Ai đó nên làm gì nếu họ lỡ thời hạn tháng 4 để khai và nộp thuế

MẹoThuế của IRS 2022-61, ngày 20 tháng 4 năm 2022

Thời hạn khai thuế thu nhập liên bang đã qua đối với hầu hết các cá nhân đóng thuế. Tuy nhiên, một số vẫn chưa nộp tờ khai thuế năm 2021 hoặc chưa tiền thuế.
Một số người có thể chọn không khai thuế vì họ không kiếm đủ tiền để được yêu cầu khai thuế (tiếng Anh). Nói chung, họ sẽ không bị phạt nếu bị nợ tiền hoàn thuế. Tuy nhiên, họ có thể bỏ lỡ việc nhận được tiền hoàn thuế.

Mặt khác, số thuế còn nợ và chưa nộp đến ngày 18 tháng 4 năm 2022 sẽ phải chịu tiền phạt và tiền lãi. Người đóng thuế ở Maine và Massachusetts phải khai và nộp thuế trước ngày 19 tháng 4 do kỳ nghỉ Patriots' Day (Ngày Yêu Nước) ở các tiểu bang đó.

Bất kỳ ai không khai thuế và còn nợ thuế nên khai thuế càng sớm càng tốt và trả càng nhiều càng tốt để giảm bớt tiền phạt và tiền lãi. Các tùy chọn khai thuế điện tử, bao gồm Free File của IRS, vẫn có sẵn trên IRS.gov đến hết ngày 17 tháng 10 năm 2022, để khai và nộp tờ khai thuế theo phương thức điện tử.

Cộng đồng quân sự cũng có thể khai thuế bằng MilTax (tiếng Anh), một nguồn trợ giúp thuế miễn phí được cung cấp thông qua Bộ Quốc Phòng. Người đóng thuế đủ điều kiện (tiếng Anh) có thể sử dụng MilTax để khai tờ khai thuế liên bang và tối đa ba tờ khai thuế tiểu bang theo phương thức miễn phí.

Nếu người đóng thuế thấy rằng họ nợ thuế, họ có thể xem lại các tùy chọn thanh toán có sẵn của mình. IRS có thông tin cho những người đóng thuế không có khả năng trả các khoản thuế (tiếng Anh) mà họ nợ.

Một số người đóng thuế có thể có thêm thời gian để khai thuế và trả bất kỳ khoản thuế nào đến hạn. Điều này bao gồm một số nạn nhân thiên tai (tiếng Anh), người đóng thuế sống ở nước ngoài (tiếng Anh), một số thành viên phục vụ quân độinhân viên hỗ trợ đủ điều kiện trong các khu chiến sự (tiếng Anh).

Việc khai thuế sớm là rất quan trọng vì tiền phạt do khai thuế muộn và trả thuế muộn cũng như tiền lãi của các khoản thuế chưa nộp sẽ tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người đóng thuế khai thuế khi đã quá thời hạn có thể đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt. Đối với những người bị phạt, họ có thể liên lạc với IRS bằng cách gọi đến số điện thoại trên thông báo của họ và giải thích lý do tại sao họ không thể khai và nộp thuế đúng hạn.

Người đóng thuế có lịch sử khai và nộp thuế đúng hạn thường đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt hành chính. Người đóng thuế thường đủ điều kiện nếu họ đã khai và nộp thuế đúng hạn trong ba năm qua và đáp ứng các yêu cầu khác. Để biết chi tiết, người đóng thuế nên truy cập trang chính sách giảm nhẹ hình phạt lần đầu trên IRS.gov.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)