và người phụ thuộc năm 2021 được tăng thêm; cập nhật các khoản tín thuế nghỉ bệnh và nghỉ phép gia đình có lương cho quý 2 và quý 3 năm 2021

IR-2021-128, ngày 6/11/2021

WASHINGTON – Sở Thuế Vụ hôm nay đã đăng hai bộ câu hỏi thường gặp mới, khác nhau để hỗ trợ các gia đình (tiếng Anh)các chủ thuê lao động quy mô vừa và nhỏ (tiếng Anh) trong việc yêu cầu các khoản tín thuế theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ (ARP).

Cả khoản tín thuế chăm sóc con nhỏ và người phụ thuộc cũng như tín thuế nghỉ bệnh và nghỉ phép gia đình có lương đều được tăng thêm theo Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ (ARP), được ban hành vào tháng 3 để hỗ trợ các gia đình và tiểu thương nghiệp đối phó với sự bùng phát của đại dịch COVID-19 và đang trong quá trình phục hồi. Hai bộ Câu Hỏi Thường Gặp cung cấp thông tin về tình trạng hội đủ điều kiện, cách tính toán số tiền tín thuế và cách yêu cầu các trợ cấp về thuế quan trọng này. Tổng quan về các khoản tín thuế này như sau:

Tín thuế chăm sóc con nhỏ và người phụ thuộc

Đối với năm 2021, ARP đã tăng mức tối đa các khoản chi phí liên quan đến việc làm đối với chăm sóc đủ điều kiện mà có thể được tính đến khi tính khoản tín thuế, tăng tỉ lệ phần trăm tối đa của các chi phí này mà có thể áp dụng để yêu cầu khoản tín thuế, sửa đổi cách thức giảm khoản tín thuế này đối với những người có lợi tức cao hơn và làm cho chúng trở thành các khoản khả bồi hoàn.

Đối với năm 2021, người đóng thuế đủ điều kiện có thể yêu cầu các chi phí hội đủ điều kiện liên quan đến việc làm lên đến:

  • $8,000 đối với một người đủ điều kiện, tăng lên từ mức $3,000 của các năm trước, hoặc
  • $16,000 đối với hai hoặc nhiều người đủ điều kiện, tăng lên từ mức $6,000 ở các năm trước.

Người đóng thuế cũng được yêu cầu phải có lợi tức; khoản chi phí hội đủ điều kiện liên quan đến việc làm được yêu cầu không được vượt quá lợi tức của người đóng thuế.

Kết hợp với việc tăng tỉ lệ tín thuế tối đa lên 50%, người đóng thuế có khoản chi phí tối đa hội đủ điều kiện liên quan đến việc làm sẽ nhận được khoản tín thuế là $4,000 cho một người đủ điều kiện, hoặc $8,000 cho hai người đủ điều kiện trở lên. Khi tính mức tín thuế, người đóng thuế phải trừ đi các khoản trợ cấp chăm sóc người phụ thuộc được chủ thuê lao động hỗ trợ, chẳng hạn như các khoản trợ cấp được cung cấp thông qua một trương mục sắp xếp chi tiêu linh hoạt, ra khỏi tổng các chi phí liên quan đến việc làm.

Một người đủ điều kiện là người phụ thuộc dưới 13 tuổi, hoặc người phụ thuộc ở mọi lứa tuổi hoặc người phối ngẫu không có khả năng tự chăm sóc bản thân và sống với người đóng thuế trong hơn nửa năm.

Theo những năm trước đây, người đóng thuế có lợi tức càng cao thì tỉ lệ phần trăm chi phí liên quan đến việc làm được xem xét khi xác định mức tín thuế càng thấp. Tuy nhiên, theo luật mới, có nhiều người đóng thuế hơn sẽ đủ điều kiện để nhận tỉ lệ phần trăm tín thuế tối đa mới là 50%. Đó là bởi vì ARP đã tăng hạn mức của tổng lợi tức điều chỉnh lên đến $125,000, tức là đối với các mức tổng lợi tức điều chỉnh cao hơn thế, tỉ lệ phần trăm tín thuế sẽ bắt đầu giảm. Trên mức $125,000, tỉ lệ phần trăm tín thuế 50% sẽ bị giảm xuống khi lợi tức tăng lên. Những người đóng thuế có tổng lợi tức điều chỉnh trên $438,000 không đủ điều kiện cho khoản tín thuế.

