Xử Lý Thuế đối với Trợ Cấp Thất Nghiệp

Tiền bồi thường thất nghiệp phải chịu thuế. Tuy nhiên, Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021 cho phép loại trừ bồi thường thất nghiệp lên đến $10.200 đối với các cá nhân cho năm thuế năm 2020. Trong trường hợp các cá nhân là vợ chồng khai chung Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, loại trừ này lên đến $10.200 cho mỗi vợ/chồng. Để có đủ điều kiện cho loại trừ này, tổng thu nhập được điều chỉnh của quý vị (AGI) phải ít hơn $150.000. Ngưỡng này áp dụng cho tất cả các tình trạng khai thuế và nó không gấp đôi lên đến $300.000 nếu quý vị là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế. Bất kỳ khoản bồi thường thất nghiệp nào vượt quá $10.200 ($10.200 cho mỗi vợ/chồng nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) vẫn được tính vào tờ khai thuế như mức thu nhập chịu thuế.

Đã nộp thuế rồi?

Trong hầu hết các trường hợp, nếu quý vị đã nộp tờ khai thuế bao gồm toàn bộ số tiền bồi thường thất nghiệp của quý vị, IRS sẽ tự động xác định số tiền chịu thuế chính xác của bồi thường thất nghiệp và số tiền thuế chính xác. Nếu quý vị trả nhiều hơn mức thuế chính xác, IRS sẽ hoàn lại khoản chi trả dư hoặc áp dụng nó vào các khoản thuế chưa thanh toán khác. Khoản hoàn thuế đầu tiên dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng Năm và sẽ tiếp tục trong suốt mùa hè. Không cần phải gọi cho IRS hay nộp Mẫu 1040-X, Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ Được Điều Chỉnh. Xem IRS tính lại thuế đối với khoản trợ cấp thất nghiệp; hoàn thuế sẽ bắt đầu vào tháng Năm để được hướng dẫn. Tuy nhiên, nếu do khoản bồi thường thất nghiệp bị loại trừ, giờ đây quý vị đủ điều kiện nhận các khoản khấu trừ hoặc tín thuế không được yêu cầu trên tờ khai ban đầu của quý vị, thì quý vị nên nộp tờ khai được điều chỉnh. Ví dụ, nếu quý vị không yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) trên tờ khai ban đầu của quý vị do AGI của quý vị quá cao, nhưng sự loại trừ được phép cho khoản bồi thường thất nghiệp bây giờ sẽ giảm AGI của quý vị, thì quý vị nên gửi một tờ khai được điều chỉnh để yêu cầu tín thuế nếu giờ đã đủ điều kiện.

Chuẩn bị tờ khai thuế của quý vị ngay bây giờ?

Nếu quý vị đang chuẩn bị tờ khai thuế của mình, quý vị phải xác định xem quý vị có đủ điều kiện cho khoản loại trừ bằng cách xem xét liệu AGI của quý vị có dưới $150.000 hay không. Nộp tờ khai điện tử là cách dễ nhất để tính số tiền chính xác. IRS đã làm việc với ngành công nghiệp phần mềm khai thuế để phản ánh những cập nhật này để những người chọn khai thuế điện tử chỉ cần trả lời các câu hỏi liên quan khi chuẩn bị tờ khai thuế của họ bằng điện tử. Xem Loại Trừ Mới lên đến $10.200 của Bồi Thường Thất Nghiệp (tiếng Anh) để biết thêm thông tin và ví dụ. Đối với những người khác, các hướng dẫn và bảng tính được cập nhật về việc loại trừ đã có từ tháng 3 và được đăng lên IRS.gov/vi/form1040. Các hướng dẫn này có thể hỗ trợ người đóng thuế chưa nộp tờ khai để chuẩn bị khai thuế đúng cách.

Để biết thêm thông tin và tình huống, hãy xem Các Câu Hỏi Thường Gặp về Loại Trừ Bồi Thường Thất Nghiệp (tiếng Anh).

Nạn nhân của gian lận thất nghiệp?

Tội phạm sử dụng danh tính bị đánh cắp đã nộp đơn yêu cầu bồi thường thất nghiệp dưới danh nghĩa của người khác. Vì tiền bồi thường thất nghiệp phải chịu thuế, các cơ quan thất nghiệp của tiểu bang nộp Mẫu 1099-G cho những cá nhân có tên và số An Sinh Xã Hội đã nhận tiền bồi thường thất nghiệp và cho IRS. Các nạn nhân của gian lận nhận được Mẫu 1099-G với số tiền trợ cấp thất nghiệp không chính xác trong Ô 1 phải thông báo cho các cơ quan nhà nước về sự không chính xác và yêu cầu sửa đổi Mẫu 1099-G. Bộ Lao Động hướng dẫn chi tiết cách báo cáo gian lận và bảo vệ bản thân (tiếng Anh).

Người đóng thuế chỉ nên khai báo thu nhập mà họ thực sự nhận được khi khai thuế. Đừng khai báo thu nhập mà quý vị không nhận được. IRS đưa ra hướng dẫn thuế cho các nạn nhân tại Thông Tin về Trộm Cắp Danh Tính và Trợ Cấp Thất Nghiệp.

Thêm Thông tin