Sezon Fiskal 2023 a Kòmanse - IRS ap ofri konsèy pou w ka Soumèt Deklarasyon Ou an ak Presizyon

People holding the American flag

Fè yon bon gade enfòmasyon ak resous IRS ki disponib pou ede kontribyab yo prepare epi soumèt deklarasyon enpo yo.

Chèche konnen IRS la, moun li yo ak pwoblèm ki afekte kontribyab yo.


 

ACL Filing Season 2023 Image with a collage of pictures and IRS logo in the center

Dapre Ken Corbin
Komisyonè Salè ak Envestisman IRS la ak Ofisye anchèf Eksperyans kontribyab la
CL-23-02, 17 fevriye 2023

Pandan 37 ane ki sot pase yo kote mwen ap travay nan IRS la, antanke yon moun ki nan sistèm nan, mwen te gen je sou sa k ap rive ak deklarasyon enpo yon moun apre yo fin soumèt li. Kòm mwen pwogrese nan karyè mwen nan IRS epi mwen vin komisyonè nan zòn ki sipèvize sezon fiskal la, mwen te wè dirèkteman kèk etap fasil, enpòtan ke moun ka pran pou ede jwenn ranbousman yo a pi vit posib epi evite posibilite reta ak kesyon swivi yo tou.

Planifye pou sezon fiskal nasyon an se yon gwo travay, epi ekip IRS yo te travay avèk dilijans pou asire IRS la te pare pou sezon fiskal 2023 k ap fèt kounye a.

Ane sa a, nou espere plis pase 168 milyon deklarasyon enpo endividyèl pral soumèt, ak yon gwo majorite nan yo ap vini anvan dat limit enpo 18 avril la. Pandemi an te afekte dramatikman 3 sezon fiskal anvan yo, epi nou te aprann anpil leson enpòtan ki te mennen nou pran lòt etap pou 2023 pou amelyore sèvis nou pou kontribyab yo.

Kòm yon pati nan pasaj Lwa mwa Dawout sou Rediksyon Enflasyon an, nou te anboche plis pase 5,000 nouvo asistan telefonik, sa ki te pote anplwaye telefòn nou an nan pi wo nivo li te ka genyen. Nou kontinye fòme asistan telefonik sa yo pou non sèlman reponn apèl kontribyab yo, men tou pou bay pwofesyonèl enpo yo èd atravè Liy Priyorite Pratikan a. Anplis de sa, n ap agrandi asistans an pèsòn lan nan Sant Asistans pou Kontribyab nou yo nan ajoute anplwaye atravè peyi a. Anplis de travay nou k ap kontinye, resous sa yo se pou nou bay moun èd atravè pwogram preparasyon pou deklarasyon enpo gratis yo.

Pandan ke gen anpil travay ki rete apre plizyè lane difisil yo, nou prevwa yon sezon fiskal siyifikativman pi bon pou tout moun ane sa a kontrèman ak pandan pandemi an.

Anplwaye IRS yo ap travay di pou soti ranbousman yo byen vit, men gen etap moun yo ka pran pou ede ak pwosesis la. Plis ke jamè, nou mete aksan sou enpòtans pou soumèt elektwonikman epi chwazi depo dirèk paske sa se fason ki pi fasil pou deklare ak pi bon fason pou jwenn yon ranbousman rapidman. Nou vle tou pou moun yo konnen kijan pou yo resevwa kredi yo kalifye pou yo, kidonk n ap pataje enfòmasyon sou fason pou resevwa kredi ak reklamasyon dediksyon lè moun ap soumèt. Objektif nou se bay enfòmasyon pou sezon fiskal 2023 a ki ap ede rann sezon fiskal yo pi fasil ke posib.

Men Yon Fason pi detaye sou kijan w ka gen yon sezon fiskal ki pi swa.