Năm 2021 là lần đầu tiên khoản tín thuế này là có thể hoàn lại toàn bộ. Điều này có nghĩa là người đóng thuế đủ điều kiện có thể nhận được khoản tín thuế này, ngay cả khi họ không nợ thuế lợi tức liên bang. Để đủ điều kiện nhận được khoản tín thuế khả bồi hoàn này, người đóng thuế (hoặc người phối ngẫu của người đóng thuế nếu khai thuế chung) phải cư trú tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm. Tuy nhiên, có các quy tắc đặc biệt áp dụng cho các quân nhân đóng quân bên ngoài Hoa Kỳ.

Để yêu cầu khoản tín thuế cho năm 2021, người đóng thuế sẽ cần phải hoàn thành Mẫu Đơn 2441: Chi Phí Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc, và bao gồm mẫu đơn này khi khai thuế vào năm 2022. Khi hoàn thành mẫu đơn để yêu cầu khoản tín thuế năm 2021, những người yêu cầu khoản tín thuế sẽ cần cung cấp số nhận diện người đóng thuế (TIN) cho mỗi người đủ điều kiện. Thông thường, đây chính là số An Sinh Xã Hội của người đủ điều kiện. Để biết thêm thông tin về việc hoàn thành mẫu đơn và yêu cầu khoản tín thuế, hãy xem hướng dẫn cho Mẫu Đơn 2441. Ngoài ra, những người yêu cầu khoản tín thuế được yêu cầu xác định tất cả những người hoặc tổ chức đã cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người đủ điều kiện. Điều này yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ và số TIN của bên cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Các khoản tín thuế nghỉ bệnh và nghỉ phép gia đình có lương

Các khoản tín thuế nghỉ bệnh và nghỉ phép gia đình có lương sẽ hoàn trả cho chủ thuê lao động đủ điều kiện các chi phí cung cấp các khoản nghỉ bệnh và nghỉ phép gia đình có lương cho nhân viên của họ vì các lý do liên quan đến COVID-19, bao gồm cả thời gian nghỉ phép của nhân viên để đi chủng ngừa hoặc phục hồi sau khi chủng ngừa COVID-19. Các cá nhân tự kinh doanh đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế tương tự.

Các khoản tín thuế nghỉ bệnh và nghỉ phép gia đình có lương theo ARP tương tự như các khoản tín thuế do Đạo Luật Ứng Phó Với Vi-rút Corona Ưu Tiên Các Gia Đình (FFCRA) đưa ra, mà được mở rộng và sửa đổi bởi Đạo Luật Giảm Nhẹ Gánh Nặng Thuế Liên Quan Đến COVID năm 2020, theo đó một số chủ thuê lao động có thể nhận được các khoản tín thuế khi cung cấp nghỉ phép có lương cho nhân viên đáp ứng các yêu cầu của Đạo Luật Nghỉ Bệnh Có Lương Khẩn Cấp và Đạo Luật Gia Hạn Nghỉ Phép Gia Đình và Y Tế Khẩn Cấp (như được FFCRA bổ sung). ARP sửa đổi và mở rộng các khoản tín thuế này, đồng thời cung cấp tiền lương nghỉ phép trả cho một nhân viên đang tìm kiếm hoặc chờ kết quả xét nghiệm hoặc chẩn đoán COVID-19 hoặc đang được chủng ngừa liên quan đến COVID-19 hoặc đang phục hồi sau khi chủng ngừa, là tiền lương nghỉ phép có thể hội đủ điều kiện cho các khoản tín thuế. Ngoài ra, theo ARP, các chủ thuê lao động đủ điều kiện hiện có thể yêu cầu khoản tín thuế đối với khoản tiền lương nghỉ phép gia đình đã chi trả với cùng các lý do mà họ yêu cầu khoản tín thuế đối với khoản tiền lương nghỉ bệnh đã chi trả.

