Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (LLC) là cơ cấu doanh nghiệp được phép thành lập theo quy chế của tiểu bang. Mỗi tiểu bang có thể có các quy định khác nhau, và quý vị nên tham khảo với tiểu bang của quý vị nếu quý vị muốn mở một Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn.

Chủ sở hữu của LLC được gọi là thành viên. Ða số tiểu bang đều không hạn chế quyền sở hữu, vì vậy thành viên có thể là cá nhân, công ty cổ phần, LLC khác, và tổ chức nước ngoài. Không quy định số thành viên tối đa. Hầu hết các tiểu bang cũng cho phép thành lập LLC với "một thành viên duy nhất", nghĩa là chỉ có một chủ sở hữu.

Nói chung có một vài loại doanh nghiệp không thể là LLC, chẳng hạn như ngân hàng và công ty bảo hiểm. Hãy xem lại những yêu cầu tại tiểu bang của quý vị - cùng với các quy định thuế vụ liên bang - để biết thêm thông tin. Có quy tắc đặc biệt cho LLC nước ngoài.

Phân Loại

Tùy theo lựa chọn của LLC và số thành viên, IRS sẽ xếp loại một LLC là công ty cổ phần, công ty hợp danh, hay làm chủ một phần trên tờ khai thuế của chủ nhân LLC ("thực thể không xét đến"). Đặc biệt, một LLC nội địa có ít nhất hai thành viên được xếp loại là công ty hợp danh cho mục đích thuế thu nhập liên bang trừ khi họ nộp Mẫu 8832 và khẳng định muốn được xem là một công ty cổ phần. Và một LLC chỉ có một thành viên được xem làthực thể không được xét đến riêng với chủ nhân cho mục đích thuếthu nhập , trừ khi họ nộp Mẫu 8832 vàchọn được xem là một công ty cổ phần. Tuy nhiên, vì mục đích thuế việc làm và một số loại thuế tiêu thụ đặc biệt, công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ có một thành viên vẫn được coi là một thực thể riêng biệt.

Ngày Có Hiệu Lực của Tùy Chọn

Một LLC nào không muốn bị xếp vào loại thuế liên bang mặc định, hoặc muốn đổi cáchphân loại cho mình thì dùng Mẫu 8832, Tùy Chọn Phân Loại Thực Thể (tiếng Anh) PDF, để chọn cách mình đượcphân loại cho mục đích thuế liên bang. Thông thường, sự lựa chọn cụ thể cáchphân loại của LLC không thể có hiệu lực nếu nhiều hơn 75 ngày trước ngày nộp lựa chọn, cũng như không thể có hiệu lực nếu trễ hơn 12 tháng sau ngày nộp lựa chọn. Một LLC có thể đủ điều kiện để sửa lựa chọn trễ trong một số trường hợp. Xem  Giới Thiệu về Mẫu 8832, Tùy Chọn Phân Loại Thực Thể (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.