Opsyon pou fè deklarasyon enpo pi fasil epi gratis an 2023

Planifikasyon fiskal enpòtan pou tout moun, sa enkli moun ki tradisyonèlman pa soumèt yon deklarasyon enpo. Yon paj espesyal sou IRS.gov esplike etap kontribyab yo ka pran pou prepare yo pou soumèt yon deklarasyon enpo 2022. IRS la ak patnè fiskal nou yo ap fè kontak pou ankouraje moun yo reflechi alavans sou enfòmasyon yo pral bezwen pou soumèt yon deklarasyon enpo ki konplè epi ki egzat, epi pou yo fè yon deklarasyon menm si yo pa t konn fè sa lontan pou yo ka jwenn tout kredi ke yo kalifye pou li.

Kontribyab yo gen anpil chwa lè se pou prepare deklarasyon enpo yo. Nou vle ou konnen ke gen opsyon ki gratis pou pifò kontribyab yo:

Ki sa ki nouvo epi ki sa pou ou konsidere lè w ap fè yon deklarasyon an 2023

Pifò moun yo kominike avèk IRS la sèlman lè yo soumèt deklarasyon enpo sou revni endividyèl yo. Gen kèk moun ki pa te oblije soumèt yon deklarasyon lontan, men kounye a bezwen sa paske yo vin elijib pou kredi enpo, epi soumèt yon deklarasyon se sèl fason pou resevwa kredi sa yo. Lè se pou enpo ak ranbousman w, li enpòtan pou w byen enfòme ak prepare, epi nou la pou ede. Kèk pwen enpòtan pou w konsidere:

 • Fè yon deklarasyon enpo 2022, menm si w pa oblije fè sa, ta kapab mete lajan nan pòch ou. Byenke moun ki gen revni ki pi piti pase yon sèten kantite yo pa oblije fè yon deklarasyon enpo, sa ki kalifye pou sèten kredi enpo (an anglè) oswa ki deja peye kèk enpo federal sou revni yo lè yo te fè prelèvman enpo sou yon chèk pèman ka kalifye pou yon ranbousman enpo ki disponib sèlman lè yo soumèt yon deklarasyon. Sa a ka enkli etidyan yo, travayè a tan pasyèl ak retrete yo.
 • Deklarasyon elektwonik ak depo dirèk se kle pou resevwa ranbousman ki pi rapid la. Deklare elektwonikman ak depo dirèk enpòtan paske sa ka ede evite reta nan ranbousman yo. Si w bezwen yon ranbousman enpo byen vit, pa fè li sou papye. Pifò moun ki pa gen okenn pwoblèm sou deklarasyon enpo yo ta dwe resevwa ranbousman yo an nan 21 jou apre yo te deklare elektwonikman si yo chwazi depo dirèk.
 • Plis moun gendwa kalifye pou Kredi Enpo sou Prim nan. Pou ane fiskal 2022 a, kontribyab yo gendwa toujou kalifye pou yo etann kalifikasyon yo pou Kredi Enpo sou Prim nan oswa PTC (an anglè). PTC a se pou kèk moun ki enskri, oswa manm fanmi li enskri nan yon plan sante ki elijib (an anglè). Kontribyab ki kalifye yo dwe soumèt Fòm 8962 pou kalkile epi pran PTC a nan deklarasyon enpo yo.
 • Kritè kalifikasyon pou kapab reklame yon kredi enpo pou machin pwòp yo chanje. Revize chanjman yo (an anglè) nan Lwa sou Rediksyon Enflasyon 2022 a (an anglè) pou kalifye pou kredi enpo machin pwòp la (an anglè).
 • Ranbousman yo gendwa pi piti an 2023. Plizyè faktè kontribye nan sa. Pa egzanp, kontribyab yo pap resevwa pèman estimilis adisyonèl avèk ranbousman enpo yo a paske pat gen Pèman Enpak Ekonomik pou 2022. Anplis de sa, kontribyab yo ki pat detaye epi chwazi dediksyon estanda yo, pap kapab dedwi Kontribisyon Charite yo jan yo te ka fè sa sou deklarasyon 2021 yo an.
 • Sèvi ak zouti "Kote Ranbousman Mwen An?" pou w tcheke estati ranbousman w lan. Kontribyab yo ka tcheke Kote Ranbousman Mwen An? sou IRS.gov pou yon estati ranbousman pèsonalize nan lespas 24 èdtan apre IRS la aksepte deklarasyon enpo yo te ranpli elektwonikman. Mizajou fèt nan zouti "Kote Ranbousman Mwen An?" yon fwa chak 24è, jeneralman pandan lannwit.
 • Sonje byen, ranbousman ki gen ladann Kredi Enpo sou Revni ou Rantre (EITC) ak Kredi Enpo Adisyonèl pou Timoun (ACTC) pa p ka soti anvan mitan mwa Fevriye. Malgre IRS la te kòmanse aksepte deklarasyon yo nan dat 23 janvye, nou pa ka bay yon ranbousman ki gen EITC a oswa ACTC a ladan anvan mitan mwa fevriye a. Pou ki rezon? Dekrè Lwa PATH 2015 lan Kongrè a te pase a te bay plis tan pou ede IRS la trete deklarasyon sa yo epi anpeche ranbousman ki gen fwod yo soti. Lalwa mande pou IRS la kenbe tout montan ranbousman an - pa sèlman pati ki gen rapò ak EITC oswa ACTC an. IRS la espere ke pifò ranbousman ki gen rapò ak EITC/ACTC yo ap disponib sou kont labank kontribyab yo oswa sou kat debi yo anvan 28 fevriye si yo te chwazi depo dirèk epi pa gen okenn lòt pwoblèm ak deklarasyon enpo yo. Sèvi ak zouti "Kote Ranbousman Mwen An?" pou w verifye estati ranbousman w lan. Pifò premye moun ki soumèt EITC/ACTC yo ta dwe wè yon mizajou nan estati yo anvan 18 fevriye.

