IRS ap bay soulajman penalite pou deklarasyon enpo ane 2020 ak 2021; ede peye enpo

FS-2023-28, Dec. 2023

Kontribyab ki dwe enpo pou ane 2020 ak/oswa 2021 e ki pa t resevwa yon avi rapèl akòz poz ki gen rapò ak pandemi an, ka elijib pou soulajman penalite otomatik.

Kisa sa vle di

Sèvis Revni Entèn lan pral otomatikman renonse penalite fay nan peman an pou enpo ki mwens pase $100 000 pou ane enpo 2020 oswa 2021.

Endividi, biznis, byen, konfyans oswa kontribyab ki egzante enpo yo elijib pou soulajman otomatik fay nan peman penalite si yo:

  • Te ranpli yon Fòm 1040, 1041, seri 1120 oswa Fòm 990-T deklarasyon enpo pou ane 2020 ak/oubyen 2021,
  • Te kalkile enpo a a mwens pase $100 000, epi
  • Te resevwa yon premye avi pou balans lan, anjeneral CPA14 oswa CP161, ant fevriye 2022 ak 7 desanm 2023.

Yo pa oblije pran okenn aksyon adisyonèl pou resevwa soulajman sa a:

Kontribyab yo te kalkile enpo yo a $100 000 oswa plis yo pa kalifye pou soulajman otomatik men yo ka aplike pou soulajman penalite dapre kritè kòz rezonab oswa pwogram Diminye pou Premye-Fwa a (First-Time Abate). Vizite IRS.gov/penaltyrelief pou plis detay.

Kontribyab yo ka jwenn detay sou soulajman penalite yo lè yo gade jwemm dosye fiskal ou. Kontribyab ki gen kesyon sou soulajman penalite yo ka kontakte IRS apre 31 mas 2024.

Kontribyab yo ki pa ka peye enpo yo nèt

Avi ak lèt yo bay kontribyab yo enfòmasyon sou aksyon yo dwe pran. Anpil avi gen kòd QR ki ede kontribyab yo ale sou kont fiskal yo sou entènèt. Anplis de sa, lèt sa yo enfòme kontribyab la sou sitiyasyon lajan ki poko peye oswa deklarasyon ki pa ranpli yo, opsyon pou rezolisyon ak dwa yo nan pwosesis koleksyon an.

IRS mande moun tou pou yo pa pèdi tan pou yo reponn yon avi. Bòdwo enpo yo vin pi mal byen vit ak tan paske frè, penalite ak enterè yo akimile. Anplis de sa, si yon kontribyab pa reponn, sa ka mennen nan aktivite koleksyon IRS ki pi grav tankou restriksyon oswa prelèvman.

IRS ankouraje kontribiyab ki dwe enpo oswa ki gen yon deklarasyon enpo anreta ki poko ranpli pou yo gade opsyon peman IRS yo epi depoze tout deklarasyon enpo ki anreta yo. Sitwèb IRS la gen resous sou entènèt ak enfòmasyon itil, tankou detay sou fè peman ak pwogram peman ansanm ak deklarasyon ki pa ranpli (an anglè).

Pou kontribyab ki pa ka peye bòdwo enpo yo, IRS ofri plizyè opsyon pou ede yo ranpli obligasyon yo. Kontribyab ki gen difikilte pou respekte obligasyon enpo yo ka konsidere opsyon sa yo.

Opsyon pou moun ki pa ka peye tout sa l dwe a

  • Pwopozisyon Konpwomi – Yon Pwopozisyon Konpwomi pèmèt kontribyab ki kalifye yo regle obligasyon enpo yo pou mwens pase kantite total yo dwe a. Pou ede detèmine kalifikasyon yo, kontribyab yo ka itilize zouti Pre-Kalifikasyon Pwopozisyon Konpwomi (an anglè). Pou ede yo prepare pwòp pwopozisyon konpwomi ki valab yo, IRS te kreye yon lis videyo OIC (an anglè) - ki disponib tou an panyòl ak chinwa senplifye - ki montre yo avèk dokiman ki nesesè yo.
     
