Mẹo thuế dành cho doanh nhân và người lao động trong nền kinh tế chia sẻ

Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ số 2023-05, ngày 12 tháng 01 năm 2023

Trong những năm gần đây, nền kinh tế chia sẻ đã thay đổi cách mọi người làm kinh doanh và cung cấp dịch vụ. Người đóng thuế phải báo cáo thu nhập trong nền kinh tế chia sẻ của mình trên tờ khai thuế – cho dù họ kiếm được số tiền đó thông qua hoạt động chia sẻ bán thời gian, tạm thời hay phụ. Trung Tâm Thuế Dành Cho Nền Kinh Tế Chia Sẻ của IRS cung cấp thông tin và nguồn lực để giúp nhóm doanh nhân và người lao động này hiểu và đáp ứng các nghĩa vụ thuế liên bang của họ.

Dưới đây là những điều quan trọng mà các cá nhân tham gia vào nền kinh tế chia sẻ cần nhớ khi họ sẵn sàng khai thuế năm 2023.

Thu nhập từ nền kinh tế chia sẻ phải chịu thuế

  • Người đóng thuế phải khai báo tất cả thu nhập trên tờ khai thuế của họ trừ khi được loại trừ theo pháp luật, cho dù họ có nhận được bản kê khai dữ kiện để khai thuế chẳng hạn như 1099 hay không.

  • Các cá nhân tham gia vào nền kinh tế chia sẻ cũng có thể được yêu cầu thực hiện thanh toán các khoản tiền thuế ước tính hàng quý để trả thuế thu nhập và thuế tự doanh, bao gồm thuế An Sinh Xã Hội và Medicare. Khoản thanh toán thuế ước tính cuối cùng cho năm 2022 đến hạn ngày 17 tháng 1 năm 2023.

Người lao động khai báo thu nhập theo phân loại người lao động

Những người lao động trong nền kinh tế chia sẻ thực hiện các dịch vụ, chẳng hạn như lái xe cho các chuyến đi đã đặt trước, chạy việc vặt và các công việc khác theo yêu cầu, phải được phân loại chính xác. Việc phân loại giúp người đóng thuế xác định cách khai báo thu nhập của họ một cách chính xác.

Doanh nghiệp hoặc nền tảng xác định xem cá nhân cung cấp dịch vụ là nhân viên hay nhà thầu độc lập. Chủ sở hữu doanh nghiệp có thể sử dụng trang phân loại người lao động trên IRS.gov để được hướng dẫn phân loại đúng nhân viên và nhà thầu độc lập.

Các chi phí liên quan đến thu nhập từ nền kinh tế chia sẻ có thể được khấu trừ

Các cá nhân tham gia vào nền kinh tế chia sẻ có thể khấu trừ các chi phí liên quan đến thu nhập trong nền kinh tế chia sẻ của mình, tùy thuộc vào giới hạn và quy tắc thuế.

Nộp số thuế đúng trong năm

Chủ lao động thường khấu lưu thuế thu nhập từ lương của nhân viên để giúp trang trải các khoản thuế mà nhân viên của họ nợ.
Các cá nhân tham gia vào nền kinh tế chia sẻ có hai cách để trang trải các khoản thuế đến hạn của họ:

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)