Lòt konsèy pou w mete nan lespri w

Anplis de sa, men bagay ki enpòtan mwen vle mete aksan sou yo:

 • Sonje ke pifò revni yo peye ka gen enpo, menm si ou pa t resevwa yon dokiman pou fen ane tankou Fòm 1099-MISC, Divès Revni; Fòm 1099-INT, Revni Enterè; Fòm 1099-NEC, Konpansasyon moun ki pa anplwaye. Sa enkli enterè ou resevwa oswa lajan ou touche nan ti travay oswa aktif nimerik yo.
 • Genyen anpil resous sou IRS.gov ki senplifye eksperyans deklarasyon ou. Pou kòmanse, mwen renmen pale moun de fason ki pi fasil pou jwenn repons kesyon fiskal ki pi komen yo: Asistan fiskal entèaktif la (an anglè). Se yon zouti ki bay repons a plizyè kesyon lwa fiskal espesifik a sikonstans endividyèl ou yo. Dapre enfòmasyon ou mete yo, li ka detèmine si ou dwe soumèt yon deklarasyon enpo, estati deklarasyon w, si ou ka reklame yon depandan, si kalite revni ou genyen an taksab, si ou kalifye pou reklame yon kredi, si ou kapab dedwi depans ak plis ankò.
 • Lè w ap chèche enfòmasyon fiskal ou, pa gen nesesite pou rele oswa vizite IRS la. Olye de sa, ou ka gade oswa kreye yon Kont Anliy, ki ba ou yon fason pou jwenn aksè sekirize sou enfòmasyon sou kont fiskal pèsonèl ou ki gen balans ou, pèman ou, revni brit ajiste ak plis ankò. Epi kounye a, li pi fasil pou plis kontribyab yo sèvi ak yon kont anliy akpwosesis verifikasyon idantite nou an. Apre ou fin pase nan pwosesis verifikasyon idantite a, ou ka mande tou yon kopi dosye fiskal ou bezwen an anliy, ki gen ladan relve deklarasyon enpo pase yo, enfòmasyon sou kont fiskal w, deklarasyon salè ak revni yo, ak verifikasyon lèt ki pa depoze yo.
 • Si w ap prepare enpo w poukont ou epi w ap soumèt elektwonikman, w ap oblije siyen epi valide deklarasyon enpo w la lè w ap antre Revni Brit Ajiste (AGI) ane anvan an oswa PIN ou chwazi poukont ou ane anvan an. Si ou gen deklarasyon enpo 2021 w, AGI w la sou liy 11 Fòm 1040 lan. Si ou pa t konsève yon kopi deklarasyon enpo 2021 w, ou ka konekte sou Kont Anliy ou pou jwenn AGI ane anvan ou a.
 • Nou kontinye fè gwo pwogrè sou deklarasyon enpo yo te ranpli deja yo. Pou sila yo k ap tann pou yo trete deklarasyon enpo 2021 yo, yo ka toujou ranpli deklarasyon enpo 2022 yo lè yo pare. Jis asire w ke ou antre $0 (zewo dola) pou AGI ane pase a. Nan fen mwa janvye a, nou te fini trete tout deklarasyon enpo endividyèl nou te resevwa nan 2022 a sof si te gen yon pwoblèm ak deklarasyon an.
