Trợ giúp về thuế cho những người mới làm cha mẹ

Mẹo thuế IRS 2024-25, ngày 1 tháng 4 năm 2024

Cha mẹ có những tình huống và lợi ích đặc biệt về thuế. Việc giảm thuế cho chi phí nuôi dạy con cái có thể mang lại hóa đơn thuế thấp hơn và số tiền hoàn lại cao hơn. Dưới đây là một số điều quan trọng mà những người mới làm cha mẹ cần biết.

Trước khi nộp tờ khai, những người mới làm cha mẹ nên:

 • Lấy số An sinh Xã hội hoặc Mã số thuế cá nhân cho trẻ

  Để yêu cầu giảm thuế cho cha mẹ, người đóng thuế phải có Số An sinh xã hội (tiếng Anh)Mã số thuế cho việc nhận con nuôi (tiếng Anh) hoặc Mã số thuế cá nhân  của con cái hoặc người phụ thuộc. Xác nhận ngày sinh của đứa trẻ là cách duy nhất IRS có thể xác minh rằng cha mẹ có đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế và khấu trừ mà họ yêu cầu trên tờ khai thuế của họ.
   

 • Kiểm tra khấu lưu

  Một thành viên mới trong gia đình có thể khiến người đóng thuế đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế và khấu trừ mới, điều này có thể thay đổi đáng kể nợ thuế của họ. Họ có thể sử dụng Công cụ Uớc tính khấu lưu thuế của IRS để kiểm tra khoản khấu lưu của mình. Người đóng thuế phải cung cấp cho chủ lao động của họ Mẫu W-4, Chứng nhận Khấu lưu thuế của Nhân viên đã cập nhật nếu họ muốn thay đổi số tiền thuế được khấu lưu từ tiền lương của họ.

Khi chuẩn bị nộp tờ khai thuế, hãy kiểm tra các khoản tín thuế và khấu trừ:

 • Tín thuế Trẻ em

  Những người đóng thuế khai ít nhất một đứa trẻ là người phụ thuộc  (tiếng Anh) trong tờ khai thuế của họ có thể đủ điều kiện nhận tín thuế dành cho trẻ em. Để được trợ giúp tìm hiểu xem một đứa trẻ có đủ điều kiện nhận khoản tín thuế này hay không, người đóng thuế có thể kiểm tra tại Con tôi/người phụ thuộc của tôi có đủ điều kiện nhận tín thuế dành cho trẻ em hoặc tín thuế dành cho những người phụ thuộc khác không? (tiếng Anh).
   

 • Tín thuế Chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc

  Nếu người đóng thuế trả tiền cho ai đó để chăm sóc con cái họ hoặc thành viên khác trong gia đình họ khi họ làm việc, thì họ có thể đủ điều kiện nhận Tín thuế Chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc bất kể thu nhập của họ là bao nhiêu. Người đóng thuế trả chi phí giữ trẻ có thể đủ điều kiện  yêu cầu tới 35% chi phí đó với những giới hạn nhất định.
   

 • Tín thuế Nhận con nuôi

  Khoản tín thuế này cho phép các gia đình đang trong quá trình nhận con nuôi trong năm thuế yêu cầu chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện cho mỗi đứa trẻ đủ điều kiện. Người đóng thuế có thể áp dụng Tín thuế Nhận con nuôi cho các trường hợp nhận con nuôi tạm quốc tế, trong nước, tư nhân và công cộng.
   

 • Tín thuế Thu nhập kiếm được 
  Tín thuế Thu nhập kiếm được giúp các gia đình có thu nhập thấp đến trung bình được giảm thuế. Nếu đủ điều kiện, người đóng thuế có thể sử dụng khoản tín thuế này để giảm số thuế họ nợ - và có thể tăng số tiền hoàn thuế của họ. Những người kiếm được $63.398 trở xuống vào năm 2023 có thể đủ điều kiện nhận khoản tín thuế có giá trị này. Đối với năm thuế 2023, EITC lên tới $7,430 đối với một gia đình có ba trẻ trở lên hoặc $600 đối với những người đóng thuế không có trẻ đủ điều kiện.
   

 • Tín thuế cho Người phụ thuộc khác Người đóng thuế có người phụ thuộc không đủ điều kiện nhận tín thuế cho trẻ em có thể yêu cầu tín thuế cho những người phụ thuộc khác. Người đóng thuế có thể sử dụng công cụ Con tôi/người phụ thuộc của tôi có đủ điều kiện nhận tín thuế dành cho trẻ em hoặc tín thuế dành cho những người phụ thuộc khác không? (tiếng Anh) trên IRS.gov để giúp xác định xem họ có đủ điều kiện để yêu cầu tín thuế này hay không. Họ có thể yêu cầu khoản tín thuế này cùng với tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc và Tín thuế Thu nhập kiếm được.

Đăng ký nhận mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)