Nộp đơn xin Mã số thuế của Chủ lao động (EIN) trực tuyến

Bước 1: Xác định tính đủ điều kiện của bạn

  • Bạn có thể nộp đơn xin EIN trực tuyến nếu hoạt động kinh doanh chính của bạn ở trong Hoa Kỳ hoặc Lãnh thổ Hoa Kỳ.
  • Người nộp đơn trực tuyến phải có một Mã số thuế (SSN, ITIN, EIN) hợp lệ.
  • Mỗi bên chịu trách nhiệm được phép xin một EIN mỗi ngày.
    • "Bên chịu trách nhiệm" là người cuối cùng sở hữu hoặc kiểm soát thực thể hoặc là người thực hiện quyền kiểm soát hiệu quả cuối cùng đối với thực thể. Bên chịu trách nhiệm phải là một cá nhân (tức là một thể nhân) chứ không phải là một thực thể, trừ khi người nộp đơn là một thực thể chính phủ.

Bước 2: Am hiểu việc nộp đơn trực tuyến

  • Bạn phải hoàn thành đơn xin này trong một phiên mạng vì bạn sẽ không thể lưu và quay lại sau.
  • Phiên làm việc của bạn sẽ hết hạn sau 15 phút không hoạt động và bạn sẽ cần bắt đầu lại.

Bước 3: Nộp đơn xin của bạn

  • Sau khi tất cả các xác nhận được thực hiện, bạn sẽ nhận được EIN của mình ngay lập tức sau khi hoàn thành đơn. Sau đó, bạn có thể tải xuống, lưu lại và in thông báo xác nhận EIN của mình.

Nộp đơn trực tuyến ngay bây giờ (tiếng Anh)

Giải thích về trách nhiệm thuế của Chủ lao dộng (Ấn phẩm 15, 15-A và 15B)

Ấn phẩm 15 (tiếng Anh)PDF cung cấp thông tin về trách nhiệm thuế của chủ lao động liên quan đến tiền lương chịu thuế, khấu lưu thuế lao động và tờ khai thuế nào phải được nộp. Các vấn đề phức tạp hơn được thảo luận trong Ấn phẩm 15-A (tiếng Anh)PDF và việc xử lý thuế đối với nhiều quyền lợi của nhân viên có thể được tìm thấy trong Ấn phẩm 15. Chúng tôi khuyến nghị chủ lao động tải xuống các ấn phẩm này từ trang IRS.gov. Các bản sao có thể được yêu cầu trực tuyến (tìm kiếm "Forms and Publications" (Mẫu đơn và Ấn phẩm)) hoặc bằng cách gọi số 800-TAX-FORM.

Quan trọng

Chúng tôi không thể xử lý đơn xin của bạn trực tuyến nếu bên chịu trách nhiệm là một thực thể có số EIN lấy được trước đó qua Internet. Vui lòng sử dụng một trong những phương pháp khác của chúng tôi để nộp đơn xin. Xin xem Cách nộp đơn xin EIN. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà việc này có thể gây ra cho bạn.

Mục đích của Mã số thuế của Chủ lao động

Mã số thuế của Chủ lao động được cấp cho mục đích quản lý thuế và không nhằm mục đích tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác (ví dụ, đấu giá hoặc bán quyền sai áp thuế, xổ số, v.v.)

Thông tin cho Tổ chức được miễn thuế

Nếu bạn tin rằng tổ chức của mình đủ điều kiện được tình trạng miễn thuế (cho dù bạn có buộc phải nộp đơn xin phán quyết chính thức hay không) thì hãy chắc chắn rằng tổ chức của bạn được thành lập hợp pháp trước khi nộp đơn xin EIN. Gần như tất cả các tổ chức được miễn trừ theo IRC 501(a) đều có thể bị tự động hủy bỏ tình trạng được miễn thuế nếu họ không nộp báo cáo hoặc thông báo cung cấp thông tin hàng năm theo quy định trong ba năm liên tiếp. Khi bạn nộp đơn xin một EIN, chúng tôi sẽ cho rằng bạn đã được thành lập hợp pháp và bắt đầu tính thời gian cho khoảng thời gian ba năm này.

Ví dụ: Tổ chức của bạn nộp đơn xin EIN vào tháng 11, 2024 và chọn chu kỳ kế toán kết thúc vào tháng 12. Thời hạn chịu thuế đầu tiên của bạn sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12, 2023 và báo cáo hoặc thông báo đầu tiên (nếu tổ chức của bạn không đáp ứng được một trong số ít trường hợp ngoại lệ đối với yêu cầu báo cáo hàng năm) của bạn sẽ đến hạn vào ngày 15 tháng 5, 2024. Bạn sẽ bị tự động hủy bỏ quyền miễn thuế nếu không nộp hồ sơ cho ba giai đoạn kết thúc vào ngày 31 tháng 12, 2025 (tờ khai/thông báo đến hạn vào ngày 15 tháng 5, 2026) hoặc cho bất kỳ giai đoạn nào trong ba năm liên tiếp sau đó.

Khai báo thông tin về người thụ hưởng quyền sở hữu

Bạn có thể được yêu cầu khai báo một số thông tin nhất định về người thụ hưởng quyền sở hữu của mình cho Mạng lưới thực thi tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Một số loại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, và các thực thể tương tự khác được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh tại Hoa Kỳ phải khai báo thông tin về người thụ hưởng quyền sở hữu của họ—những người cuối cùng sở hữu hoặc kiểm soát công ty, cho FinCEN bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, 2024. Nếu bạn là một công ty được yêu cầu khai báo thì việc khai báo thông tin về người thụ hưởng quyền sở hữu ban đầu sẽ dựa trên ngày công ty của bạn nhận được thông báo thực tế rằng việc thành lập hoặc đăng ký có hiệu lực hoặc sau khi trưởng văn phòng tiểu bang hoặc văn phòng tương tự lần đầu tiên cung cấp thông báo công khai về việc thành lập công ty đó hoặc đăng ký, tùy điều kiện nào đến trước.

Các câu hỏi như liệu công ty của tôi có phải khai báo thông tin về người thụ hưởng quyền sở hữu cho FinCEN, ai là người thụ hưởng quyền sở hữu và khi nào tôi cần khai báo thông tin về người thụ hưởng quyền sở hữu của công ty mình, có thể tìm thấy trên trang web của FinCEN (tiếng Anh).

Trang BOI của FinCEN cung cấp:

Liên hệ FinCEN (tiếng Anh) để biết thêm thông tin và câu hỏi liên quan đến BOI. Không liên hệ với IRS; mọi thắc mắc phải được gửi đến FinCEN.