IRS cung cấp miễn giảm hình phạt cho tờ khai thuế năm 2020 và 2021; giúp trả tiền thuế

FS-2023-28, tháng 12 năm 2023

Người đóng thuế có nợ đến hạn cho năm thuế 2020 và/hoặc 2021 và không nhận được thông báo nhắc nhở do tạm dừng liên quan đến đại dịch, có thể đủ điều kiện để được giảm hình phạt tự động.

Điều này nghĩa là gì

Sở Thuế vụ sẽ tự động miễn hình phạt do không trả thuế cho các khoản thuế được định mức dưới $100.000 cho các năm thuế 2020 hoặc 2021.

Cá nhân, doanh nghiệp, di sản, quỹ tín thác hoặc người đóng thuế được miễn thuế đủ điều kiện cho việc tự động miễn hình phạt do không trả thuế nếu họ:

  • nộp tờ khai sê-ri Mẫu 1040, 1041, 1120 hoặc Mẫu 990-T cho các năm 2020 và/hoặc 2021,
  • được định mức thuế dưới $100.000, và
  • nhận được thông báo nợ đáo hạn ban đầu, thường là CP14 hoặc CP161, từ ngày 5 tháng 2, 2022 đến ngày 7 tháng 12, 2023.

Họ không cần phải thực hiện thêm bất cứ hành động nào để nhận được miễn giảm này:

Người đóng thuế với mức thuế được định mức từ $100.000 trở lên không đủ điều kiện nhận miễn giảm tự động và có thể nộp đơn xin miễn giảm hình phạt theo các tiêu chí nguyên nhân hợp lý hoặc chương trình Giảm lần đầu (First-Time Abate). Truy cập IRS.gov/penaltyrelief để biết chi tiết.

Người đóng thuế có thể tìm thấy chi tiết về miễn giảm hình phạt của họ bằng cách xem bảng ghi của họ. Người đóng thuế có câu hỏi về miễn giảm hình phạt có thể liên lạc với IRS sau ngày 31 tháng 3, 2024.

Người đóng thuế không thể trả đầy đủ thuế của họ

Thông báo và thư cung cấp cho người đóng thuế thông tin về các hành động họ cần phải thực hiện. Nhiều thông báo có mã QR giúp hướng dẫn người đóng thuế vào tài khoản thuế trực tuyến của họ. Ngoài ra, những lá thư này thông báo cho người đóng thuế về tình trạng số nợ chưa thanh toán của họ hoặc tờ khai chưa nộp, lựa chọn để giải quyết và quyền của họ trong quá trình truy thu.

IRS cũng kêu gọi mọi người không chờ đợi để phản hồi thông báo. Các hóa đơn thuế nhanh chóng tệ hơn theo thời gian vì các khoản phí, phạt và lãi tích lũy. Ngoài ra, nếu người đóng thuế không phản hồi, nó có thể dẫn đến hoạt động truy thu nghiêm trọng hơn của IRS như quyền lưu giữ hoặc áp thuế.

IRS khuyến khích người đóng thuế nợ thuế hoặc có tờ khai thuế quá hạn chưa nộp để xem xét các tùy chọn thanh toán của IRS và nộp tất cả các tờ khai thuế chưa nộp. Trang web của IRS có các tài nguyên trực tuyến với thông tin hữu ích, bao gồm chi tiết về thực hiện thanh toán và các chương trình thanh toán cũng như tờ khai chưa được nộp.

Đối với người đóng thuế không thể trả hóa đơn thuế của họ, IRS cung cấp một số tùy chọn để giúp họ đáp ứng nghĩa vụ của họ. Người đóng thuế đấu tranh để đáp ứng nghĩa vụ thuế của họ có thể xem xét các lựa chọn này.

Lựa chọn cho những người không thể trả đầy đủ

  • Đề nghị Thỏa hiệp - Một Đề nghị Thỏa hiệp cho phép người đóng thuế đủ điều kiện giải quyết các khoản nợ thuế của họ với số tiền ít hơn tổng số tiền họ nợ. Để giúp xác định tính đủ điều kiện, người đóng thuế có thể sử dụng công cụ Thẩm định Đề nghị Thỏa hiệp (tiếng Anh). Để giúp họ tự chuẩn bị Đề nghị Thỏa hiệp hợp lệ, IRS đã tạo một danh sách video của OIC (tiếng Anh) - cũng có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung Quốc giản thể - để hướng dẫn họ qua các giấy tờ cần thiết.
  • Tạm thời trì hoãn truy thu - Người đóng thuế có thể liên hệ với IRS để yêu cầu trì hoãn tạm thời quá trình truy thu. Nếu IRS xác định người đóng thuế không thể thanh toán, họ có thể trì hoãn việc thu tiền cho đến khi tình trạng tài chính của người đóng thuế được cải thiện. Tiền phạt và tiền lãi sẽ tiếp tục tích lũy cho đến khi người đóng thuế trả toàn bộ số tiền.

