Tax Time Guide (hướng dẫn thời gian khai thuế): IRS kêu gọi người đóng thuế kiểm tra khoản khấu lưu thuế của họ vào đầu năm 2019; Kiểm tra Phiếu lương có thể tránh được các vấn đề trong năm tới

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2019-37, ngày 12 tháng 3 năm 2019

WASHINGTON – Sở Thuế Vụ hôm nay lại tiếp tục các nỗ lực để khuyến khích người đóng thuế xem xét lại khoản khấu lưu của họ bằng cách dùng Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu  của IRS và thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào vào đầu năm 2019.

Việc Kiểm tra Phiếu lương có thể giúp người đóng thuế tránh có quá ít hoặc quá nhiều tiền thuế bị khấu lưu từ tiền lương của họ. IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng họ thường có thể kiểm soát số tiền hoàn thuế của mình bằng cách điều chỉnh khoản khấu lưu thuế.

Bản tin này là một phần của loạt bài có tên Tax Time Guide (hướng dẫn thời gian khai thuế), một nguồn tài liệu để giúp người đóng thuế nộp hồ sơ khai thuế chính xác. Nguồn hỗ trợ bổ sung có tại Ấn phẩm 17, Your Federal Income Tax (thuế thu nhập liên bang của quý vị) và trang thông tin cải cách thuế.

Khấu Lưu

Thuế thu nhập liên bang là một loại thuế vừa làm vừa trả. Người đóng thuế phải trả thuế khi họ kiếm được hoặc nhận thu nhập trong suốt năm. Chủ thuê lao động thường sử dụng bảng tính tiền khấu lưu để xác định số tiền thuế khấu lưu từ tiền lương của nhân viên và sau đó trả cho IRS. Những người lao động không phải chịu thuế tạm thu, như là những người làm công việc tự do hay theo hợp đồng ngắn hạn hoặc kinh doanh theo dạng chia sẻ kinh phí, nên thanh toán các khoản thuế ước tính hàng quý để trả thuế trong suốt năm thuế.

Thời điểm cần kiểm tra khoản khấu lưu

Người đóng thuế nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ mỗi năm và khi có những sự kiện thay đổi cuộc đời, chẳng hạn như kết hôn, sinh con, nhận con nuôi hoặc mua nhà.

Đối với năm 2019, điều quan trọng là phải xem lại khoản khấu lưu và thực hiện việc Kiểm tra Phiếu lương. Điều này là đặc biệt đúng đối với những người đóng thuế đã điều chỉnh khoản khấu lưu của họ trong năm 2018 - cụ thể là vào giữa hoặc cuối năm. Và điều này cũng rất quan trọng đối với những người đóng thuế đã nhận được hóa đơn tính thuế khi họ nộp tờ khai trong năm nay hoặc muốn điều chỉnh số tiền hoàn thuế của họ cho năm tới.

Bảng tính tiền khấu lưu giúp các nhà cung cấp dịch vụ xử lý tiền lương và chủ thuê lao động biết được họ cần giữ lại bao nhiêu tiền thuế từ tiền lương của nhân viên, dựa trên mức lương, tình trạng hôn nhân và các khoản trợ cấp thuế mà họ yêu cầu.

IRS thực hiện cập nhật hàng năm đối với các bảng tính tiền khấu lưu để thể hiện lạm phát, thuế suất, bảng thuế và điều chỉnh chi phí sinh hoạt. Hướng dẫn khấu lưu hàng năm này giúp chủ thuê lao động thay đổi hệ thống bảng lương của họ. Tuy nhiên, bảng tính tiền khấu lưu không thể phản ánh đầy đủ mọi thay đổi đối với tất cả người đóng thuế và chỉ nhân viên mới biết các biến động khác có thể ảnh hưởng đến số thuế họ nợ, như thu nhập hộ gia đình, tín thuế và các khoản khấu trừ mà có thể làm giảm thuế. Do đó, một số người đóng thuế có thể đã trả quá nhiều thuế vào năm ngoái và sẽ được hoàn thuế, hoặc quá ít thuế nếu họ không tăng mức khấu lưu hoặc trả thêm thuế ước tính trong năm 2018.

Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu của IRS

Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu  của IRS có thể giúp người đóng thuế khấu lưu đúng số tiền thuế. Việc kiểm tra khoản khấu lưu có thể bảo vệ tránh khỏi việc khấu lưu thuế quá ít để rồi lâm vào tình trạng nợ thuế bất ngờ hoặc bị phạt khi đến lúc khai thuế năm tới. Một người đóng thuế có thể muốn có ít thuế bị khấu lưu trước và nhận được nhiều hơn từ tiền lương của họ. Và, một số người có thể chọn để chủ thuê lao động của họ khấu lưu nhiều tiền hơn từ tiền lương của họ. Những người khác có thể chọn thực hiện các khoản thanh toán thuế cao hơn hoặc nhiều hơn mức yêu cầu và nhận lại số tiền trả nhiều hơn mức quy định - hoặc tiền hoàn thuế - khi họ nộp tờ khai thuế. Đây là một sự lựa chọn cá nhân của người đóng thuế.

Khi dùng công cụ tính thuế, sẽ rất hữu ích khi có sẵn tờ khai thuế 2018 hoàn chỉnh. Để biết thêm chi tiết, xem phần Khấu lưu thuế: Làm thế nào cho đúng.

Thay đổi khoản khấu lưu bằng cách nộp Mẫu đơn W-4 mới

Người đóng thuế có thể dùng các kết quả từ Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu để xác định xem họ có nên hoàn thành Mẫu đơn W-4, Chứng thư Cho phép Khấu lưu Thuế của Nhân viên, mới hay không. Công cụ tính thuế sẽ đề xuất số khoản trợ cấp nên yêu cầu trong mẫu đơn này và, nếu cần, số tiền thuế thu nhập liên bang bổ sung để được khấu lưu mỗi kỳ trả lương. Nhân viên phải nộp Mẫu đơn W-4 đã hoàn chỉnh cho chủ thuê lao động chứ không phải IRS.

Những người cần điều chỉnh khoản khấu lưu của họ nên làm điều đó càng sớm càng tốt. Người lao động có thu nhập không bị khấu lưu thuế cũng nên có kế hoạch nộp thuế trong suốt cả năm. Xem Mẫu đơn 1040-ES để biết thêm.

Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm

Khi người đóng thuế nộp tờ khai thuế năm 2018, họ có thể nhận thấy những thay đổi đáng kể từ Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm (TCJA) bao gồm giảm thuế suất, giảm khấu trừ tiêu chuẩn, ngừng miễn giảm cá nhân, tăng tín thuế dành cho con nhỏ và các khoản khấu trừ bị hạn chế hoặc hủy bỏ.

IRS có các nguồn hỗ trợ trực tuyến có thể giúp người đóng thuế hiểu cách thức TCJA ảnh hưởng đến họ và khoản khấu lưu của họ.

Cho dù là ở nhà, tại chỗ làm hay trên đường đi, người đóng thuế có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi, mẫu đơn và hướng dẫn cũng như các công cụ dễ sử dụng trực tuyến tại IRS.gov.