Người đóng thuế có thể bắt đầu năm thuế 2022 đúng bằng cách kiểm tra khoản khấu lưu của mình

Mẹo Thuế của IRS 2022-27, ngày 17 tháng 2, 2022

Một cách để mọi người có thể có một khởi đầu tốt với năm thuế mới là kiểm tra khoản khấu lưu thuế thu nhập liên bang của họ. Họ có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng Ứng Dụng Ước Tính Khấu Lưu Thuế trên IRS.gov.

Công cụ trực tuyến này giúp người lao động tránh bị khấu lưu quá nhiều hoặc quá ít thuế từ lương bổng của họ. Nó cũng giúp những người tự doanh, những người có thu nhập từ lương, ước tính các khoản thanh toán thuế mà họ nên thực hiện để tránh những kết quả không mong muốn vào mùa thuế. Nếu bị khấu lưu quá ít có thể dẫn đến hóa đơn thuế hoặc thậm chí bị phạt vào mùa thuế. Việc bị khấu lưu quá nhiều dẫn đến họ có ít tiền trong túi hơn. Công cụ ước tính có thể giúp họ có được số dư nợ bằng 0 hoặc số tiền hoàn thuế mong muốn.

Người đóng thuế có thể sử dụng kết quả từ Ứng Dụng Ước Tính Khấu Lưu Thuế để xác định xem họ có nên:

Ứng Dụng Ước Tính Khấu Lưu Thuế yêu cầu người đóng thuế ước tính:

  • Thu nhập năm 2022 của họ.
  • Số trẻ em mà họ sẽ yêu cầu tín thuế trẻ em và tín thuế thu nhập kiếm được.
  • Các hạng mục khác sẽ ảnh hưởng đến tờ khai thuế năm 2022 của họ khi nộp vào năm 2023.

Ứng Dụng Ước Tính Khấu Lưu Thuế không yêu cầu thông tin nhận diện cá nhân, chẳng hạn như tên, số An Sinh Xã Hội, địa chỉ và số tài khoản ngân hàng. IRS không lưu hoặc ghi lại thông tin đã nhập vào Công Cụ Ước Tính.

Trước khi sử dụng Công Cụ Ước Tính, một việc có thể hữu ích là người đóng thuế thu thập các tài liệu thu nhập thích hợp bao gồm:

Những tài liệu này không cần thiết để sử dụng công cụ ước tính nhưng có sẵn chúng trong tay sẽ giúp người đóng thuế ước tính thu nhập năm 2022 và trả lời các câu hỏi khác được hỏi trong quá trình này.

Kết quả của Ứng Dụng Ước Tính Khấu Lưu Thuế sẽ chỉ chính xác theo thông tin mà người đóng thuế đã nhập. Những người chỉ có thu nhập từ lương hưu không nên sử dụng Công Cụ Ước Tính. Những người có thu nhập từ lương bổng có thể tính thu nhập lương hưu hiện tại hoặc trong tương lai. Những người có tình huống thuế phức tạp hơn nên sử dụng các hướng dẫn trong Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh). Điều này bao gồm những người đóng thuế nợ thuế tối thiểu thay thế hoặc một số loại thuế khác, và những người có lãi vốn dài hạn hoặc cổ tức đủ điều kiện.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)