  • Retade aktivite koleksyon tanporèman (an anglè) – Kontribyab yo ka kontakte IRS pou mande yon reta tanporè nan pwosesis koleksyon an. Si IRS detèmine yon kontribyab pa kapab peye, li ka retade koleksyon jiskaske kondisyon finansye kontribyab la amelyore. Penalite ak enterè kontinye akimile jiskaske kontribyab la peye tout kantite lajan an.

Kisa ki rive si kontribyab yo pa fè aranjman pou peye enpo yo?

Li enpòtan pou kontakte IRS epi fè aranjman pou peye enpo ki dwe a volontèman. Si kontribyab yo pa kontakte IRS, IRS ka pran youn oswa plizyè nan aksyon sa yo pou kolekte enpo yo.

Privilèj enpo federal

Yon privilèj enpo federal se yon dwa legal gouvènman an genyen kont byen yon kontribyab ki neglije oswa ki pa peye yon enpo li dwe. Privilèj la (lien) pwoteje enterè gouvènman an nan tout byen kontribyab la, sa gen ladan l byen imobilye, byen pèsonèl ak byen finansyè yo.

Yon privilèj enpo federal egziste apre IRS:

  • Kalkile obligasyon enpo kontribyab yo;
  • Voye yon bòdwo ki esplike konbyen kòb kontribyab yo dwe (Avi ak Demann pou Peman); epi
  • Kontribyab la neglije oswa refize peye tout dèt la a tan.

Pi bon fason pou w debarase w de yon privilèj enpo federal se peye enpo ki dwe yo. Lè kondisyon yo an favè ni gouvènman an ni kontribyab la, gen lòt opsyon pou redui enpak yon privilèj.

Avi Privilèj Enpo Federal

IRS depoze yon dokiman piblik, Avi Privilèj Enpo Federal, pou avèti kreyansye yo gouvènman an gen dwa legal sou pwopriyete ou a.

Prelèvman

Yon prelèvman se yon dappiyanp legal pwopriyete, oswa dwa sou pwopriyete, pou satisfè yon dèt enpo. Lè yo prelve yon pwopriyete, yo pral vann li pou ede peye dèt enpo kontribyab yo. Si yo sezi salè oswa kont labank, lajan an pral aplike nan dèt enpo kontribyab la.

Avi konsènan Entansyon Prelèvman ak Avi Dwa pou yon Odyans

Avi sa a se youn nan aksyon IRS dwe fè anvan l bay dokiman prelèvman an (an anglè).

Anjeneral, anvan yo sezi pwopriyete a, IRS pral voye avi sa a bay yon kontribyab. Si yo pa peye enpo ki anreta yo, fè lòt aranjman pou satisfè dèt enpo a oswa mande yon odyans nan delè 30 jou apre dat avi sa a, IRS ka sezi pwopriyete kontribyab la.

Konvokasyon

Yon konvokasyon se yon pwosede legal ki egzije yon kontribyab oswa yon lòt moun, pou l rankontre avèk IRS epi bay enfòmasyon, dokiman oswa temwayaj pou yon envestigasyon IRS.

Aksyon paspò

Depatman Deta pap bay oswa renouvle yon paspò pou nenpòt moun, IRS te sètifye, gen yon dèt enpo seryezman delenkan. Dèt enpo ki delenkan seryezman yo legalman aplikab, dèt enpo federal ki poko peye (sa gen ladan l penalite ak enterè) ki totalize plis pase $59 000 (ajiste chak ane pou enflasyon). Yo ka anile yon paspò yo te deja bay kontribyab sa yo. Pou jwenn enfòmasyon sou paspò, al gade nan Anilasyon oswa Refi Paspò nan Ka Sèten Enpo ki Poko Peye (an anglè).

Kontribyab yo gen dwa ak pwoteksyon pandan tout pwosesis koleksyon an. Pou plis enfòmasyon, al gade nan Deklarasyon Dwa Kontribyab yo, Piklikasyon 1, Dwa ou Antanke Yon Kontribyab, Piblikasyon 594, Pwosesis Lakòlèk IRS la (an anglè)PDF, ak Piblikasyon 1660, Dwa Apèl pou Lakòlèk (an anglè)PDF.