 • Make zouti ak resousanliy IRS.gov yo. Yon pakèt enfòmasyon ak zouti fiskal disponib a nenpòt ki lè sou IRS.gov, kidonk fè li tounen premye pwen rechèch ou pou jwenn repons pou kesyon fiskal yo (an anglè)tcheke estati ranbousman w, oswa peye enpo. Pa gen atant oswa randevou ki nesesè; zouti ak resous anliy nou yo toujou disponib.
 • E anfen, mwen konnen ke gen moman ou jis bezwen pale ak nou. Ou ka pran yon randevou nan yon biwo lokal IRS pou jwenn èd. Orè randevou yo varye selon pwoblèm fiskal ak kote biwo yo sitiye. Ou ka jwenn biwo ki pi pre w la ak zouti Asistans Lokalizasyon Kontribyab (an anglè) nou an. Yon fwa ou jwenn biwo lokal ou a, gade ki sèvis ki disponib anvan ou pran yon randevou. Epi, si ou pa kapab vizite nou pandan lè nòmal lasemèn nou yo, n ap ouvri plis pase 100 Sant Asistans pou Kontribyab nou yo nan tout peyi a yon samdi pa mwa jiska Me pou nou ofri èd an pèsòn san yon randevou (an anglè).

Tout moun nan IRS la ap travay di pou fè sezon fiskal sa a mache byen, epi nou apresye efò pwofesyonèl enpo yo ak kontribyab yo ap fè pou sipòte efò sa a. Dènye ane yo se te ane ki pi difisil ke mwen te wè pandan tan mwen nan IRS la, epi mwen ankouraje anpil nan kòmansman sezon fiskal ane sa a. Anplwaye nou yo ap travay di pou amelyore eksperyans kontribyab yo ane sa a - ak plis ankò.

Nan non anplwaye IRS yo ak tout sitwayen gwo nasyon nou an, mèsi pou paske nou fè deklarasyon.

Ken Corbin
Komisyonè Salè ak Envestisman IRS la ak Ofisye anchèf Eksperyans kontribyab la

Photo of Ken Corbin

Apwopo Otè a

Ken Corbin se premye Ofisye Eksperyans Chèf Kontribyab IRS. Nan wòl sa a, li ap travay pou inifye ak elaji efò atravè ajans lan pou amelyore eksperyans kliyan pou tout sitwayen k ap kominike avèk IRS la.

Ken se Komisyonè Divizyon Salè ak Envestisman an tou, ak responsablite pou 37,000 anplwaye, ki nan tout peyi a, k ap administre lwa fiskal ki gouvène chak patikilye ki ap touche salè ameriken an.

Abòne

IRS ofri plizyè abònman Bilten Elektwonik sou yon varyete sijè fiskal. Abòne (an anglè) pou jwenn alèt pa imèl lè gen nouvo piblikasyon.

Yon Rega Pi Pre

Li tout piblikasyon nou yo (an anglè) apwopo yon varyete kesyon aktyalite ki enterese kontribyab yo ak kominote fiskal la

 

Help for Taxpayers YouTube Video