Nộp đơn xin Mã Số Thuế của Chủ Lao Động (EIN) trực tuyến

Bước 1: Xác định khả năng đủ điều kiện của quý vị

  • Quý vị có thể nộp đơn xin EIN trực tuyến nếu hoạt động kinh doanh chính của quý vị ở trong Hoa Kỳ hoặc Lãnh thổ Hoa Kỳ.
  • Người nộp đơn trực tuyến phải có một Mã Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế (SSN, ITIN, EIN) hợp lệ.
  • Mỗi bên chịu trách nhiệm được phép xin một EIN mỗi ngày.
    • "Bên chịu trách nhiệm" là người cuối cùng sở hữu hoặc kiểm soát thực thể hoặc là người thực hiện quyền kiểm soát hiệu quả cuối cùng đối với thực thể. Bên chịu trách nhiệm phải là một cá nhân (tức là một thể nhân) chứ không phải là một thực thể, trừ khi người nộp đơn là một thực thể chính phủ.

Bước 2: Hiểu về việc nộp đơn trực tuyến

  • Quý vị phải hoàn thành đơn xin này trong một phiên mạng vì quý vị sẽ không thể lưu và quay lại sau.
  • Phiên làm việc của quý vị sẽ hết hạn sau 15 phút không hoạt động và quý vị sẽ cần bắt đầu lại.

Bước 3: Nộp đơn xin của quý vị

  • Sau khi tất cả các xác nhận được thực hiện, quý vị sẽ nhận được EIN của mình ngay lập tức sau khi hoàn thành đơn. Sau đó, quý vị có thể tải xuống, lưu lại và in thông báo xác nhận EIN của mình.

Nộp Đơn Trực Tuyến Ngay Bây Giờ (tiếng Anh)

Giải Thích về Trách Nhiệm Thuế của Chủ Lao Động (Ấn Phẩm 15, 15-A và 15B)

Ấn Phẩm 15 (tiếng Anh)PDF cung cấp thông tin về trách nhiệm thuế của chủ lao động liên quan đến tiền lương chịu thuế, khấu lưu thuế lao động và tờ khai thuế nào phải được nộp. Các vấn đề phức tạp hơn được thảo luận trong Ấn Phẩm 15-A (tiếng Anh)PDF và việc xử lý thuế đối với nhiều quyền lợi của nhân viên có thể được tìm thấy trong Ấn Phẩm 15. Chúng tôi khuyến nghị chủ lao động tải xuống các ấn phẩm này từ trang IRS.gov.Các bản sao có thể được yêu cầu trực tuyến (tìm kiếm "Forms and Publications" (Mẫu Đơn và Ấn Phẩm)) hoặc bằng cách gọi số 800-TAX-FORM.

Quan Trọng

Chúng tôi không thể xử lý đơn xin của quý vị trực tuyến nếu bên chịu trách nhiệm là một thực thể có số EIN lấy được trước đó qua Internet. Vui lòng sử dụng một trong những phương pháp khác của chúng tôi để nộp đơn xin. Xin xem Cách nộp Đơn Xin EIN. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà việc này có thể gây ra cho quý vị.

Mục đích của Mã Số Thuế của Chủ Lao Động

Mã Số Thuế của Chủ Lao Động được cấp cho mục đích quản lý thuế và không nhằm mục đích tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác (ví dụ: đấu giá hoặc bán quyền sai áp thuế, xổ số, v.v.)

Thông Tin cho Tổ Chức Được Miễn Thuế

Nếu quý vị tin rằng tổ chức của mình đủ điều kiện được tình trạng miễn thuế (cho dù quý vị có buộc phải nộp đơn xin phán quyết chính thức hay không) thì hãy chắc chắn rằng tổ chức của quý vị được thành lập hợp pháp trước khi nộp đơn xin EIN. Gần như tất cả các tổ chức được miễn trừ theo IRC 501(a) đều có thể bị tự động hủy bỏ tình trạng được miễn thuế nếu họ không nộp báo cáo hoặc thông báo cung cấp thông tin hàng năm theo quy định trong ba năm liên tiếp. Khi quý vị nộp đơn xin một EIN, chúng tôi sẽ cho rằng quý vị đã được thành lập hợp pháp và bắt đầu tính thời gian cho khoảng thời gian ba năm này.

Ví dụ: Tổ chức của quý vị nộp đơn xin EIN vào tháng 11 năm 2014 và chọn chu kỳ kế toán kết thúc vào tháng 12. Thời hạn chịu thuế đầu tiên của quý vị sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 và báo cáo hoặc thông báo đầu tiên (nếu tổ chức của quý vị không đáp ứng được một trong số ít trường hợp ngoại lệ đối với yêu cầu báo cáo hàng năm) của quý vị sẽ đến hạn vào ngày 15 tháng 5 năm 2015. Quý vị sẽ bị tự động hủy bỏ quyền miễn thuế nếu không nộp hồ sơ cho ba giai đoạn kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 (báo cáo/thông báo đến hạn vào ngày 15 tháng 5 năm 2017) hoặc cho bất kỳ giai đoạn nào trong ba năm liên tiếp sau đó.