Các câu hỏi thường gặp bao gồm thông tin về cách các chủ thuê lao động đủ điều kiện có thể yêu cầu các khoản tín thuế nghỉ bệnh và nghỉ phép gia đình đã chi trả, bao gồm cách nộp đơn và tính toán số tiền tín thuế áp dụng, cũng như cách nhận các khoản trả trước và tiền hoàn khoản tín thuế này. Theo ARP, chủ thuê lao động đủ điều kiện, bao gồm các doanh nghiệp và tổ chức được miễn thuế có dưới 500 nhân viên và một số chủ thuê lao động thuộc chính phủ, có thể yêu cầu khoản tín thuế đối với tiền lương nghỉ phép đủ điều kiện và một số chi phí liên quan đến tiền lương (chẳng hạn như chi phí gói bảo hiểm y tế và một số trợ cấp được thỏa thuận chung nhất định) được trả cho nhân viên nghỉ phép bắt đầu từ ngày 4/1/2021 đến hết ngày 9/30/2021.

ARP giữ nguyên các ngưỡng tiền lương theo ngày đã có trước đây đối với các khoản tín thuế này theo quy định của FFCRA. Giới hạn tổng cộng về tiền lương nghỉ bệnh đủ điều kiện vẫn ở mức hai tuần (tối đa là 80 giờ) và giới hạn tổng cộng này được tính lại từ đầu đối với thời gian nghỉ phép của nhân viên bắt đầu từ ngày 4/1/2021. Giới hạn tổng cộng đối với tiền lương nghỉ phép gia đình đủ điều kiện tăng lên $12,000 từ mức $10,000 và giới hạn tổng cộng này được tính lại từ đầu đối với thời gian nghỉ phép của nhân viên bắt đầu từ ngày 4/1/2021.

Các khoản tín thuế nghỉ phép được trả lương theo ARP là các khoản tín thuế đối với phần thuế Medicare của chủ thuê lao động. Các khoản tín thuế này là khả bồi hoàn, có nghĩa là chủ thuê lao động được chi trả toàn bộ số tiền của các khoản tín thuế miễn là nó chưa vượt quá phần thuế Medicare của chủ thuê lao động.

Trước khi yêu cầu các khoản tín thuế trên tờ khai thuế lao động liên bang áp dụng, chủ thuê lao động đủ điều kiện có thể giữ lại thuế lao động liên bang mà bình thường họ sẽ ký gửi, bao gồm thuế lợi tức liên bang khấu trừ từ nhân viên, phần thuế an sinh xã hội và thuế Medicare do nhân viên chi trả và phần thuế an sinh xã hội và thuế Medicare do chủ thuê lao động chi trả đối với tất cả nhân viên, cho đến mức tín thuế mà họ đủ điều kiện nhận được. Nếu chủ thuê lao động đủ điều kiện không có đủ thuế lao động liên bang đang được ký gửi để trang trải số tiền tín thuế dự kiến, chủ thuê lao động đủ điều kiện có thể yêu cầu khoản trả trước tín thuế bằng cách nộp Mẫu Đơn 7200: Khoản Trả Trước Tín Thuế Dành Cho Chủ Sử Dụng Lao Động Do COVID-19.

Các cá nhân tự kinh doanh có thể yêu cầu các khoản tín thuế tương đương trên Mẫu Đơn 1040 Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ.

Xem các điều khoản thuế (tiếng Anh) của Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ để biết thêm thông tin. Xem các điều khoản khác (tiếng Anh) được thiết kế để giúp người đóng thuế phục hồi sau tác động của đại dịch COVID-19. Ngoài ra, hãy xem Câu Hỏi Thường Gặp (tiếng Anh) về các điều khoản này cũng như các điều khoản khác.