Tín thuế trẻ em trả trước và Tín thuế trẻ em năm 2021 – Chủ đề N: Những câu hỏi thường gặp về vấn đề nhập cư

A1. Vâng. Quý vị và vợ/ chồng quý vị – nếu đều khai chung một hồ sơ thuế - cần phải có một số an sinh xã hội (SSN) hoặc một mã số cá nhân đóng thuế (ITIN) để đủ điều kiện nhận tín thuế trẻ em. Quý vị sẽ nhận được các khoản tín thuế trẻ em ứng trước chỉ nếu quý vị sử dụng mã số SSN hoặc ITIN chính xác khi quý vị nộp tờ khai thuế năm 2020 hoặc 2019 (bao gồm khi quý vị nhập thông tin vào công cụ dành cho người không khai thuế trên trang IRS.gov năm 2020 hoặc Công cụ đăng ký dành cho người không khai thuế có nhu cầu về tín thuế trẻ em trên trang IRS.gov năm 2021.

Các khoản tín thuế trẻ em ứng trước sẽ được trả cho trẻ đủ điều kiện với số SSN có giá trị việc làm (tiếng Anh) tại Hoa Kỳ.

A2. Có.  Với việc trẻ giúp quý vị có đủ điều kiện nhận tín thuế trẻ em, trẻ phải có một số an sinh xã hội (SSN) có giá trị làm việc.

Do vậy, nếu con quý vị không có mã số SSN có giá trị làm việc, quý vị không đủ tiêu chuẩn để nhận được các khoản tín thuế trẻ em ứng trước cho con quý vị. 

A3. Với trẻ đủ điều kiện, một số an sinh xã hội có giá trị là số có giá trị làm việc (tiếng Anh) tại Hoa Kỳ và được cấp bởi Sở An sinh xã hội (SSA) trước ngày tờ khai thuế năm 2021 của quý vị hết hạn (bao gồm ngày gia hạn).

Nếu một người là công dân Hoa Kỳ khi anh ấy hoặc cô ấy nhận được số SSN, số này có giá trị làm việc tại Hoa Kỳ. Nếu dòng “Không có giá trị làm việc” được in trên thẻ an sinh xã hội của cá nhân đó và tình trạng nhập cư của cá nhân đó vừa thay đổi nhằm để để anh ấy hay cô ấy hiện trở thành một công dân Hoa Kỳ hay là một thường trú nhân Hoa Kỳ, vui lòng hỏi SSA về thẻ an sinh xã hội mới (tiếng Anh).

Tuy nhiên, nếu dòng “hợp lệ để làm việc nếu được sự cho phép của Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ” được in trên thẻ an sinh xã hội của cá nhân đó, cá nhân này chỉ cần có số an sinh xã hội được yêu cầu miễn là giấy phép từ Bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ còn giá trị.

A4. Không, theo pháp luật hiện hành, nhận tín thuế trẻ em hay tín thuế Liên Bang mà quý vị có đủ điều kiện sẽ không có ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư, khả năng để nhận thẻ xanh, hay tiêu chuẩn đối với các lợi ích nhập cư trong tương lai. Sử dụng tín thuế Liên Bang không được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ xét vào quyết định về “công phí”. 

A5. Không, có DACA không ảnh hưởng đến điều kiện nhận tín thuế của quý vị. Nếu quý vị và trẻ đáp ứng đủ yêu cầu về điều kiện, quý vị có thể yêu cầu tín thuế trẻ em năm 2021 và nhận khoản ứng trước tín thuế trẻ em cho con mình. 

A6. Vâng. Trẻ được hưởng lệnh DACA không gây ảnh hưởng đến điều kiện nhận tín thuế của quý vị. Nếu trẻ nhà quý vị có số an sinh xã hội (SSN) có giá trị việc làm, và quý vị cùng con mình đáp ứng được tất cả các yêu cầu về điều kiện khác, quý vị đủ tiêu chuẩn nhận được các khoản tín thuế trẻ em và tín thuế trẻ em ứng trước.