Điều gì xảy ra nếu người đóng thuế không thu xếp để trả thuế của họ?

Điều quan trọng là liên hệ với IRS và thu xếp để tự nguyện trả tiền thuế đến hạn. Nếu người đóng thuế không liên lạc với IRS, IRS có thể thực hiện một hoặc nhiều hành động sau để thu thuế.

Quyền lưu giữ thuế liên bang

Quyền lưu giữ thuế liên bang là yêu cầu pháp lý của chính phủ đối với tài sản của người đóng thuế khi họ bỏ mặc hoặc không trả nợ thuế. Quyền lưu giữ bảo vệ quyền lợi của chính phủ đối với tất cả tài sản của người đóng thuế, bao gồm bất động sản, tài sản cá nhân và tài sản tài chính.

Một quyền lưu giữ thuế liên bang xảy ra sau khi IRS:

  • Định mức trách nhiệm thuế của họ;
  • Gửi cho họ một hóa đơn giải thích số tiền họ nợ (Thông báo và Yêu cầu thanh toán); và
  • Người đóng thuế bỏ mặc hoặc từ chối trả nợ đầy đủ kịp thời.

Cách tốt nhất để thoát khỏi quyền lưu giữ thuế liên bang là trả tiền thuế. Khi các điều kiện mang lại lợi ích tốt nhất cho cả chính phủ và người đóng thuế thì có các biện pháp khác để giảm bớt tác động của quyền lưu giữ.

Thông báo về Quyền lưu giữ thuế liên bang

IRS nộp một tài liệu công khai, Thông báo về Quyền lưu giữ thuế liên bang, để cảnh báo các chủ nợ rằng chính phủ có quyền hợp pháp đối với tài sản của người đóng thuế.

Áp thuế

Áp thuế là tịch thu tài sản hợp pháp, hoặc quyền đối với tài sản, để đáp ứng nợ thuế. Khi tài sản được áp thuế, nó sẽ được bán để giúp trả nợ thuế của người đóng thuế. Nếu tiền lương hoặc tài khoản ngân hàng bị tịch thu, tiền sẽ được áp dụng cho nợ thuế của người đóng thuế.

Thông báo về Ý định Áp thuế và Thông báo về Quyền đối với Phiên điều trần

Thông báo này thường là một trong những hành động mà IRS phải thực hiện trước khi có thể áp thuế (tiếng Anh).

Nói chung, trước khi tài sản bị tịch thu, IRS sẽ gửi cho người đóng thuế loại thông báo này. Nếu họ không trả thuế quá hạn, thực hiện các thỏa thuận khác để đáp ứng nợ thuế hoặc yêu cầu phiên điều trần trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo này, IRS có thể tịch thu tài sản của người đóng thuế.

Giấy triệu tập

Một lệnh triệu tập hợp pháp bắt buộc người đóng thuế hoặc bên thứ ba, gặp gỡ IRS và cung cấp thông tin, tài liệu hoặc lời khai cho một cuộc điều tra của IRS.

Hành động về hộ chiếu

Bộ Ngoại giao sẽ không cấp hoặc gia hạn hộ chiếu cho bất kỳ ai đã được chứng nhận bởi IRS là có khoản nợ thuế quá hạn nghiêm trọng. Các khoản nợ thuế quá hạn nghiêm trọng được thực thi về mặt pháp lý, nợ thuế liên bang chưa thanh toán (bao gồm các tiền phạt và tiền lãi đã định mức) tổng cộng hơn $59.000 (điều chỉnh hàng năm cho lạm phát). Họ cũng có thể thu hồi hộ chiếu được cấp trước đó cho những người đóng thuế này. Để biết thông tin về hộ chiếu, hãy tham khảo Thu hồi hoặc từ chối hộ chiếu trong các trường hợp thuế chưa thanh toán nhất định (tiếng Anh).

Người đóng thuế có quyền và được bảo vệ trong suốt quá trình truy thu. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Bản Tuyên ngôn Quyền của Người đóng thuế, Ấn phẩm 1, Quyền hạn của Người đóng thuế, Ấn phẩm 594, Quá trình truy thu của IRS (tiếng Anh)PDFẤn phẩm 1660, Quyền kháng cáo truy thu (tiếng Anh)PDF